Rezerves karavīru sociālās garantijas militāro mācību laikā | Nacionālie bruņotie spēki

Rezerves karavīru sociālās garantijas militāro mācību laikā

Militāro mācību laikā rezerves karavīrs pilda aktīvo dienestu, viņam ir karavīra statuss, un mācību laiks tiek ieskaitīts viņa izdienas stāžā.

Militāro mācību materiāltehnisko un finansiālo nodrošinājumu, kā arī rezerves karavīra visu veidu apgādi militāro mācību laikā nosaka aizsardzības ministrs.

Darba devēja vai izglītības iestādes sociālās garantijas

Darba devējs vai izglītības iestāde norīkojumā norādītajā laikā atbrīvo uz militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru no darba (amata) pienākumu pildīšanas vai mācībām (studijām), saglabājot darba (amata) vietu vai tiesības turpināt mācības (studijas) ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija pirms iesaukšanas uz militārajām mācībām, un ievērojot virsnieku, instruktoru un kareivju sastāva karavīriem norādīto maksimālo militāro mācību laiku.  Darba devējs var izmaksāt darbiniekam atlīdzību par militārajās mācībās pavadīto laiku. Darbiniekam - rezerves karavīram - atlīdzību var izmaksāt, ja darbinieks darba devēju par iesaisti militārajā apmācībā informē rezerves karavīru iesaukšanu aktīvajā dienestā regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. Atlīdzību izmaksā par rezerves uzskaites struktūrvienības izziņā norādīto laiku.  Pēc rezerves karavīra piedalīšanās militārajās mācībās regulāro spēku vienība, kurā uz militāro mācību laiku tika iesaukts rezerves karavīrs, pēc pieprasījuma izsniedz rezerves karavīram izziņu par viņa dalību kārtējās vai pārbaudes militārajās mācībās. Izglītības iestāde, kurā mācās uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs, ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā iesaukšanu pārceļ pārbaudījumu laiku un citus studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus uz iesaukšanas laiku, saglabājot tiesības turpināt mācības un iemaksāto mācību maksu, bet pēc atgriešanās no militārajām mācībām nodrošina izglītojamam iespēju turpināt mācības tajā pašā statusā.

Kompensācija par mācību dienām

Uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram par katru militāro mācību dienu izmaksā kompensāciju no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Izmaksājamā kompensācija neapliekas ar nodokļiem.   Rezerves karavīrs, kas piedalās militārajās mācībās, atkarībā no dienesta pakāpes par vienu dienu saņem kompensāciju 5 % apmērā no mēneša bāzes algas, kas noteikta profesionālā dienesta karavīram ar līdzvērtīgu dienesta pakāpi. Ja līdzvērtīgai dienesta pakāpei noteiktas vairākas mēnešalgas bāzes kategorijas, kompensāciju aprēķina no karavīra II kategorijas mēneša bāzes algas.  Ar 2023. gada 1. jūliju stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru", kareivis par vienu dienu mācībās saņems 41.75 eiro, dižkareivis – 42.75, kaprālis – 46.00, seržants – 48.50, virsseržants – 51.00, štāba virsseržants – 53.50, galvenais virsseržants – 54.75, augstākais virsseržants – 57.25, leitnants – 52.50, virsleitnants – 55.50, kapteinis – 59.00, bet majors – 64.00 eiro.   Kopējo kompensācijas apmēru rezerves karavīram nosaka, reizinot kompensācijas apmēru par vienu dienesta dienu ar dienesta dienu skaitu.  Rezerves karavīram kompensāciju izmaksā ar pārskaitījumu karavīra norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc militārajām mācībām. 

Kompensācija par transporta izdevumiem

Uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram kompensē transporta izdevumus, kas radušies, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē noteiktajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, kā arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ. Izdevumus par taksometra izmantošanu neatlīdzina. Kompensācijas apmēru, kas saistīts ar sabiedriskā transporta izmantošanu, nosaka, ņemot vērā faktiskos izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (biļetes, čekus vai rēķinus par biļešu iegādi tīmeklī).  Ja uz militārajām mācībām iesauktais rezerves karavīrs ierodas no ārvalsts, viņš izvēlas ekonomiski pamatotu lētāko transporta veidu. Kompensācijas apmēru, kas saistīts ar sabiedriskā transporta izmantošanu, lai no ārvalstīs deklarētās dzīvesvietas dotos uz rezerves karavīru militāro mācību norises vietu un atpakaļ, kā arī uz veselības stāvokļa pārbaudes vietu un atpakaļ, nosaka, ņemot vērā faktiskos izdevumus apliecinošus attaisnojuma dokumentus (biļetes, čekus vai rēķinus par biļešu iegādi tīmeklī), kas atbilst ekonomiskās klases vai tai pielīdzināmās klases tarifiem. Bruņotie spēki vērš uzmanību, ka izdevumus sedz tikai par nokļūšanu no Latvijā vai ārvalstīs deklarētās, bet ne faktiskās dzīvesvietas, un rezerves karavīrus, īpaši tos, kuri deklarējušies Latvijā, bet dzīvo ārvalstīs, aicina laikus veikt datu atjaunošanu Iedzīvotāju reģistrā, no kura bruņotie spēki iegūst datus par deklarēto adresi kompensācijas izmaksai.

Pabalsts par veselības bojājumiem

Uz rezerves karavīru militāro mācību laikā attiecas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 21.panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, kas nosaka izmaksājamā pabalsta apmēru karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma vai nāves gadījumā.

Cita veida sociālās garantijas

Mācību laikā rezerves karavīram tiek segti ēdināšanas izdevumi. Uz militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru nodrošina ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos — teltī.

Neskaidrību gadījumā obligāti sazinies ar Rezerves personāla uzskaites biroju, zvanot uz tālruņa numuru 67800270 vai rakstot uz e-pasta adresi rezerves.macibas@mil.lv!