Informācija rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem

Informācija rezerves karavīru darba devējiem rezerves karavīru mācību gadījumā 

Militārā dienesta likuma 66.panta, kas nosaka kārtību, kādā rezerves karavīri iesaucami uz kārtējām un pārbaudes militārajām mācībām, 7.daļā noteikts, ka uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas norīkojumā norādītajā laikā līdz 60 dienām kalendāra gadā.

Ministru kabineta 20.11.2007. noteikumu Nr.779 “Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem” 23.punktā noteikts, ka  rezerves karavīrs, saņemot iesauk¬šanas pavēsti (bet ne vēlāk kā mēnesi pirms iesaukšanas aktīvajā dienestā), brīdina darba devēju par plānoto iesaukšanu aktīvajā dienestā. Noteikumu 24.punktā noteikts, ka darba devējs, pie kura strādā uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs, atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba uz veselības pārbaudes laiku. Pēc tam, kad darbinieks uzrāda pavēsti (bet ne vēlāk kā 24 stundas pirms pavēstē norādītā laika, kad jāierodas uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām), darba devējs piešķir darbiniekam bezalgas atvaļinājumu uz militāro mācību laiku.

Savukārt izglītības iestāde, kurā mācās uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām iesaucamais rezerves karavīrs, saskaņā ar noteikumu 25.punktu atbrīvo attiecīgo izglītojamo no mācībām uz veselības pārbaudes laiku, ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā iesaukšanu pārceļ pārbaudījumu laiku un citus studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus uz iesaukšanas laiku, saglabājot tiesības turpināt mācības un iemaksāto mācību maksu, bet pēc atgriešanās no kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām nodrošina izglītojamam iespēju turpināt mācības tajā pašā statusā.

 

Informācija rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem mobilizācijas gadījumā

Mobilizācijas likuma 13.pantā noteikts, ka Latvijas pilsoņu — rezerves karavīru un rezervistu — iesaukšana aktīvajā dienestā mobilizācijas gadījumā notiek saskaņā ar Militārā dienesta likumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Ministru kabineta 20.11.2007. noteikumu Nr. 779 “Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem” 35. punktā noteikts, ka darba devējs, pie kura nodarbināts aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists, 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par darbinieka mobilizēšanu, pamatojoties uz darbinieka atvaļinājuma pieprasījumu, atbrīvo attiecīgo darbinieku no darba bez darba samaksas saglabāšanas, bet pēc demobilizācijas atjauno darba tiesiskās attiecības ar darbinieku, nodrošinot viņam darbu iepriekšējā vai līdzvērtīgā amatā.

Savukārt izglītības iestāde, kurā mācās aktīvajā dienestā iesaucamais rezerves karavīrs vai rezervists, saskaņā ar noteikumu 36. punktu 24 stundu laikā pēc informācijas saņemšanas par izglītojamā mobilizēšanu uz mobilizācijas laiku atliek pārbaudījumu un citu studiju uzdevumu izpildei noteiktos termiņus, saglabājot iemaksāto mācību maksu un tiesības pēc demobilizācijas turpināt mācības, bet pēc demobilizācijas nodrošina izglītojamam iespējas turpināt mācības tajā pašā statusā.

 

Informācija rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem mobilizācijas mācību gadījumā

Mobilizācijas likuma 16.pantā noteikts, ka, lai sagatavotos mobilizācijai un apmācītu mobilizācijas īstenošanā iesaistīto personālu, tiek plānotas un organizētas mobilizācijas mācības.

Ministru kabineta 08.11.2005. noteikumu Nr.837 “Noteikumi par mobilizācijas gatavības pārbaudēm un mobilizācijas mācībām” 36.punktā noteikts, ka darba devējam, pie kura strādā darbinieks, kas saņēmis pavēsti par dalību mobilizācijas mācībās, ne vēlāk kā 24 stundas pirms darbinieka saņemtajā pavēstē norādītā ierašanās laika mācību vietā atbrīvot viņu no darba pienākumu pildīšanas uz mācību laiku, saglabājot tam darba vietu, samaksāt darbiniekam vai viņa pilnvarotai personai par nostrādāto darba laiku līdz darbinieka atbrīvošanai no darba pienākumu pildīšanas uz mācību laiku un pirms mācību uzsākšanas izsniegt darbiniekam izziņu par darba līgumā noteikto darba algas apmēru, ja darbiniekam noteikta laika alga, vai izziņu par vidējo izpeļņu par pēdējiem sešiem mēnešiem, ja darbiniekam noteikta akorda alga.