Drošība poligonā | Nacionālie bruņotie spēki

Drošība poligonā

1999.gada 10.martā Ministru kabinets ar rīkojumu Nr.119 “Par nekustamās mantas Ādažu nacionālajā mācību centrā saglabāšanu valsts īpašumā” saglabāja valsts īpašumā un nodeva Aizsardzības ministrijas valdījumā nekustamo mantu – zemi 7784 hektāru platībā un 150 ēkas (būves) Rīgas rajona Ādažu un Sējas pagastā. Savukārt Aizsardzības ministrija, nokārtojot formalitātes par nekustamās mantas ierakstīšanu zemesgrāmatā, pilnvaroja mācību centru apsaimniekot šo nekustamo mantu, kuras piešķiršanas mērķis saskaņā ar likumu “Par zemes lietošanu un zemes ierīcību” ir tās izmantošana valsts aizsardzības vajadzībām.

Ādažu poligonu izmanto kaujas šaušanas un taktiskajām mācībām. Ādažu poligona apmeklētājiem visa nepieciešamā informācija ir pieejama uz informācijas stendiem, kas ir izvietoti uz galvenajiem poligona ceļiem.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.2.punktu šie noteikumi neattiecas uz militārās darbības radīto troksni militāro uzdevumu īstenošanas vietās, tādējādi tas netiek ierobežots laikā un vietā, ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam. Neskatoties uz to, bruņotie spēki maksimāli cenšas samazināt kaujas šaušanu mācību vietās, tostarp arī naktīs un brīvdienās.

Uzmanību! Aizliegts!

•ieiet un iebraukt Ādažu poligona teritorijā bez saskaņošanas ar Ādažu poligona administrāciju. Bez saskaņošanas atļauts pārvietoties pa koplietošanas ceļiem, kuri norādīti kartē. •fiziski aiztikt neeksplodējušu munīciju vai citus bīstamus priekšmetus. Atrodot tos, apzīmējiet priekšmetu atrašanās vietu un nekavējoties ziņojiet Ādažu poligona administrācijai.  

Kā sazināties ar Ādažu poligona administrāciju?

3.reģionālā nodrošinājuma centra dežūrvirsnieks: tālrunis – 67335615, fakss – 67335616.

3.reģionālā nodrošinājuma centra Poligona nodaļa: tālrunis – 67335717, fakss – 67335623.

Ādažu poligona teritoriju apzīmējumi dabā:

•Poligona robežas apvidū apzīmētās ar kupicām, robežzīmēm un lentām. •Robežzīmes un lentas ir izvietotas uz kokiem vai stabiņiem. •Ikviena zīme un lenta ir labi pārredzama no liela attāluma. •Atrodoties pret uzstādīto robežzīmi un lentu, ir redzamas arī zīmes un lentas, kas atrodas pa kreisi vai pa labi no poligona apmeklētāja. •Apvidū, kas klāts ar mežu, ir izcirstas stigas, lai labāk būtu pārredzama poligona robeža.

Poligona robežzīme Poligona robežzīme
Vingrinājuma zonas robeža Robežlenta poligona vingrinājumu zonas apzīmēšanai 
NMN zīme Zīme neeksplodējušās munīcijas bīstamo teritoriju apzīmēšanai 
Stigas aizsardzība Robežlenta stingras aizsardzības aizsargājamo dabas teritoriju apzīmēšanai
Ārējā robeža Robežlenta poligona ārējās robežas apzīmēšanai
Kaujas šaušanas robeža Robežlenta poligonu kaujas šaušanas zonas apzīmēšanai
Dabas aizsardzības Robežlenta ierobežotas darbības aizsargājamo dabas teritoriju apzīmēšanai

Ādažu poligona teritoriju iedalījums

Poligona karte

Uzmanību!

Lūdzu bez ierunām izpildiet poligona apķēdējuma karavīru prasību par kaujas šaušanas zonas atstāšanu! Patvaļīga atrašanās kaujas šaušanas zonā rada draudus Jūsu dzīvībai!

Ugunsdrošības pasākumi mežos un purvos

Mežos un purvos aizliegts:

1.bojāt meža ceļus, stigas, tiltus, caurtekas, uguns novērošanas torņus, citas būves un celtnes, kā arī plakātus, norādījuma zīmes un citus informācijas līdzekļus; 2.izgāzt vai dedzināt visu veidu atkritumus; 3.kurināt ugunskuru augošu koku tuvumā tuvāk par diviem metriem.

Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:

1.kurināt mežā un purvos ugunskurus, izņemot atbilstoši ierīkotās vietās; 2.atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Atstājot ugunskura vietu, uguns jānodzēš, līdz pilnīgi izbeidzas gruzdēšana, lai novērstu ugunsgrēka izcelšanas iespēju; 3.nomest mežā un purvos vai uz ceļiem, kas šķērso tos, degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus vai citus degošus vai gruzdošus priekšmetus.

Ādažu poligona nemilitārā izmantošana

Saskaņā ar NBS 12.05.2008. Noteikumiem Nr.6 „Kārtība, kādā NBS vienību objektus izmanto nemilitārām vajadzībām”, Poligonu var izmantot: •motosporta federācijas, auto tirgotāju firmas un citas līdzīga rakstura organizācijas sacensību, testa braucienu rīkošanai; •militarizētas (apsardzes) organizācijas apmācību rīkošanai; •telšu pilsētiņu ierīkošanai atpūtas un apmācību vajadzībām; •aizsargājamo un īpaši izmantošanā regulējamo dzīvnieku un augu novērošanai (izpētei), dabas lieguma apskatei. Poligona izmantotāja pienākums ir ne vēlāk kā divus mēnešus iepriekš griezties pie mācību centra komandiera ar lūgumu izmantot Ādažu poligonu. Pieprasījumi, kas iesniegti vēlāk kā noteikts iepriekš vai ir pretrunā ar morāles un ētikas prasībām, netiek izpildīti. Poligona izmantotājs sedz visus izdevumus, kas mācību centram papildus rodas sakarā ar poligona izmantošanu nemilitārām vajadzībām.

Kontroles sistēma

Lai nepieļautu nesankcionētu iekļūšanu kaujas šaušanas zonā, uz galvenajiem ceļiem ir izveidoti poligona apķēdējuma posteņi. Ikviena apmeklētāja pienākums ir bez ierunām izpildīt apķēdējuma karavīra prasības.  Lai kontrolētu un pārtrauktu prettiesisku Ādažu poligona izmantošanu kā militārām, tā nemilitārām vajadzībām, diennakts dežūras režīmā tiek norīkota poligona patruļa.

 

Ievērojiet!

Gūstot zaudējumus prettiesiskas darbības rezultātā, tas ir, neievērojot šos noteikumus, Jūs kā cietušais saskaņā ar Civillikuma 1777.pantu nevarat prasīt atlīdzību par zaudējumiem.