Būtiska informācija rezerves karavīriem. Ieskaties! | Nacionālie bruņotie spēki

Būtiska informācija rezerves karavīriem. Ieskaties!

Rezerves karavīram ir pienākums:

1) ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā; 2) ierasties uz medicīnisko pārbaudi pavēstē noteiktajā vietā un laikā; 3) saglabāt un pilnveidot aktīvā dienesta laikā noteiktai militārai specialitātei nepieciešamās kaujas zinības, iemaņas un sagatavotību; 4) mobilizācijas gadījumā izpildīt Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteikto.

Rezerves karavīram obligāti jāizmanto oficiālā elektroniskā adrese

Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5. pantā ir noteikts, ka rezerves karavīram oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta no 2019. gada 1. februāra. Savukārt likuma pārejas noteikumu 4. pantā noteikts, ka rezerves karavīrs oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) izveido no 2019. gada 2. janvāra. Informācija par e-adreses izveidošanu ir pieejama sadaļā “Saistītie dokumenti” un Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā

Bruņotie spēki atgādina, ka par iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām rezerves karavīrus informē vismaz sešus mēnešus pirms plānotajām mācībām, nosūtot pavēsti uz oficiālo e-adresi.

Lai saņemtu transporta izdevumu kompensāciju, rezerves karavīram jāprecizē deklarētās dzīvesvietas adrese 

Ministru kabinets ir veicis grozījumus 16.11.2010. noteikumos Nr. 1042  “Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām”, paredzot, ka uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram izmaksā kompensāciju par izdevumiem, kas radušies, lai, izmantojot personīgo vai sabiedrisko transportu, nokļūtu no deklarētās dzīvesvietas līdz pavēstē norādītajai dienesta pienākumu izpildes vietai un atpakaļ, arī līdz veselības stāvokļa pārbaudes vietai un atpakaļ, kā arī kompensācijas apmēru un nosacījumus kompensācijas izmaksai.

Bruņotie spēki vērš uzmanību, ka izdevumus sedz tikai par nokļūšanu no Latvijā vai ārvalstīs deklarētās, bet ne faktiskās dzīvesvietas, un rezerves karavīrus, īpaši tos, kuri deklarējušies Latvijā, bet dzīvo ārvalstīs, aicina laikus veikt datu atjaunošanu Iedzīvotāju reģistrā, no kura bruņotie spēki iegūst datus par deklarēto adresi kompensācijas izmaksai un saziņai ar rezerves karavīriem.

Darba devējs vai izglītības iestāde var izmaksāt darbiniekam - rezerves karavīram - atlīdzību par militārajās mācībās pavadīto laiku

Saeima ir veikusi grozījumus Militārā dienesta likuma 66. pantā, kas stājās spēkā 04.04.2019., nosakot, ka darba devējs vai izglītības iestāde norīkojumā norādītajā laikā atbrīvo uz militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru no darba (amata) pienākumu pildīšanas vai mācībām, saglabājot darba (amata) vietu vai tiesības turpināt mācības (studijas) ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija pirms iesaukšanas uz militārajām mācībām, un ievērojot virsnieku, instruktoru un kareivju sastāva karavīriem norādīto maksimālo militāro mācību laiku. Darba devējs var izmaksāt darbiniekam atlīdzību par militārajās mācībās pavadīto laiku. 

Savukārt Saeimas veiktie grozījumi Darba likuma 74. pantā, kas stājās spēkā 04.04.2019., nosaka, ka darba devējs var izmaksāt noteikto atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu sakarā ar rezerves karavīru militārajām mācībām. Darbiniekam - rezerves karavīram - atlīdzību var izmaksāt, ja darbinieks darba devēju par iesaisti militārajā apmācībā informē rezerves karavīru iesaukšanu aktīvajā dienestā regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. Atlīdzību izmaksā par rezerves uzskaites struktūrvienības izziņā norādīto laiku. 

Rezerves karavīrs, saņemot iesaukšanas pavēsti (bet ne vēlāk kā mēnesi pirms iesaukšanas aktīvajā dienestā), brīdina darba devēju par plānoto iesaukšanu aktīvajā dienestā.

Atbildība par rezerves uzskaites kārtības neievērošanu un neierašanos uz militārajām mācībām 

No 01.07.2020. par Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites kārtības neievērošanu, ja to izdarījusi šai uzskaitei pakļauta persona, piemēro naudas sodu līdz četrpadsmit naudas soda vienībām (viena vienība – pieci eiro). Savukārt par rezerves karavīra neierašanos uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteiktajā vietā un laikā piemēro naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

Administratīvā pārkāpuma procesu par minētajiem pārkāpumiem veic Militārā policija.