Bruņoto spēku mobilizācijas gatavības pārbaudes un mobilizācijas mācības | Nacionālie bruņotie spēki

Bruņoto spēku mobilizācijas gatavības pārbaudes un mobilizācijas mācības

Mobilizācijas gatavības pārbaudes

Lai noteiktu Nacionālo bruņoto spēku un tautsaimniecības gatavību mobilizācijai, tiek plānotas un organizētas mobilizācijas gatavības pārbaudes bez mobilizācijas izsludināšanas.

Mobilizācijas gatavības pārbaudes organizē, lai nodrošinātu šādu uzdevumu izpild:

1) pārbaudīt Latvijas Republikā reģistrēto juridisko personu un iedzīvotāju gatavību pildīt mobilizācijas pieprasījumos noteiktos uzdevumus; 2) izvērtēt noteikto mobilizācijas pieprasījumu atbilstību mobilizācijas plāniem; 3) pārbaudīt mobilizācijas plānos paredzēto pasākumu nodrošinājumu ar mobilizācijas resursiem.

Mobilizācijas gatavību pārbaudīt ir tiesības:

1) Ministru prezidentam — visā valsts teritorijā vai tās daļā; 2) ministriem — viņu padotībā esošajās iestādēs un attiecīgās nozares mobilizācijas plānos iekļautajās iestādēs, kā arī privāto tiesību juridisko personu mobilizācijas gatavību.  Aizsardzības ministrija mobilizācijas gatavības pārbaudes plāno Nacionālo bruņoto spēku vienībās, iestādēs un juridiskajās personās, kurām ir noteikti mobilizācijas pieprasījumi Nacionālo bruņoto spēku nodrošināšanai ar mobilizācijas resursiem mobilizācijas gadījumā.  Mobilizācijas gatavības pārbaudei pakļautā iestāde vai juridiskā persona par pārbaudi un pārbaudes programmu tiek informēta ne vēlāk kā 30 darbdienas pirms pārbaudes sākuma. Aizsardzības ministrija Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas mācības un mobilizācijas gatavības pārbaudes plāno un organizē patstāvīgi un ne vēlāk kā mēnesi pirms mobilizācijas mācību un mobilizācijas gatavības pārbaužu norises informē par tām Krīzes vadības padomi. 2022. gada 3.novembrī stājās spēkā  Mobilizācijas likuma 16.panta grozījums, kas paredz iespēju organizēt kaujas gatavības pārbaudes uz laiku līdz 72 stundām, nosakot tās rīkošanas periodu. Viens no kaujas gatavības pārbaužu mērķiem ir pārbaudīt Nacionālo bruņoto spēju mobilizēt nepieciešamos resursus. Tiek plānots, ka šādas pārbaudes tiks rīkotas ne biežāk, kā reizi divos gados. Šādu pārbaužu laikā plānots apgūt apziņošanas kārtību, pulcēšanās kārtību, kārtību, kādā personāls nodrošināms ar ekipējumu, izvietošanās ārpus vienības dislokācijas vietas un izvēršanās atbilstoši uzdevumam. Mācību laikā tiks pārbaudīta vienību spēja veikt attiecīgus uzdevumus.

Mobilizācijas mācības

Lai sagatavotos mobilizācijai un apmācītu mobilizācijas īstenošanā iesaistīto personālu, tiek plānotas un organizētas mobilizācijas mācības. 

Mobilizācijas mācības organizē, lai nodrošinātu šādu uzdevumu izpildi:

1) uzturēt un pilnveidot valsts un pašvaldību iestāžu amatpersonu zināšanas un spējas darbībai laikā, kad izsludināta mobilizācija; 2) pārbaudīt Nacionālo bruņoto spēku štāba, vienību nodrošinājumu ar mobilizācijas resursiem, mobilizācijas rezervēm un valsts materiālajām rezervēm; 3) nodrošināt un pilnveidot Nacionālo bruņoto spēku štāba, vienību vadības gatavību darbībai laikā, kad izsludināta mobilizācija; 4) izvērtēt militāro un civilo struktūru sadarbības efektivitāti.

Mobilizācijas mācības iedala šādi:

1) mobilizācijas plānošanas mācības — mācības, kurās amatpersonas un mobilizācijas darba speciālisti apgūst mobilizācijas plānošanas metodiku, kā arī pilnveido teorētiskās zināšanas mobilizācijas sagatavošanas un īstenošanas jomā; 2) mobilizācijas vadības personāla mācības — mācības, kurās iestāžu vadītāji un viņiem pakļautie mobilizācijas darba speciālisti pilnveido praktiskās iemaņas mobilizācijas vadības jomā; 3) Nacionālo bruņoto spēku un civilās aizsardzības formējumu mobilizācijas mācības — praktiskas mācības mobilizācijas resursu piesaistei, kurās tiek iesaistīti tautsaimniecības objekti, kam ir noteikti mobilizācijas pieprasījumi, Nacionālo bruņoto spēku vienības un mobilizējamie civilās aizsardzības formējumi, kā arī citas civilās aizsardzības uzdevumu izpildē iesaistītās institūcijas.

