Sociālās garantijas | Nacionālie bruņotie spēki

Sociālās garantijas

Sociālās garantijas ir viens no trim elementiem, kas kopā ar darba samaksu un atvaļinājumiem veido karavīru atlīdzības sistēmu, kuru ar 01.01.2010. nosaka atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, kas izstrādāts ar mērķi, lai turpmāk šo amatpersonu atlīdzības noteikšanā tiktu ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi.

Karavīru sociālās garantijas veido pabalsti, kompensācijas un cita Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto izdevumu segšana – noteiktajā kārtībā apmaksāta veselības aprūpe.

Pabalstus veido atvaļinājuma pabalsts, izdienas pabalsts, pārcelšanās pabalsts, ievainojuma, sakropļojuma vai cita veselības bojājuma vai nāves gadījumā izmaksājamie pabalsti, pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi, atvaļināšanas pabalsts un pabalsts par bērnu invalīdu līdz 18 gadu vecumam.

Kompensācijas veido uzturdevas kompensācija, kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem,  transporta izdevumu kompensācija, kompensācija mācību izdevumu segšanai, sakaru izdevumu kompensācija, zaudējumu vai kaitējuma kompensācija, ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācija, dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija un optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija.

Pabalsti un kompensacijas

Papildu informāciju var karavīru sociālajām garantijām var iegūt, sazinoties ar Apvienotā štāba sociālo darbinieci, zvanot uz tālruņa numuru 67071998 vai rakstot uz e-pastu: elina.jurevica@mil.lv