Formas tērps

Tikai karavīrs (atvaļināts karavīrs) ir tiesīgs valkāt karavīra formas tērpu un atšķirības zīmes. Zemessargam, pildot dienesta pienākumus, jābūt klāt dienesta apliecībai un jāvalkā karavīra formas tērps ar atšķirības zīmēm.

Nacionālo bruņoto spēku karavīra kaujas, ikdienas, svētku un ceremoniālo formas tērpu aprakstu, šo formas tērpu komplektējošās sastāvdaļas un papildu elementus, kā arī pie šiem formas tērpiem nēsājamo kokaržu, dienesta pakāpju un uzvārda atšķirības zīmju aprakstu nosaka Ministru kabinets. Citu karavīra formas tērpa veidu, šo formas tērpu komplektējošo sastāvdaļu, papildu elementu un atšķirības zīmju aprakstu un valkāšanas kārtību nosaka aizsardzības ministrs.

Vienīgi Aizsardzības ministrija, Nacionālie bruņotie spēki un Militārā dienesta likumā noteiktajos gadījumos citas personas ir tiesīgas pasūtīt karavīra formas tērpa un atšķirības zīmju izgatavošanu un iegādāties tos. Karavīra formas tērpa un atšķirības zīmju aprite ir atļauta tikai Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām.

Atšķirības zīme ir zīme, kuru valkā pie karavīra formas tērpa un kura norāda dienesta pakāpi, identitāti, specialitāti, kā arī piederību Nacionālo bruņoto spēku vienībai. Savukārt karavīra formas tērpa vai atšķirības zīmju aprite ir karavīra formas tērpa vai atšķirības zīmju pasūtīšana, izgatavošana, iegāde vai izplatīšana.

Atbildība par karavīra formas tērpa, tā komplektējošo sastāvdaļu vai atšķirības zīmju prettiesisku apriti un valkāšanu

No 01.07.2020. par karavīra kaujas, ikdienas, svētku vai ceremoniālā formas tērpa vai tā komplektējošo sastāvdaļu, dienesta pakāpju vai uzvārda atšķirības zīmju prettiesisku apriti piemēro naudas sodu fiziskajai personai līdz četrsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - līdz četrtūkstoš naudas soda vienībām (viena vienība – pieci eiro). Savukārt par karavīra kaujas, ikdienas, svētku vai ceremoniālā formas tērpa prettiesisku valkāšanu neatkarīgi no tā, vai tas tiek valkāts ar atšķirības zīmēm vai bez tām, piemēro naudas sodu līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Administratīvā pārkāpuma procesu par minētajiem pārkāpumiem veic Militārā policija.

Karavīra formas tērpa valkāšana aktīvajā dienestā

Karavīrs aktīvā dienesta laikā, kā arī pildot darba pienākumus Jaunsardzes centrā valkā karavīra formas tērpu un atšķirības zīmes un atkarībā no saņemtā uzdevuma nēsā paredzētos ieročus un uzkabi.

Karavīrs no dienesta pienākumu pildīšanas brīvajā laikā var valkāt arī civilapģērbu. Vienības komandieris (priekšnieks) atļauj karavīram valkāt civilapģērbu dienesta pienākumu pildīšanas laikā, ja to prasa dienesta uzdevumi.

Karavīram, atrodoties ārvalstīs, aizliegts valkāt karavīra formas tērpu, izņemot gadījumu, ja viņš ārvalstīs pilda tādus dienesta uzdevumus, kuros ir paredzēta karavīra formas tērpa valkāšana.

Atvaļināto karavīru tiesības valkāt karavīra formas tērpu

Atvaļinātam karavīram tiesības valkāt karavīra formas tērpu par nevainojamu dienestu var piešķirt amatpersona, kas ir tiesīga atvaļināt karavīru, šādos gadījumos:

1) par kaujas nopelniem un citiem nopelniem dienesta uzdevumu izpildē — neatkarīgi no izdienas stāža;
2) ja karavīrs atvaļināts invaliditātes (slimības) dēļ, kas iegūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus;
3) ja karavīrs atvaļināts no dienesta maksimālā vecuma sasniegšanas dēļ un viņa kopējais izdienas stāžs nav mazāks par 20 gadiem.

