Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem | Nacionālie bruņotie spēki

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem

Kas ir rezervists?

Rezervistos ieskaita Latvijas pilsoņus - vīriešus, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu un ir derīgi militārajam dienestam, kā arī Latvijas pilsones - sievietes, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, ir derīgas militārajam dienestam un izsaka šādu vēlmi. Rezervists atrodas bruņoto spēku rezervē līdz 60 gadu vecuma sasniegšanai. 

Rezervists tikai mobilizācijas gadījumā var tikt iesaukts aktīvajā dienestā. 
Rezervistam nav iepriekšējās militārās sagatavotības vai viņš savulaik ir dienējis tikai Latvijas Republikas obligātajā militārajā dienestā. Viņš var brīvprātīgi pieteikties militārās apmācības kursam, pēc kura sekmīgas beigšanas ieskaita rezerves karavīros.

Kas ir rezerves karavīrs? 

Rezerves karavīros ieskaita:

1) karavīrus, kuri atvaļināti no profesionālā dienesta (iepriekš - aktīvā dienesta un ierindas dienesta), ja viņi sekmīgi apguvuši kareivja pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav noņemti no militārā dienesta uzskaites, vai uzņemti Zemessardzē;

2) zemessargus pēc līguma par dienestu Zemessardzē izbeigšanas, ja viņi sekmīgi apguvuši zemessarga pamatapmācības kursu individuālās apmācības līmenī un nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē;

3) Latvijas pilsoņus (rezervistus), kuri brīvprātīgi pieteikušies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apguvuši noteiktu apmācības kursu, ja viņi nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē;

4)  Jaunsargus un valsts aizsardzības mācību apguvušās personas, kuras sekmīgi apguvušas apmācību, kas nepieciešama ieskaitīšanai rezervē, un devušas karavīra zvērestu;

5) Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolventus, ja viņi nav pieņemti profesionālajā dienestā vai uzņemti Zemessardzē.

Kas ir rezerve? 

Rezerve ir viens no trim militārajiem formējumiem, kas kopā ar regulārajiem spēkiem un Zemessardzi veido Nacionālos bruņotos spēkus. Savukārt rezervi veido rezervisti un rezerves karavīri, kuru militāro iemaņu atjaunošanu bruņotie spēki uzsāka 2015. gadā. 

Kāpēc rezervistu militārā pamatapmācība tiek īstenota? 

Valsts aizsardzības koncepcijā noteikts, ka bruņotajiem spēkiem miera laikā jāuztur 6000 militāri sagatavotu rezerves karavīru.

Lai palielinātu militāri sagatavotu rezerves karavīru skaitu un tādējādi paaugstinātu vispārējās kaujas spējas, no 2017. gada 13. decembra, kad stājās spēkā grozījumi Militārā dienesta likumā, Latvijas pilsoņi var brīvprātīgi pieteikties dienestam bruņoto spēku rezervē, tas ir, ieskaitīšanai rezerves karavīros, pirms tam sekmīgi apgūstot rezervistu militārās pamatapmācības kursu.

Kā var pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības kursam? 

Pieteikties apmācībai var, elektroniski aizpildot rezervista pieteikuma anketu apmācībai ieskaitīšanai rezerves karavīros, kas pieejama šīs lapas sadaļā "Saistītie dokumenti". Datorā lejuplādēto un aizpildīto anketu jānosūta bruņoto spēku Rezerves personāla uzskaites birojam uz e-pasta adresi rezervists@mil.lv. Anketu nosūtot elektroniski, tā nav jāparaksta.

Vai var pieteikties jebkurš Latvijas iedzīvotājs? 

Pieteikties apmācības kursam var rezervists, kurš ir Latvijas Republikas pilsonis vecumā no 18 līdz 50 gadiem ar vismaz iegūtu pamatizglītību un pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1). 

Apmācībai pieņem rezervistu, kas atbilst dienestam rezervē noteiktajam veselības stāvoklim. Atbilstību noteiks medicīniskā komisija.

