Sakaru skola | Nacionālie bruņotie spēki

Sakaru skola

Bildē redzama sakaru skolas emblēmaSakaru skolas pamatuzdevums ir nodrošināt visu kategoriju Nacionālo bruņoto spēku karavīru un valsts aizsardzības sistēmas darbinieku vienotu, kvalitatīvu un NATO standartiem atbilstošu dažādu līmeņu speciālistu sagatavošanu sakaru specialitātēs, datortehnikas, datorprogrammu lietošanā un kriptēšanā (valsts noslēpuma un NATO/ES klasificētās informācijas, informācijas dienesta vajadzībām datu aizsardzība, kas tiek apstrādāta elektroniskā veidā.

Bildes ar teksta animāciju "Spoži zibeņi zaro, pērkons līdz ar mums karo".

Nacionālo bruņoto spēku mācību iestādes un vienības

Sakaru skolas uzdevumi:

  • veikt NBS karavīru un valsts aizsardzības sistēmas darbinieku sagatavošanu sakaru specialitātēs, datortehnikas, datorprogrammu lietošanā un kriptēšanā;

  • sagatavot un apkopot mācību procesam nepieciešamos mācību metodiskos materiālus;

  • piedalīties Sakaru skolas atbilstošas specifikas apmācību programmu izstrādē, apmācību rezultātu analīzē un esošo mācību programmu pilnveidošanā;

  • apmācīt personālu atbilstoši jaunākajām informātikas, sakaru un kriptēšanas tehnoloģijām.

 

Vadība

Pieņemšanas laiki

Nacionālo bruņoto spēku Sakaru skolas komandiera apmeklētāju pieņemšanas laiks katru darba dienu no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00.

 

Apmācība

Kājnieku vada/rotas sakarnieka kurss

Kursa mērķis: sniegt kursantam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai nodibinātu sakarus ar korespondentu. Sniegt zināšanas par militāro sakaru organizācijas principiem, par NBS bruņojumā esošajām UĪV radiostacijām, antenām un citām sakaru iekārtām, par datortīkliem, attīstīt prasmes lietot NBS bruņojumā esošās UĪV radiostacijas, noraidīt/saņemt informāciju balss un datu režīmos.

Īsviļņu radiostaciju operatora kurss

Kursa mērķis: Sniegt kursantiem zināšanas radiosakaru teorijā un īsviļņu antenu teorijā ar mērķi palielināt iespējamību nodibināt sakarus īsviļņu diapazonā jebkurā diennakts laikā pareizi izvēloties frekvenci, antenu un tās novietojumu telpā. Attīstīt prasmes lietot NBS bruņojumā esošās ĪV radiostacijas, lai maksimāli izmantotu radiostacijas tehniskās iespējas, lai spētu strādāt dažādos darba režīmos, lai pareizi tās programmētu gan no radiostacijas vadības paneļa, gan izmantojot datoru un programmēšanas aplikācijas, lai atbilstoši situācijai mainītu parametrus un izmantotu radiostaciju gan balss, gan datu pārraidei.

Radiostacijas RF-7800S (SPR) kurss

Kursa mērķis: Sniegt kursantam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai lietotu radiostaciju RF-7800S (SPR), pārzinātu radiostacijai pievienojamos aksesuārus, iepazīstinātu ar “RF-7800S Utility Software Application for PC and PDA” (SUS) programmu, iepazīstinātu ar “Communications Planning Application” (CPA) programmu, noskaidrotu iespējamo sadarbību ar citām Harris un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) bruņojumā esošajām radiostacijām.

Sakaru plānotāja kurss

Kursa mērķis: Sagatavot sakaru nodaļas/daļas/pārvaldes priekšnieku, vietnieku un vecāko instruktoru darbam bataljona un brigādes līmeņa sakaru plānošanas darbā. Pēc kursa izglītojamie būs spējīgi organizēt sakarus bataljona un brigādes līmeņa vienību vadībai un kontrolei (C2). Spēs komandierim dot rekomendācijas maksimāli efektīvai sakaru veidu izmantošanai kaujas un miera laikā.