Karavīram, kurš atvaļināts no dienesta ar tiesībām valkāt karavīra formas tērpu (arī Latvijas armijas karavīriem, kuri līdz 1940.gada 21.jūlijam dienējuši Latvijas armijā), ir tiesības aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā iegādāties par personiskajiem līdzekļiem un valkāt karavīra ikdienas formas tērpu atbilstoši viņa dienesta pakāpei un amatam.

Atvaļinātie karavīri, valkājot karavīra formas tērpu, pilda attiecīgos militāros reglamentus un formas tērpa valkāšanas noteikumus, kā arī ievēro militārās pieklājības prasības.

Atvaļinātajiem karavīriem atļauts valkāt karavīra formas tērpu valsts svētkos, atceres un atzīmējamās dienās, militāro vienību sarīkojumos un citos Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku atbalstītos pasākumos Latvijas Republikā vai ārvalstīs.

Ja atvaļinātais karavīrs neievēro karavīra formas tērpa valkāšanas noteikumus vai ar nepiedienīgu uzvedību kompromitē karavīra godu, aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks) var atņemt tai šīs tiesības.

Formas tērpa valkāšanas noteikumi zemessargiem

Zemessargam, pildot dienesta pienākumus, jābūt klāt dienesta apliecībai un jāvalkā karavīra formas tērps ar atšķirības zīmēm.

Zemessargi ievēro karavīriem noteikto formas tērpu un atšķirības zīmju valkāšanas kārtību. Administratīvo atbildību par karavīra formas tērpa, tā komplektējošo sastāvdaļu un atšķirības zīmju prettiesisku apriti un valkāšanu nosaka Militārā dienesta likums.  

Zemessargam ir tiesības valkāt karavīra formas tērpu valsts svētku, atceres un atzīmējamās dienās, kā arī militāros pasākumos un pildot jaunsargu instruktora darba pienākumus.

Zemessargam, atrodoties ārvalstīs, aizliegts valkāt karavīra formas tērpu (izņemot gadījumus, kad viņš ārvalstīs pilda tādus dienesta uzdevumus, kuros karavīra formas tērpa valkāšana ir paredzēta).

Zemessargam aizliegts valkāt karavīra formas tērpu un lietot atšķirības zīmes, veicot politisko darbību un piedaloties politisko partiju, biedrību un nodibinājumu rīkotajos pasākumos (izņemot gadījumus, kad viņš pilda dienesta uzdevumus).

Bijušā zemessarga tiesības valkāt formas tērpu

Ja ar zemessargu izbeidz līgumu par dienestu Zemessardzē, Zemessardzes komandieris viņam var piešķirt tiesības valkāt karavīra formas tērpu:

1) par sevišķiem nopelniem Zemessardzes un valsts labā;
2) par priekšzīmīgu dienestu Zemessardzē;
3) ja līgums par dienestu Zemessardzē izbeigts tādas slimības vai invaliditātes dēļ, kas gūta, pildot Zemessardzes dienesta pienākumus;
4) sakarā ar pāriešanu Zemessardzes veterāna statusā.

Bijušajam zemessargam ir tiesības valkāt karavīra formas tērpu atbilstoši savai dienesta pakāpei tikai svētku, atceres un atzīmējamās dienās, kā arī militāros pasākumos.

Valkājot karavīra formas tērpu, bijušais zemessargs pilda attiecīgos reglamentus un formas tērpa valkāšanas noteikumus, kā arī ievēro vispārējās pieklājības normas un militārās disciplīnas prasības.

Ja bijušais zemessargs neievēro karavīra formas tērpa valkāšanas noteikumus vai ar nepiedienīgu uzvešanos diskreditē Zemessardzi, Zemessardzes komandieris viņam var atņemt tiesības valkāt karavīra formas tērpu.