Apmācībai nepieņem rezervistu, kuram ir kriminālā sodāmība, kuras dēļ rezervistu nevar pieņemt dienestam rezervē.  

Pieteikties nevar rezervists, kurš dienē Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēs vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē.

Vai var pieteikties sievietes? 

Jā, var! Rezervistos ieskaita Latvijas pilsones — sievietes, kuras sasniegušas 18 gadu vecumu, ir derīgas militārajam dienestam un izsaka šādu vēlmi. Pietiekšanās militārās apmācības kursam tiek uzskatīta par vēlmes izteikšanu.

Kādas saistības ir rezerves karavīram pēc apgūta rezervistu militārās pamatapmācības kursa?

Apgūstot pamatapmācības kursu, rezervists dod karavīra zvērestu, saņem rezerves karavīra apliecību, mobilizācijas norīkojumu un tiek ieskaitīts bruņoto spēku rezervē rezerves karavīra statusā un sāk pildīt rezerves karavīra pienākumus (ierodas uz militārajām mācībām un uz medicīnisko pārbaudi pavēstē noteiktajā vietā un laikā; saglabā un pilnveido nepieciešamās kaujas zinības, iemaņas un sagatavotību; mobilizācijas gadījumā izpilda Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteikto).

Rezerves karavīram jāpiedalās kārtējās militārajās mācībās ik pēc četriem gadiem, taču iespēju robežās var brīvprātīgi izteikt vēlmi un piedalīties biežāk. 

Ja rezerves karavīrs un darba devējs piekrīt, tad rezerves karavīru kārtējo militāro mācību starplaikos var iesaukt uz pārbaudes mācībām līdz 10 dienām gan pārsniedzot 10 dienas no darba brīvajā, gan arī darba laikā.

Esmu dienējis Latvijas Republikas obligātajā militarājā dienestā. Vai varu pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības kursam?

Jā, var! Militārās pamatapmācības kurss ir paredzēts rezervistiem – Latvijas Republikas pilsoņiem, kuriem nav iepriekšējās militārās sagatavotības. Daļa no rezervistiem savulaik ir dienējusi obligātajā militarajā dienestā, neskatoties uz to, viņi tiek uzskatīti par rezervistiem. 

Vai pieņem, ja esmu bijis krimināli sodīts? 

Nepieņem rezervistu:

1) kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, nonāvēšanu aiz neuzmanības, miesas bojājumu nodarīšanu aiz neuzmanības vai militārā dienesta mantas iznīcināšanu vai bojāšanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas,

2) kas par 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata,

3) kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 1. punktā minētos noziedzīgos nodarījumus, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā,

4) kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto.
Pēc pieteikuma anketas saņemšanas, Rezerves personāla uzskaites sektors veiks rezervista sodāmības pārbaudi Sodu reģistrā. Ja tajā būs dati par sodāmību, kuras dēļ rezervistu nevar pieņemt dienestam rezervē, atlases procedūra ar rezervistu netiks sākta.

Vai pieņem, ja esmu bijis iepriekš atvaļināts disciplīnas pārkāpumu dēļ? 

Militārai pamatapmācībai nepieņem rezervistu, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem.

Vai ir kādi citi ierobežojumi? 

Rezervistu militārai pamatapmācībai nepieņem rezervistu, kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.

Kā par rezerves karavīru var kļūt jaunsargs? 

Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas jaunsargs, kas atbilst personālsastāva komplektēšanai noteiktajām prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, var brīvprātīgi apgūt aizsardzības ministra apstiprinātu jaunsargu interešu izglītības programmas speciālo kursu. Pēc šā kursa noslēguma pārbaudījumu sekmīgas nokārtošanas jaunsargs dod zvērestu, viņu ieskaita Nacionālo bruņoto spēku rezervē un viņam piešķir kareivja dienesta pakāpi.

Ar papildu jautājumiem aicinām vērsties Rezerves personāla uzskaites birojā pa tālruni 67800270 vai e-pastu rezervists@mil.lv