Rezerves karavīru iesaukšana aktīvajā dienestā uz militārajām mācībām | Nacionālie bruņotie spēki

Rezerves karavīru iesaukšana aktīvajā dienestā uz militārajām mācībām

Rezerves karavīru var iesaukt uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku vienībās.

Iesaucot rezerves karavīrus aktīvajā militārajā dienestā uz plānotajām kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām, katru reizi izdod Nacionālo bruņoto spēku komandiera pavēli. Pavēli sagatavo rezerves uzskaites struktūrvienība un iesniedz Nacionālo bruņoto spēku komandierim parakstīšanai. Pavēlē norāda mācību norises laiku un vietu, iesaucamo rezerves karavīru skaitu un rezerves karavīru sarakstu.

Informēšana par iesaukšanu

Par iesaukšanu uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām rezerves karavīrus informē vismaz sešus mēnešus pirms plānotajām mācībām, nosūtot pavēsti uz oficiālo elektronisko adresi vai, ja pastāv objektīvi šķēršļi oficiālās elektroniskās adreses izmantošanai, nosūtot pavēsti pa pastu ierakstītā vēstulē vai izsniedzot to iesaucamajai personai personīgi pret parakstu.  Ja rezerves karavīru ar viņa un viņa darba devēja piekrišanu militāro mācību starplaikos iesauc uz pārbaudes mācībām, pavēsti nosūta ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms plānotajām mācībām. Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5. pantā ir noteikts, ka rezerves karavīram oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta no 2019. gada 1. februāra.

Veselības stāvokļa pārbaude

Uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamo rezerves karavīru par viņa veselības stāvokļa pārbaudei noteikto vietu un laiku rezerves uzskaites struktūrvienība informē rakstiski ne vēlāk kā 10 kalendāra dienas pirms noteiktās pārbaudes. Rezerves karavīram ir pienākums ierasties uz medicīnisko pārbaudi pavēstē noteiktajā vietā un laikā.  Darba devējs vai izglītības iestāde, pie kura strādā vai mācās uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs, atbrīvo attiecīgo darbinieku vai izglītojamo no darba vai mācībām uz veselības pārbaudes laiku. Uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamā rezerves karavīra veselības stāvokļa pārbaudi nodrošina Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecība 15 - 30 dienas pirms rezerves karavīra iesaukšanas. 

Darba devēja vai izglītības iestādes informēšana

Rezerves karavīrs, saņemot iesaukšanas pavēsti (bet ne vēlāk kā mēnesi pirms iesaukšanas aktīvajā dienestā), brīdina darba devēju vai izglītības iestādi par plānoto iesaukšanu aktīvajā dienestā.

Ierašanās uz mācībām

Rezerves karavīram ir pienākums ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā.  Aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs ierodas uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām pavēstē norādītajā vietā, ņemot līdzi: 1) personu apliecinošu dokumentu; 2) karavīra apliecību; 3) transportlīdzekļa vadītāja apliecību (ja ir); 4) potēšanas pasi (ja ir), kā arī veselības traucējumus apliecinošus medicīniskos dokumentus (piemēram, izrakstus, izmeklējumus); 5)  informāciju par kontu (konta numurs, banka), uz kuru pārskaitāma kompensācija rezerves karavīram par militāro mācību laiku.

Atbildība par neierašanos

Militārā dienesta likuma 79. pantā noteikta atbildība par rezerves karavīra neierašanās uz militārajām mācībām.  No 01.07.2020. par rezerves karavīra neierašanos uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteiktajā vietā un laikā piemēro naudas sodu līdz septiņdesmit naudas soda vienībām (viena vienība – pieci eiro). Administratīvā pārkāpuma procesu par šo pārkāpumu veic Militārā policija. 

Rezerves karavīru uz kārtējām vai pārbaudes mācībām neiesauc:

1) veselības stāvokļa dēļ; 2) ja rezerves karavīrs ir apgādājamu ģimenes locekļu vienīgais apgādnieks vai viņa apgādībā ir ne mazāk kā divi pirmsskolas vecuma bērni; 3) ja rezerves karavīrs ir aizdomās turētais vai apsūdzētais kriminālprocesā par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, ir sodīts par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, ir izdarījis tīšu noziedzīgu nodarījumu, bet no soda atbrīvots vai pret karavīru uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts uz nereabilitējoša pamata; 4) ja rezerves karavīrs dienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Nacionālo bruņoto spēku komandieris vienu reizi gadā pēc rezerves karavīra motivēta lūguma var pārcelt rezerves karavīram plānotās pārbaudes militārās mācības uz citu laiku, ja atklājušies no rezerves karavīra gribas neatkarīgi un nenovēršami apstākļi, kurus Nacionālo bruņoto spēku komandieris ir atzinis par attaisnojošiem.

Neskaidrību gadījumā obligāti sazinies ar Rezerves personāla uzskaites biroju, zvanot uz tālruņa numuru 67800270 vai rakstot uz e-pasta adresi rezerves.macibas@mil.lv!