Bruņotojiem spēkiem būtiskāko tautsaimniecības resursu nodrošinājums mobilizācijas gadījumā | Nacionālie bruņotie spēki

Bruņotojiem spēkiem būtiskāko tautsaimniecības resursu nodrošinājums mobilizācijas gadījumā

Lai reglamentētu mobilizācijas plānošanu, sagatavošanu un īstenošanu, Ministru kabinets ir noteicis institūciju kompetenci būtiskākajos Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas jautājumos un to nodrošināšanā ar tautsaimniecības resursiem. 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošinājums

Valsts, pašvaldību un privātajām ārstniecības iestādēm valsts apdraudējuma gadījumā ir uzdevums un pienākums atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas pieprasījumam nodrošināt neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un viņu ārstēšanu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības apjoms Nacionālo bruņoto spēku karavīriem valsts apdraudējuma gadījumā netiek ierobežots. Neatliekamo medicīnisko palīdzību Nacionālo bruņoto spēku karavīriem un ievainoto (slimo) transportēšanu uz slimnīcām valsts apdraudējuma gadījumā nodrošina: 1) riska zonās (vietas, kurās tiek apdraudēta personu dzīvība un veselība) - Nacionālo bruņoto spēku medicīnas personāls; 2) ārpus riska zonām (vietās, kurās netiek apdraudēta personu dzīvība un veselība) - neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes un mobilizējamie civilās aizsardzības medicīniskie formējumi. Aizsardzības ministrija plāno nepieciešamos materiālos un finanšu resursus neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanai Nacionālo bruņoto spēku karavīriem valsts apdraudējuma gadījumā. 

Degvielas nodrošinājums

Degvielas mobilizācijas pieprasījumus plāno, pamatojoties uz Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plāniem. Nodrošināšanai ar degvielu valsts apdraudējuma gadījumā tiek izmantotas valsts naftas produktu drošības rezerves, kuras paredzētas enerģētiskās krīzes gadījumiem. Izņēmuma stāvokļa izsludināšanas vai kara gadījumā komersanti, kuri sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu drošības rezervju izveidē, nodrošina ar degvielu mobilizācijas pieprasījumos noteiktajā apjomā, termiņā un vietā. Aizsardzības ministrija: 1) nosaka nepieciešamos degvielas apjomus Nacionālo bruņoto spēku darbības nodrošināšanai valsts apdraudējuma gadījumā; 2) nosaka Nacionālajos bruņotajos spēkos uzturamo degvielas apjomu; 3) izstrādā un iesniedz Ekonomikas ministrijā mobilizācijas pieprasījumus Nacionālo bruņoto spēku nodrošināšanai ar degvielu papildus Nacionālo bruņoto spēku rīcībā esošajām degvielas rezervēm valsts apdraudējuma gadījumā; 4) kontrolē un nodrošina mobilizācijas pieprasījumos noteiktās degvielas saņemšanu Nacionālajos bruņotajos spēkos; 5) atkarībā no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pildāmo uzdevumu apjoma, ja nepieciešams, sagatavo priekšlikumus Valsts enerģētiskās krīzes centram par papildu naftas produktu piešķiršanu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem; 6) sagatavo un iesniedz izvērtēšanai pieprasījumu par degvielas resursu nepieciešamību ienākošajiem Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņotajiem spēkiem.

Dabasgāzes, elektroenerģijas un siltumenerģijas nodrošinājums

Nacionālo bruņoto spēku nodrošināšanai ar dabasgāzi un elektroenerģiju valsts apdraudējuma gadījumā piemēro Ministru kabineta noteikto kārtību, kādā enerģijas lietotāji tiek apgādāti ar enerģiju izsludinātas valsts vai vietējās enerģētiskās krīzes laikā.  Enerģētiskās krīzes laikā, ja traucēta elektroenerģijas vai siltumenerģijas piegāde, Nacionālie bruņotie spēki tiek iekļauti enerģijas lietotāju pirmajā grupā, bet, ja traucēta dabasgāzes piegāde - nodrošināmo lietotāju grupā.  Ja izsludināta pirmā līmeņa enerģētiskā krīze, pirmās grupas enerģijas lietotājiem un nodrošināmiem lietotājiem enerģijas patēriņš netiek ierobežots. Ja izsludināta otrā līmeņa enerģētiskā krīze, pirmās grupas enerģijas lietotājiem tiek noteikts enerģijas patēriņa ierobežojums, kas nepārsniedz 20 % no ikdienas (vidējā) enerģijas patēriņa.  Ja izsludināta trešā līmeņa enerģētiskā krīze, pirmās grupas enerģijas lietotājiem tiek noteikts enerģijas patēriņa ierobežojums, kas nepārsniedz 40 % no ikdienas (vidējā) enerģijas patēriņa, taču enerģijas apgādi nedrīkst pārtraukt, tādējādi nodrošinot šīs grupas enerģijas lietotāju pamatfunkciju izpildi. Ja pārtraukta elektroenerģijas piegāde no elektrotīkla, Nacionālie bruņotie spēki nodrošina, ka to rīcībā ir atbilstoši degvielas daudzumi, lai vismaz 24 stundas nodrošinātu autonomo elektroģeneratoru darbību elektroenerģijas nodrošināšanai dienestu pamatfunkciju pildīšanai. To pienākums ir uzturēt un atjaunot minētos degvielas daudzumus.

Hidrometeoroloģiskās informācijas nodrošināšana