Privātuma politika | Nacionālie bruņotie spēki

Privātuma politika

Pielikums
NBS komandiera 
11.01.2023.
pavēlei Nr. 26

Nacionālo bruņoto spēku Privātuma politika

I. Vispārīgie noteikumi

1.    Nacionālo bruņoto spēku (turpmāk – NBS) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam (turpmāk Datu subjekts vai Jūs) informāciju par personas datu apstrādes mērķi (nolūku), tiesisko pamatu, apstrādes apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām NBS kā Pārziņa veiktajām personas datu apstrādēm.

2.    Privātuma politika izstrādāta, ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes un aizsardzības jomā.

3.    Privātuma politika attiecas uz fizisko personu, kuras personu datus apstrādā NBS un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā fiziskā persona ir sniegusi personas datus: NBS tīmekļa vietnē, papīra formātā, elektroniski vai telefoniski.

4.    NBS norāda, ka papildus informācija par NBS darbinieku personas datu apstrādi var būt sniegta arī citos dokumentos (piemēram, darba līgumā, iekšējās procedūrās, noteikumos un instrukcijās).

5.    Privātuma politika nav attiecināma:
5.1. uz datu apstrādi, kas tiek īstenota valsts drošības un aizsardzības jomā;
5.2. uz datu apstrādi, kas nav uzskatāma par valsts noslēpumu, bet tiek veikta NBS likuma 6.pantā noteiktu pamatfunkciju izpildei un, kas tiek noteikta speciālos normatīvos aktos (Militārā dienesta likums, Latvijas Republikas Zemessardzes likums, Mobilizācijas likums).

6.    NBS sīkdatņu politika ir pieejama NBS tīmekļvietnes www.mil.lv sadaļā ,,Sīkdatņu izmantošanas politika”.

II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

7.    Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: Nacionālie bruņotie spēki, adrese: Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67071090, tīmekļvietnes adrese: www.mil.lv, e-pasts: nafhqcws@mil.lv.
8.    Saziņai ar datu aizsardzības speciālistu lūgums rakstīt uz e-pasta adresi: das@mil.lv.

III. Personas datu veidi, nolūki un tiesiskais pamats

9.    NBS apstrādā šādas fizisko personu datu kategorijas elektroniskā un papīra formātā:
9.1. personas identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, vecums, dati no personas identifikācijas dokumenta (pases vai ID kartes), amats, struktūrvienība, foto; 
9.2. personas kontaktinformācija: adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, pasta adrese;
9.3. profesionālie dati: darba pieredze, CV un motivācijas vēstulē iekļautie dati, dati par nodarbošanos un darba vietām, amatiem;
9.4. dati par iegūto izglītību un prasmēm (mācību ilgums, absolvētā izglītības iestāde, iegūtais grāds, profesionālā kvalifikācija, zināšanu vērtējumi, valodu prasmes dati);
9.5. Norēķinu dati: bankas konta informācija, norēķinu konta numurs;
9.6. Līguma dati – sadarbības partneru kontaktpersonu dati, līguma izpildes nodrošināšanas nepieciešamie dati (līgumslēdzēji, līguma numurs, kontaktpersonu dati);
9.7. Sarunu ierakstu dati: NBS informatīvo tālruņu sarunu ieraksti, balss ieraksti, kas ļauj identificēt personas pausto informāciju/viedokli, datums, laiks;
9.8. Komunikācijas dati:  Ienākošā/izejošā saziņa, korespondence, tās saturs, piegādes statuss;
9.9. Dati, kas saistīti ar sabiedrības informēšanu par NBS pasākumu rīkošanu, veicot NBS normatīvajos aktos noteiktās funkcijas; 
9.10. Īpašu kategoriju dati: to apstrādi nosaka normatīvie akti un lai realizētu NBS pienākumus un īstenotu NBS vai datu subjekta konkrētas tiesības nodarbinātības, sociālā nodrošinājuma un sociālās aizsardzības tiesību jomā;
9.11. Dati par sodāmību.

