Atbalsts civilās aizsardzības sistēmai | Nacionālie bruņotie spēki

Atbalsts civilās aizsardzības sistēmai

Civilās aizsardzības sistēma ir nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa, kuru veido valsts un pašvaldību institūcijas, juridiskās un fiziskās personas, kam ir likumā noteiktas tiesības, uzdevumi un atbildība civilās aizsardzības jomā.

Civilās aizsardzības sistēmas uzdevums

Civilās aizsardzības sistēmas uzdevums ir arī atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš. Valsts ārējā apdraudējuma gadījumā Nacionālie bruņotie spēki pilda savus uzdevumus likumā noteiktajos ietvaros. Pildot noteiktos uzdevumus, Nacionālie bruņotie spēki sniedz atbalstu civilās aizsardzības sistēmai — preventīvajos un reaģēšanas pasākumos, neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos, kā arī glābšanas un meklēšanas darbos. Nacionālos bruņotos spēkus iesaista avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamajos pasākumos – palīdzības sniegšanā civilās aizsardzības sistēmai –, ja civilās aizsardzības sistēmas rīcībā esošie resursi ir nepietiekami apdraudējuma situācijas pārvarēšanas un seku likvidācijas neatliekamo pasākumu veikšanai un Nacionālo bruņoto spēku resursu piesaiste ievērojami paātrina neatliekamo pasākumu īstenošanu, mazina iespējamos zaudējumus, paātrina cilvēku glābšanu vai ja Nacionālo bruņoto spēku rīcībā ir speciāli resursi šo darbību veikšanai. Kārtību, kādā bruņotie spēki tiek iesaistīti šajos pasākumus, nosaka Ministru kabinets.