Karavīra vērtības un standarti | Nacionālie bruņotie spēki

Karavīra vērtības un standarti

Karavīrs ir Latvijas valsts aizstāvis.

Karavīra VĒRTĪBAS nosaka viņa personību un rīcības motīvus, savukārt STANDARTI nosaka to, kā karavīram jārīkojas neatkarīgi no vietas, notikumiem un apstākļiem.

Latvijas Nacionālie bruņotie spēki ir vienota profesionāla komanda, kurā katrs karavīrs ir svarīgs un nozīmīgs. Karavīra darbs izvirza augstas prasības; tas mēdz būt grūts un briesmu pilns.

Lai to spētu sekmīgi veikt, karavīram neatkarīgi no savas dienesta pakāpes un amata kā kareivim tā instruktoram un virsniekam, pastāvīgi jābalsta sava rīcība NBS noteiktajās vērtībās un uzvedības standartos.

Šīs vērtības ir svarīgi mācīt un atgādināt katram karavīram bruņotajos spēkos sākot no pirmās dienesta dienas, cauri visam dienestam, ieskaitot atvaļināšanos rezervē.

VĒRTĪBAS - NOSAKA TO, KAS TU ESI

Vērtības vada un attīsta cilvēku.

Būt karavīram nav viegli. No karavīra sagaida to, kas netiek prasīts no citiem. Karavīra sirdī jābūt pārliecībai par savas rīcības motīviem, gan pildot ikdienas pienākumus, gan saskaroties ar grūtībām un agresiju kaujā, klausot pavēles un rīkojumus, nezaudējot paškontroli un vienmēr esot atbildīgam par savu rīcību. Karavīram jāspēj iekļauties komandā un būt daļai no tās, jāuzticas saviem biedriem un jābūt tādam, lai citi var uzticēties viņam.

Karavīram ir nepieciešamas tādas vērtības, pēc kurām vadīties un dzīvot. Vērtības, kas būs nemainīgas arī nākotnē un balstīs karavīra tiekšanos pretī pilnībai un augstākajiem mērķiem dzīvē: PAŠAIZLIEDZĪBA, DROSME, TAISNĪGUMS, CIEŅA, UZTICAMĪBA, MĪLESTĪBA.

PAŠAIZLIEDZĪBA

PAŠAIZLIEDZĪBA: VISPIRMS - BIEDRS UN UZDEVUMS, PĒC TAM – ES Dienēt bruņotajos spēkos nozīmē būt komandā. Karavīrs nestrādā tikai sev, bet vienmēr komandai – grupā, nodaļā, vadā, rotā, bataljonā, brigādē – pildot augstāku uzdevumu. Komanda var būt stipra un efektīva tikai tad, ja katrs tās loceklis dara savu darbu ar pilnu atdevi, pilnībā uzticoties saviem biedriem un liekot otra vajadzības augstāk par savējām, pat ja tas nozīmē riskēt ar savu dzīvību. Vienotība komandā prasa sevis disciplinēšanu un atturēšanos no egoistiskas rīcības citu labā, kā karavīrs to ir apņēmies savā solījumā: „Es, Latvijas karavīrs, apzinoties atbildību savas tautas un likuma priekšā, apsolos un zvēru: būt uzticīgs Latvijas Republikai, tās Satversmei un likumīgajai valdībai; netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību; pēc labākās sirdsapziņas veikt man uzticētos karavīra pienākumus; bez ierunām pakļauties militārajai disciplīnai, vienmēr pildīt savu priekšnieku pavēles un rīkojumus atbilstoši Latvijas Republikas likumiem.”

DROSME

DROSME: RĪKOTIES PAREIZI UN RUNĀT PATIESĪBU Pildot uzticēto uzdevumu tā, lai tas būtu citiem par piemēru un iedrošinājumu, izvēloties pareizo nevis vieglāko ceļu, karavīriem ir nepieciešama fiziska un garīga drosme. FIZISKA drosme nozīmē kontrolēt (nevis noliegt) savas bailes, arī riskējot tikt ievainotam vai nogalinātam. To var apgūt ar treniņu un disciplīnas palīdzību, veicot pienākumus neatkarīgi no briesmām un diskomforta. Disciplīna palīdz uzvarēt bailes un grūtības. GARĪGA drosme nozīmē darīt un teikt taisnību, kā arī nebaidīties dzirdēt patiesību par sevi. Tai pat laikā tā vada un attur no pārgalvības un nepamatota riska ar savu vai padoto dzīvībām. Būt drosmīgam nozīmē, iestājoties par taisnību un vērtībām, uzņemties iniciatīvu arī bez teikšanas un pamudinājuma.

TAISNĪGUMS

TAISNĪGUMS: KARAVĪRA GODS IR BŪT TAISNĪGAM Karavīram ir jābūt krietnam, solidāram, vienotam attiecībā pret sevi un citiem, brīvam no aizspriedumiem, stereotipiem un iedomības, lai spētu spriest un rīkoties taisnīgi. Tas nozīmē - nemelot, nezagt, nelaupīt, nepazemot utt., bet palīdzēt vājākajam, iedrošināt bailīgo, parādīt piemēru ar savu rīcību un darīt pirmajam, ja nepieciešams. Negodīgam karavīram biedri nevar uzticēties, un līdz ar to var ciest visa komanda. Katram ir jāatbild par sevi un, redzot netaisnību, jārīkojas, sargājot karavīra godu, pat tad, ja rīcība varētu būt nepopulāra biedru vai citu apkārtējo vidū.

