Instruktoru skola | Nacionālie bruņotie spēki

Instruktoru skola

Bildē redzama Instruktoru skolas emblēmaInstruktoru skola ir Nacionālo bruņoto spēku militārās izglītības iestāde profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu īstenošanai. Skolas darbības mērķis – veidojot militārās izglītības vidi, organizēt un īstenot karavīru vienotu, kvalitatīvu militāro profesionālo izglītību, kas nodrošinātu militārās profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Nacionālo bruņoto spēku mācību iestādes un vienības

Instruktoru skolas uzdevumi:

  • nodrošināt NBS vienību instruktoriem un augstskolu studentiem iespēju iegūt militārajam dienestam nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju, kā arī vispārējās zināšanas un prasmes atbilstoši Aizsardzības ministrijas (turpmāk – AM) un NBS noteiktajiem standartiem;

  • sagatavot atbilstoši NBS noteikto uzdevumu izpildei kvalificētus speciālistus ar vispusīgām teorētiskajām zināšanām un praktiskajām iemaņām;

  • elastīgi reaģējot uz NATO, AM un NBS vajadzībām, paaugstināt karavīru kvalifikāciju un veikt pārkvalifikāciju;

  • veicināt profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pilnveidi;

  • piedalīties NBS IS specifikai atbilstošu apmācību programmu izstrādē, apmācību rezultātu analīzē un esošo apmācību programmu pilnveidošanā;

  • veikt augstākā komandiera atsevišķu uzdevumu izpildi un projektu realizāciju;

  • racionāli izmantot izglītībai NBS IS piešķirtos finanšu līdzekļus;

  •  organizēt Cēsu garnizona dienestu.

Pieņemšanas laiki

Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolas komandiera apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 11:30.

 

Apmācība

Instruktoru skola veic vienību instruktoru karjeras un kvalifikācijas apmācību, kā arī sagatavo jaunākā komandējošā sastāva karavīrus līdzdalībai starptautiskajās operācijās.

Skolas pasniedzēji ir atlasīti un īpaši apmācīti karavīri, ar augstu pienākuma apziņu un lojalitāti.

Skolā izglītošanas procesā kursantiem ir nodrošināta sakārtota mācību vide, kā arī viņi apgūst nepieciešamās zināšanas un iemaņas, lai pēc tam patstāvīgi spētu apmācīt personālu attiecīgajā līmenī, kā arī ieņemt instruktora amatus dažādās NBS vienībās.

Kā mūs atrast?