Mobilizācijas mācības plāno:

1) Nacionālo bruņoto spēku mācību ietvaros; 2) kopējo Nacionālo bruņoto spēku un civilās aizsardzības mācību ietvaros.

Mobilizācijas mācības plāno un to norisi organizē:

1) Nacionālo bruņoto spēku komandieris — Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas mācības, kopējās Nacionālo bruņoto spēku un civilās aizsardzības mobilizācijas mācības Nacionālo bruņoto spēku mācību ietvaros; 2) ministrijas to kompetencē esošajās nozarēs - kopējās Nacionālo bruņoto spēku un civilās aizsardzības mobilizācijas mācības civilās aizsardzības mācību ietvaros.

Rezerves karavīru un rezervistu iesaistīšanas mobilizācijas mācībās

Mobilizācijas mācībās iesaistītie rezerves karavīri un rezervisti par mobilizācijas mācībām tiek informēts ne vēlāk kā 30 dienas pirms mobilizācijas mācību sākuma, izsniedzot pavēsti par piedalīšanos mobilizācijas mācībās. Pavēstes par mobilizācijas mācībām mobilizācijas mācībās iesaistītajiem rezerves karavīriem un rezervistiem izsniedz iestāde, kas organizē mobilizācijas mācības. Pēc pavēstes saņemšanas rezerves karavīriem un rezervistiem ir pienākums: 1) 24 stundu laikā brīdināt darba devēju par savu dalību mobilizācijas mācībās; 2) ierasties pavēstē norādītajā vietā un laikā.

Mobilizācijas mācībās iesaistīto sociālās garantijas

Mobilizācijas mācībās vai mobilizācijas gatavības pārbaudē iesaistī¬tajam personālam izmaksā kompensāciju: 1) par ceļa izdevumiem, kas saistīti ar nokļūšanu līdz mācību vai pārbaudes vietai un atpakaļ līdz deklarētajai dzīvesvietai, pēc braucienu apstiprinošu dokumentu iesniegšanas, ja izmantots sabiedriskais transports (izņemot taksometru); 2) par mācībās vai pārbaudē faktiski pavadītajām dienām, papildus piešķirot dienu pirms mācību vai pārbaudes sākuma un dienu pēc mācību vai pārbaudes noslēguma. Kompensācijas apmēru nosaka, ņemot vērā pirms mācībām vai pārbaudes darbiniekam darba līgumā noteikto darba algas apmēru, ja darbiniekam noteikta laika alga, vai vidējo izpeļņu par pēdējiem sešiem mēnešiem, ja darbiniekam noteikta akorda alga. 

Mobilizācijas mācībās un mobilizācijas gatavības pārbaudēs iesaistāmo tautsaimniecības resursu normas

Mobilizācijas mācībās un mobilizācijas gatavības pārbaudēs valstī vienlaikus var iesaistīt līdz 10% mobilizācijai plānoto tautsaimniecības resursu, Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru un rezervistu.  Mobilizācijas mācībās un mobilizācijas gatavības pārbaudēs no mobilizācijas un valsts materiālajām rezervēm izlietotos materiāltehniskos resursus atjauno 12 mēnešu laikā pēc mobilizācijas mācībām vai mobilizācijas gatavības pārbaudēm, izmantojot šiem nolūkiem budžetā paredzētos finanšu līdzekļus. No mobilizācijas un valsts materiālajām rezervēm izlietotos materiāltehniskos resursus atjauno tā institūcija, kuras valdījumā bija izlietotie materiāltehniskie resursi. Visu veidu mobilizācijas mācībās un gatavības pārbaudēs netiek izmantotas atliktās piegādes.

Nodarīto zaudējumu segšanas kārtība

Mobilizācijas gatavības pārbaudei pakļautajām vai mobilizācijas mācībās iesaistītajām valsts un pašvaldību iestādēm, juridiskajām personām un iedzīvotājiem nodarītos zaudējumus atlīdzina faktiskā zaudējuma apjomā. Zaudējumu atlīdzība izmaksājama no valsts vai pašvaldību institūcijas budžeta finanšu līdzekļiem, kas paredzēti mobilizācijas mācībām vai mobilizācijas gatavības pārbaudēm.