Informācija rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem | Nacionālie bruņotie spēki

Informācija rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem

Informācija rezerves karavīru darba devējiem rezerves karavīru mācību gadījumā 

Militārā dienesta likuma 66. panta, kas nosaka kārtību, kādā rezerves karavīri iesaucami uz kārtējām un pārbaudes militārajām mācībām, 7.daļā, kas stājās spēkā 04.04.2019., noteikts, ka darba devējs vai izglītības iestāde norīkojumā norādītajā laikā atbrīvo uz militārajām mācībām iesaukto rezerves karavīru no darba (amata) pienākumu pildīšanas vai mācībām (studijām), saglabājot darba (amata) vietu vai tiesības turpināt mācības (studijas) ar tiem pašiem nosacījumiem, kādi bija pirms iesaukšanas uz militārajām mācībām, un ievērojot virsnieku, instruktoru un kareivju sastāva karavīriem norādīto maksimālo militāro mācību laiku. Darba devējs var izmaksāt darbiniekam atlīdzību par militārajās mācībās pavadīto laiku. 

Darba likuma 74. panta devītajā daļā, kas stājās spēkā 04.04.2019., noteikts, ka darba devējs var izmaksāt šā panta trešajā daļā noteikto atlīdzību, ja darbinieks neveic darbu sakarā ar rezerves karavīru militārajām mācībām. Darbiniekam - rezerves karavīram - atlīdzību var izmaksāt, ja darbinieks darba devēju par iesaisti militārajā apmācībā informē rezerves karavīru iesaukšanu aktīvajā dienestā regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā un kārtībā. Atlīdzību izmaksā par rezerves uzskaites struktūrvienības izziņā norādīto laiku. 

Ministru kabineta 20.11.2007. noteikumu Nr. 779 “Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem” 23. punktā noteikts, ka  rezerves karavīrs, saņemot iesaukšanas pavēsti (bet ne vēlāk kā mēnesi pirms iesaukšanas aktīvajā dienestā), brīdina darba devēju par plānoto iesaukšanu aktīvajā dienestā. Noteikumu 24. punktā noteikts, ka darba devējs, pie kura strādā uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs, atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba uz veselības pārbaudes laiku. Darba devējs, pie kura strādā minētais rezerves karavīrs, pēc pavēstes uzrādīšanas (bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms pavēstē norādītā laika, kad jāierodas uz militārajām mācībām), atbrīvo darbinieku no darba (amata) pienākumu pildīšanas saskaņā ar Militārā dienesta likumā noteikto kārtību. 

Savukārt izglītības iestāde, kurā mācās uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs, saskaņā ar noteikumu 25. punktu atbrīvo attiecīgo izglītojamo no mācībām uz veselības pārbaudes laiku, bet pēc pavēstes uzrādīšanas (bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms pavēstē norādītā laika, kad jāierodas uz militārajām mācībām) atbrīvo attiecīgo izglītojamo no mācībām (studijām) saskaņā ar Militārā dienesta likumā noteikto kārtību un ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā iesaukšanu pārceļ pārbaudījumu laiku un citus studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus uz iesaukšanas laiku, saglabājot tiesības turpināt mācības un iemaksāto mācību maksu, bet pēc atgriešanās no kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām nodrošina izglītojamam iespēju turpināt mācības tajā pašā statusā.

Informācija rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem mobilizācijas gadījumā

Mobilizācijas likuma 13.pantā noteikts, ka Latvijas pilsoņu — rezerves karavīru un rezervistu — iesaukšana aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā notiek saskaņā ar Militārā dienesta likumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Ministru kabineta 20.11.2007. noteikumu Nr. 779 “Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem” 35. punktā noteikts, ka darba devējs, pie kura nodarbināts aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists, 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par darbinieka mobilizēšanu, pamatojoties uz darbinieka atvaļinājuma pieprasījumu, atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba bez darba samaksas saglabāšanas, bet pēc demobilizācijas atjauno darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, nodrošinot viņam darbu iepriekšējā vai līdzvērtīgā amatā. Savukārt izglītības iestāde, kurā mācās aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists, saskaņā ar noteikumu 36. punktu 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā mobilizēšanu uz mobilizācijas laiku atliek pārbaudījumu un citu studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus, saglabājot iemaksāto mācību maksu un tiesības pēc demobilizācijas turpināt mācības, bet pēc demobilizācijas nodrošina izglītojamam iespējas turpināt mācības tajā pašā statusā.

Informācij rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem mobilizācijas mācību gadījumā

Mobilizācijas likuma 16.pantā noteikts, ka, lai sagatavotos mobilizācijai un apmācītu mobilizācijas īstenošanā iesaistīto personālu, tiek plānotas un organizētas mobilizācijas mācības. Ministru kabineta 08.11.2005. noteikumu Nr.837 “Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām” 36.punktā noteikts, ka darba devējam, pie kura strādā darbinieks, kas saņēmis pavēsti par dalību mobilizācijas mācībās, ne vēlāk kā 24 stundas pirms darbinieka saņemtajā pavēstē norādītā ierašanās laika mācību vietā atbrīvot viņu no darba pienākumu pildīšanas uz mācību laiku, saglabājot tam darba vietu, samaksāt darbiniekam vai viņa pilnvarotai personai par nostrādāto darba laiku līdz darbinieka atbrīvošanai no darba pienākumu pildīšanas uz mācību laiku un pirms mācību uzsākšanas izsniegt darbiniekam izziņu par darba līgumā noteikto darba algas apmēru, ja darbiniekam noteikta laika alga, vai izziņu par vidējo izpeļņu par pēdējiem sešiem mēnešiem, ja darbiniekam noteikta akorda alga.