Radiostacijas Harris Falcon III AN/PRC-152A operatora kurss

Kursa mērķis: Sniegt izglītojamajam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, lai lietotu radiostaciju Harris Falcon III AN/PRC-152A (AN/PRC-152A), pārzinātu radiostacijai pievienojamos aksesuārus, iepazīstinātu izglītojamos ar Communications Planning Application (CPA) programmu un apmācītu veikt radiostaciju konfigurēšanu, lai nodrošinātu radiostacijas darbību Adaptive Networking Wideband Waveform (ANW2C) režīmā.

INTERCOM RF-7800I kurss
Digitālās komandvadības SITAWARE HQ un Frontline lietotāja kurss

Kursa mērķis: iepazīstināt lietotājus ar SITAWARE HQ un SITAWARE Frontline funkcijām:
1.    Pavēļu rakstīšanu, overleju sagatavošana;
2.    Digitālo karšu lietošanu un apstrādi;
3.    Reālā laika situācijas monitoringu;
4.    Savu spēku organizācijas veidošanu un izsekošanu;
5.    Pretinieka spēku izsekošanu;
6.    Savu spēku reālā laika apgādes statusa monitoringu;
7.    Ātru informācijas apmaiņu starp vienībām.

SATCOM kurss

Kurss notiek sadarbībā ar AŠ J-6.

Kursa mērķis: iepazīstināt ar satelītu un satelītsakaru darbības principiem KU un X diapazona. Sniegt pamatzināšanas satelītterminālu uzstādīšanā, modema konfigurēšanā, integrēšana satelītsakaru tīkla un liela apjoma datu pārraides nodrošināšanā. Effect based approach (efekts – komandvadības spējas nodrošināšana).  

INFOSEC I pamatkurss

Kursa mērķis: Sniegt nepieciešamās zināšanas par klasificētas informācijas, informācijas dienesta vajadzībām apstrādi elektroniskajā vidē, un informācijas tehnoloģiju drošību, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk - NATO) un Eiropas Savienības (turpmāk - ES) noteiktajām prasībām, lai izglītojamais patstāvīgi spētu nodrošināt klasificētās informācijas drošību un apstrādi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, darbā ar klasificētu informāciju.

INFOSEC II kurss

Kursa mērķis: Iemācīt, kā izveidot un sagatavot informācijas sistēmu drošības akreditācijas procesa veikšanai, kā pielietot ar to saistīto nacionālo likumdošanu un NATO/ES prasības, kā arī sniegt teorētiskās zināšanas par informācijas sistēmas drošības akreditācijas procesu, nepieciešamās dokumentācijas izstrādi un izmantošanu. Nostiprināt praktiskās iemaņas informācias sistēmas drošības uzstādījumu vadībā.

“Šifru uzraugs” kurss

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas un prasmes, lai kursants pēc kursa beigšanas spētu efektīvi veikt tam uzticētos šifru uzrauga pienākumus un darboties ar šifrēšanas materiāliem vadoties pēc Nacionālās likumdošanas un NATO/ES prasībām.

Informācijas tehnoloģiju apmācības pamatkurss “Tīklošana” (CISCO)

Kursa mērķis: Sniegt kursantiem zināšanas par maršrutētāju un komutatoru arhitektūru, tā sastāvdaļas un darbību nelielā tīklā. Nodrošināt komutācijas, maršrutēšanas un VLAN tehnoloģiju procesu apgūšanu. Sniegt maršrutētājos un komutatoru konfigurācijas un testēšanas prasmes.

“Klasificēto informācijas sistēmu tehniskā atbalsta darbinieks” kurssKursa mērķis: sniegt izglītojamajam nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai viņš spētu identificēt un novērst kļūmes savas vienības klasificētās informācijas sistēmu iekārtu un komunikāciju darbībā.

 

Datorsistēmu speciālista kurss

Kursa mērķis: Noslēdzoties kursam klausītājs spēj patstāvīgi veikt Informācijas Tehnoloģiju tehniķa pienākumus, spēj patāvīgi darboties ar datorsistēmas iekārtām un konfigurācijām, kā arī spēj izveidot vietējos datortīklus. 

Galerija

Kā mūs atrast?

Sakaru skola