Nacionālo bruņotos spēkus veido regulārie spēki, Zemessardze un bruņoto spēku rezerve. Bruņoto spēku rezervi veido rezerves karavīri un rezervisti.

Rezerves personāla uzskaites sektors plāno, organizē, vada un kontrolē rezerves personāla uzskaites un atlases procesu.

Adrese: Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 (2.stāvs, 216.kab.)

Rezerves karavīriem

Rezerves karavīrs ir Latvijas pilsonis, kas pilda dienestu Nacionālo bruņoto spēku rezervē.

Rezerves karavīram ir pienākums:

- ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
- ierasties uz medicīnisko pārbaudi pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
- saglabāt un pilnveidot aktīvā dienesta laikā noteiktai militārai specialitātei nepieciešamās kaujas zinības, iemaņas un sagatavotību.

Rezerves karavīru mācības

Rezerves karavīru var iesaukt uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Rezerves karavīra pienākums ir šajās mācībās piedalīties.

Rezervistu militārā apmācība

Latvijas pilsonis, kurš atbilst personālsastāva komplektēšanas noteiktajām prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, (rezervists) var brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apgūt noteiktu militārās apmācības kursu.

Mobilizācija

Mobilizācija ir valsts militārās un civilās aizsardzības plānoti un sagatavoti pasākumi valsts apdraudējuma novēŗšanai, vai tā seku likvidācijai, izmantojot noteiktus cilvēku materiālos un finanšu resursus.

Informācija rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem

Militārā dienesta likuma 66.panta, kas nosaka kārtību, kādā rezerves karavīri iesaucami uz kārtējām un pārbaudes militārajām mācībām, 7.daļā noteikts, ka uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas norīkojumā norādītajā laikā līdz 60 dienām kalendāra gadā.

Rezervisti militārās apmācības kursā dod karavīra zvērestu

2018.gada 25.augustā Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā Alūksnē 38 rezervisti, kuri brīvprātīgi apgūst militārās pamatiemaņas, deva karavīra zvērestu, lai kļūtu par rezerves karavīriem.