Darba samaksa | Nacionālie bruņotie spēki

Darba samaksa

Karavīra darba samaksu veido mēnešalga, piemaksas, prēmijas un naudas balvas. 

Darba samaksa

Mēnešalga

Karavīra mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību, ņemot vērā dienesta pakāpi un izdienu, nosaka Ministru kabinets. Karavīram mēnešalgu nosaka atbilstoši piešķirtajai dienesta pakāpei, izdienai, iegūtās militārās izglītības atbilstībai piešķirtajai dienesta pakāpei un amatam noteiktajam kvalifikācijas kategorijas koeficientam.  Mēnešalgu atbilstoši dienesta pakāpei karavīram nosaka no tās dienas, kad ir izdota pavēle par dienesta pakāpes piešķiršanu. Karavīram izdienu nosaka atbilstoši pilniem nodienētiem gadiem, skaitot no dienas, kad uzsākts dienests vienībā, tas ir, dienas, kad karavīrs ieskaitīts vienības personālsastāvā. Karavīram izdienas stāžā ieskaita dienesta laiku profesionālajā dienestā (līdz 2002. gada 1. jūlijam- aktīvajā dienestā un ierindas dienestā), obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, Iekšlietu ministrijas sistēmas, valsts drošības un prokuratūras iestādēs amatos ar speciālajām dienesta pakāpēm un citas valsts bruņotajos spēkos nodienēto laiku, bet karavīram, kurš pieņemts aktīvajā dienestā līdz 2002. gada 1. jūlijam - arī 80 procentus no civilajās iestādēs nostrādātā laika. Bāzes algu karavīram nosaka no pieņemšanas profesionālajā dienestā līdz nodienēts viens gads (pirmā gada pēdējā diena). Karavīrs mēnešalgu par otro un nākamajiem gadiem saņem ar dienu, kad sākas otrais (nākamais) izdienas gads. Karavīram mēnešalgu par nepilnu mēnesi aprēķina, ņemot vērā nodarbināto dienu skaitu attiecībā pret kalendāro dienu skaitu mēnesī, ieskaitot, brīvdienas un svētku dienas.

Karavīrs, kas:

- iecelts augstākai dienesta pakāpei atbilstošā amatā, tā pildīšanas laikā saņem piemaksu mēnešalgu starpības apjomā;
- iecelts zemākai dienesta pakāpei atbilstošā amatā, tā pildīšanas laikā saņem mēnešalgu atbilstoši savai dienesta pakāpei;
- uz noteiktu laiku valsts interesēs iecelts valsts civildienesta ierēdņa amatā vai citā amatā, tā pildīšanas laikā saņem karavīram noteikto mēnešalgu (un karavīram noteiktos pabalstus un kompensācijas);
- saņem slimības pabalstu un tā apmērs ir mazāks par karavīra mēnešalgu, saņem starpības kompensējumu no atalgojumam piešķirtajiem līdzekļiem;
- atstādināts no amata, saņem mēnešalgu, karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju;
- bez attaisnojoša iemesla atstājis vienību vai dienesta vietu vai bez attaisnojoša iemesla nav ieradies noteiktā laikā dienesta vietā par šo, kā arī patvaļīgā prombūtnē pavadīto laiku, nesaņem mēnešalgu, piemaksas, karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un šo laiku neieskaita viņa izdienas stāžā;
- atrodas arestā, šajā laikā tiek nodrošināts ar uzturdevu, bet mēnešalgu, piemaksas un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai viņam neizmaksā.

 

Vispārējās piemaksas

Karavīrs saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata dienesta pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu karavīru, pilda vakanta amata dienesta pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus. Karavīrs saņem piemaksu par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē, ja viņa amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, un šī piemaksa nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no karavīram noteiktās mēnešalgas. Karavīram, kurš saņem piemaksu par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē un piemaksas par papildu pienākumu veikšanu, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt karavīram noteikto mēnešalgu.

Piemaksas starptautiskajās operācijās

Karavīrs, piedaloties starptautiskā operācijā, papildus mēnešalgai mēnesī saņem Ministru kabineta noteikumos  noteiktās piemaksas. Piemaksas apmērs atkarīgs no starptautiskās operācijas rakstura un drošības apstākļiem tās norises reģionā.

Speciālās piemaksas

Karavīrs saņem speciālo piemaksu par dienesta pienākumu izpildi uz militārā kuģa jūrā, kā arī, ja karavīrs ir gaisa kuģa apkalpes loceklis.

Piemaksa par dalību ātrās reaģēšanas spēkos vai dienesta pildīšanu vienībā, kas nodota NATO vai citas starptautiskas organizācijas komandpakļautībā

Laikposmā, kad karavīrs ir iecelts Nacionālo bruņoto spēku vienības amatā dalībai ātrās reaģēšanas spēkos vai pilda dienestu vienībā, kas nodota Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (turpmāk – NATO) vai citas starptautiskas organizācijas komandpakļautībā, viņš saņem piemaksu proporcionāli laikam, kurā karavīrs pilda amatu vai kurā pilda dienestu vienībā, kas ir nodota komandpakļautībā. Šo piemaksu apmērus un noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets. Karavīrs var saņemt speciālo piemaksu arī par profesionalitāti un augstu dienesta izpildes kvalitāti. To var izmaksāt karavīram, kurš sniedz atbalstu karavīru apmācību, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta apmācību dalībai starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos, kā arī zemessargu vai rezerves karavīru apmācību organizēšanā vai piedalās to vadībā, ir tieši iesaistīts Latvijas Republikas kā uzņemošās valsts atbalsta funkcijas izpildes nodrošināšanā, kā arī sniedz atbalstu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējo militāro mācību organizēšanā Latvijas Republikas teritorijā vai ārvalstīs un tādu mācību organizēšanā, kas saistītas ar gatavošanos dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības kaujas dežūrās, vai piedalās minēto mācību vadībā, vai strādā ar valsts noslēpuma objektiem, ja tie saistīti ar valsts drošību, aizsardzību vai sabiedroto atbalstu. Speciālās piemaksas, to apmērus un noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets. Par vienu un to pašu laikposmu karavīram var noteikt tikai vienu no minētajām speciālajām piemaksām.
 

Prēmijas

Karavīru var prēmēt par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (dienesta) pienākumus, kā arī par tāda valsts drošības apdraudējuma vai nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu.  Prēmiju kopējais apmērs karavīram kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no mēnešalgas, bet ikreizējās prēmijas apmērs — 60 procentus no mēnešalgas.  Par vienu un to pašu gadījumu nedrīkst izmaksāt vairākas prēmijas. Prēmiju izmaksai kalendāra gada laikā var izmantot ne vairāk kā desmit procentus no atalgojumam piešķirto līdzekļu apjoma.
 

Naudas balva

Karavīram var piešķirt naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz karavīram noteiktās mēnešalgas apmēru, sakarā ar karavīram vai institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā karavīra ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā.