Kompensācijas | Nacionālie bruņotie spēki

Kompensācijas

Karavīru sociālo garantiju kompensāciju kopumu veido uzturdevas kompensācija, kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem, transporta izdevumu kompensācija, kompensācija mācību izdevumu segšanai, sakaru izdevumu kompensācija, zaudējumu vai kaitējuma kompensācija, ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācija,  dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija un optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes kompensācija.

Uzturdevas kompensācija

Dienas pamata uzturdeva ir 9,96 eur, to izmaksā proporcionāli attiecīgajā mēnesī nodienēto dienu skaitam.  Papildu uzturdeva 0,64 eur pienākas karavīriem, kuri ne mazāk kā 8 stundas ir norīkojumā, ir Goda sardzē pie Brīvības pieminekļa un Prezidenta pils, ne mazāk kā 8 stundas diennaktī pilda dienesta pienākumus jūrā.

Papildu uzturdeva 2,28 eur apmērā pienākas lidaparātu apkalpes locekļiem, izpletņlēcējiem, ūdenslīdējiem, karavīriem, kuri ne mazāk kā 72 stundas bez pārtraukuma piedalās militārās mācībās lauka apstākļos, Speciālo uzdevumu vienības karavīriem, kuri veic speciālās operācijas vai sniedz atbalstu tiesībaizsardzības institūcijām Latvijā, vai apgūst kaujinieka pamatapmācības kursu.

Kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem

Karavīram izmaksā kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai. Kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets, un tā sastāda 142,29 euro mēnesī.

Transporta izdevumu kompensācija

Karavīram Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā kompensē transporta izdevumus, kas radušies sakarā ar nosūtīšanu vai atrašanos komandējumā. Citos gadījumos karavīram kompensē transporta izdevumus, kas radušies, izmantojot sabiedrisko transportu amata dienesta pienākumu izpildei. Kārtību un apmēru, kādā karavīram kompensē sabiedriskā transporta izdevumus, nosaka Ministru kabinets.

Ja karavīram amata dienesta pienākumu izpildei nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu un viņš lieto savā īpašumā vai valdījumā esošu transportlīdzekli, viņam kompensē izdevumus par patērēto degvielu un transportlīdzekļa nolietojumu. Kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Kompensācija mācību izdevumu segšanai

Ja karavīrs, nepārtraucot dienesta pienākumu pildīšanu, sekmīgi mācās valsts akreditētā augstākās izglītības iestādē vai ārvalsts mācību iestādē, kuras diplomi tiek atzīti Latvijā, Nacionālie bruņotie spēki no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem viņam var kompensēt mācību izdevumus. Kārtību, kādā kompensē mācību izdevumus, mācību maksas kompensēšanas un atmaksāšanas nosacījumus, kā arī gadījumus, kad karavīrs neatmaksā kompensētos mācību izdevumus, nosaka Ministru kabinets. Karavīram pēc izglītības iestādes pabeigšanas jānodien Nacionālajos bruņotajos spēkos ne mazāk par trim gadiem.

Sakaru izdevumu kompensācija

Karavīru nodrošina ar dienesta pienākumu izpildei nepieciešamajiem sakaru līdzekļiem aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā.  Karavīram viņa dienesta pienākumu veikšanai ar vienības komandiera (priekšnieka) rīkojumu var nodot lietošanā mobilo tālruni vai veikt privātā mobilā tālruņa numura pārreģistrāciju uz vienības vārda. Karavīrs ir materiāli atbildīgs par dienesta vajadzībām izsniegto sakaru līdzekli. Nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā karavīrs atmaksā atlikušo sakaru līdzekļa bilances vērtību.

Zaudējuma vai kaitējuma kompensācija

Ministru kabinets nosaka sakarā ar karavīra dienesta pienākumu izpildi viņa mantai vai viņa ģimenes locekļu (vecāku, vecvecāku, bērna, mazbērna, adoptētā vai adoptētāja, brāļa, māsas vai laulātā) mantai nodarīto zaudējumu vai veselībai nodarītā kaitējuma apmēru un atlīdzināšanas kārtību.

Ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācija

Karavīram, kuru pārceļ amatā uz citu administratīvo teritoriju un kurš tādēļ maina dzīvesvietu, tiek kompensēti ar pārcelšanos saistītie izdevumi, pamatojoties uz izdevumus attaisnojošiem dokumentiem, kas ietver transporta izdevumus un izdevumus par karavīra un viņa ģimenes locekļu (apgādājamo) īpašumā esošās iedzīves pārvešanu. Ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Ja karavīrs dienesta interesēs maina dzīvesvietu uz  citu administratīvo teritoriju, viņa laulātais pārcelšanās dēļ zaudē darbu un nesaņem bezdarbnieka pabalstu, pensiju vai citus pastāvīgus ienākumus un jaunās dislokācijas vai dienesta vietas apvidū citu darbu nav atradis, tad karavīram izmaksā ikmēneša kompensāciju 10% apmērā no mēnešalgas. Kompensāciju izmaksā līdz brīdim, kad laulātais sāk saņemt pastāvīgus ienākumus.

Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija

Karavīram, kuram dienesta pienākumi to specifikas dēļ veicami civilajā apģērbā, kompensē dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādi. Kompensācijas apmēru un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Optisko redzes korekcijas līdzekļu (briļļu) iegādes kompensācija

Briļļu iegādi 100 eur apmērā kompensē, ja karavīra amata aprakstā ir atzīme, ka viņš tiek nodarbināts darbā ar kaitīgiem vides faktoriem, kas ir, darbs ar displeju katru darba dienu vismaz divas stundas un ārsts veselības pārbaudes laikā ir konstatējis, ka karavīram darba pienākumu izpildei pie datora nepieciešamas piemērotas brilles un to nepieciešamība ir fiksēta veselības pārbaudes kartē.