10.    NBS apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
10.1.  NBS darbinieku personālvadības organizēšana un kontrole, darba organizācijas un sociālo garantiju nodrošināšana;
10.2. personāla atlases konkursa nodrošināšana (attiecībā uz CV iesniegšanas faktu un CV saglabāšanu turpmākiem konkursiem); 
10.3. atlase profesionālajam dienestam (pirmsatlase, pamatatlase), atlase dienestam Zemessardzē;
10.4.  apmācības īstenošanai un mācību nodrošināšanai;
10.5. iesniegumu, izziņu, sūdzību un pretenziju izskatīšana un apstrāde;
10.6. lai nodrošinātu informācijas sniegšanu ieinteresētajiem Latvijas pilsoņiem par dienesta un mācību iespējām Nacionālajos bruņotajos spēkos un Zemessardzē;
10.7. civiltiesisko līgumu slēgšanai un publisko iepirkumu nodrošināšanai; 
10.8. tiesvedības nodrošināšana (studiju parādu atgūšana un piedziņa, administratīvo aktu apstrīdēšana u.c.);
10.9. telefonsarunu ieraksta veikšana, sniegtās informācijas kvalitātes un kontroles nodrošināšanai;
10.10.  infrastruktūras apmeklējumu nodrošināšanai;
10.11. informācijas sniegšana valsts pārvaldes un tiesībsargājošām iestādēm;
10.12. citi personas dati atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11.    NBS veiktās personas datu apstrādes galvenie tiesiskie pamatojumi:
11.1. lai izpildītu uz NBS attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
11.2. lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot NBS likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts).

12. Papildus tiesiskie pamati personas datu apstrādei var būt šādi:
12.3. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
12.4. NBS leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts) – attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu, iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz pieprasāmās informācijas apjomu. 

IV. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

13.    Jūsu personas datu aizsardzībai NBS izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Personas dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par NBS rīcībā esošo personu datu drošību.
 
14.    NBS veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka jebkura fiziska persona, kas darbojas NBS pakļautībā un kam ir piekļuve personas datiem, tos apstrādā tikai amata pienākumu veikšanai.

15.    Personas datu saņēmēji ir NBS un tās pilnvarotās personas, Jūs pats, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

16.    Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām un NBS izstrādātajai lietu nomenklatūrai. 

17.    Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:
17.1. ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai NBS var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, vest prasību tiesā vai noilguma ievērošana u.tml.).
17.2. pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  17.3. personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām pēc tam, kad zudis to izmantošanas tiesiskais pamats.

18.     Jums ir tiesības saņemt informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi.

19.    Ja datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz datu subjekta sniegto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu savu personīgo datu apstrādei, neskarot to datu apstrādi, kas notikusi līdz piekrišanas atsaukšanai. NBS izvērtēs Jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

20.    Jūs varat iegūt informāciju par mūsu rīcībā esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datu subjekta tiesības šādi:
20.1. iesniedzot pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus  NBS  pieņem,  izmantojot  pastu,  elektronisko  pastu  (ar  drošu elektronisko  parakstu parakstītus  dokumentus) vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv;
20.2. iesniedzot iesniegumu klātienē, Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā.
21.    Informācijas pieprasījumu NBS izskata viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas atbilstoši Regulas un Fizisko personu datu apstrādes likuma noteiktajai kārtībai. Nepieciešamības gadījumā un iepriekš par to informējot, NBS var pagarināt informācijas pieprasījuma izskatīšanas termiņu vēl uz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu.

22.    Atbildi NBS nosūta pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, norādīto elektroniskā pasta adresi parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv, atbilstoši personas izteiktajai gribai un normatīvajiem aktiem.

23.    NBS nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar NBS veikto Jūsu personas datu apstrādi, aicinām vērsties pie NBS, kā tas ir norādīts šī paziņojuma II. nodaļā.

24. Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos jautājumu un NBS pārkāpj Jūsu tiesības uz Jūsu personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai  (http://www.dvi.gov.lv) Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

V. Noslēguma jautājums

25. NBS ir tiesīgi veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju NBS tīmekļa vietnē.