CIEŅA

CIEŅA: IZTURIES PRET CITIEM TĀ, KĀ TU GRIBI, LAI IZTURAS PRET TEVI Cieņa pret citiem ir pamats uzticībai starp tevi un biedriem. Cienīt otru nozīmē spriest par viņu taisnīgi, neņemot vērā statusu, ticību, rasi vai dzimumu. Jebkura diskriminēšana vienībā grauj komandas spēku. Humors ir nepieciešams karavīru vidū un attiecībās ar citiem, tāpēc svarīgi to ir uzturēt un veicināt tā, lai tas nekļūtu par izsmiešanu vai pazemošanu uz citu uzjautrināšanas rēķina. Tas ir graujoši gan personīgi, gan vienībai kopumā. Cienīt citus nozīmē arī cienīt pretinieku. Tas palīdz un dod spēku karavīram cīņā un agresīvā darbībā nekļūt zvērīgam un naida pilnam pret cilvēku.

UZTICAMĪBA

UZTICAMĪBA: IESTĀJIES PAR SAVU VALSTI UN BIEDRIEM Esi uzticams savās domās, vārdos un darbos. Karavīrs ir daļa no bruņotajiem spēkiem gan pildot dienesta uzdevumus, gan brīvajā laikā. Tas pieprasa sniegt atbalstu biedriem un rūpēties vienam par otru. Likt otra vajadzības augstāk par savējām ir grūti, taču tas atmaksājas. Ir vērts palikt uzticīgam, pat tad, ja tu tiec pievilts vai nodots – katrs ir atbildīgs par savu, nevis citu rīcību. Būt uzticamam nozīmē celt gaismā nelikumīgas darbības, ja tās kaitē pašam darītājam vai nodara netaisnību citiem biedriem un bruņotajiem spēkiem.

MĪLESTĪBA

MĪLESTĪBA: TICĪBA, CERĪBA, MĪLESTĪBA – LIELĀKĀ IR MĪLESTĪBA. NAV LIELĀKAS MĪLESTĪBAS PAR TO, JA KĀDS ATDOD SAVU DZĪVĪBU PAR SAVIEM DRAUGIEM Karavīrs mīl savu ģimeni un zemi.

Karavīra DRAUGI ir viņa ģimene, tuvākie cilvēki un dienesta biedri, kuru dēļ viņš ir gatavs ziedot pašu dārgāko – savu dzīvību. Karavīrs tic, lūdz un cer, lai tas nekad nebūtu jādara, tādēļ smagi strādā, trenējas, disciplinē, mācās un pilnveido sevi un savu vienību, lai tā būtu gatava cīņai un uzvarai.

Karavīra VALSTS ir viņa zeme – lauki, ciemi un pilsētas, kur mīt viņa draugi un kuru sargs viņš ir. Tas ir labi, ja karavīrs zina un jūt, ka viņa darbs un upuris tiek novērtēts, tomēr varoņdarbs, kas veikts mīlestības dēļ, sargājot savu zemi un tautu ir nenovērtējams, un to zina tikai karavīra sirds, kas patiesi gatava sevi pašaizliedzīgi dot saviem tuvākajiem.

STANDARTI - NOSAKA TO, KĀ TEV JĀRĪKOJAS

Karavīra rīcībai jāveicina sabiedrības uzticība bruņotajiem spēkiem.

Ir grūti noteikt uzvedības standartu, kurā balstīt savu rīcību gan profesionālā, gan privātā ziņā. Turoties pie noteiktām vērtībām un cenšoties tās ievērot, iespējams noteikt arī standartus.

Saskaņā ar noteiktajām NBS vērtībām, karavīra rīcībai un uzvedībai ir jābūt: LIKUMĪGAI, SAPRĀTĪGAI, PROFESIONĀLAI.

LIKUMĪGUMS

LIKUMĪGUMS: IEVĒRO LIKUMU VISUR UN VIENMĒR Karavīrs ir pakļauts likumam visur un vienmēr. Atrodoties misijā ārpus valsts, karavīrs ir pakļauts arī starptautiskajiem likumiem, militāro konfliktu regulējošiem noteikumiem un konvencijām, kā arī atsevišķos gadījumos vietējiem civiliem likumiem un tradīcijām, kas tos nosaka. Karavīram neatkarīgi no emocionālā stāvokļa un provokācijām vienmēr ir nepieciešama pašdisciplīna, jo karavīrs pastāvīgi ir pakļauts likumam. Bruņotajos spēkos karavīram nākas saskarties ar spēku un agresiju, kas dažkārt provocē uz likuma neievērošanu vai pārkāpšanu. Ja kāds cits pārkāpj likumu, tas neattaisno tevi.

SAPRĀTĪGUMS

SAPRĀTĪGUMS: DARI LIETAS PĒC BŪTĪBAS, RADOŠI UN AR INICIATĪVU Lai kur un ko tu darītu – saglabā cilvēcību. Rīkojies un dari lietas pēc būtības, radoši un ar iniciatīvu. Par katru savu personīgo rīcību tu esi atbildīgs, jo no tevis var būt atkarīgs bruņoto spēku kopīgais darbs un iespaids sabiedrībā. Ne visu ir iespējams noteikt un paredzēt, tādēļ ir dažas lietas, ko vienmēr vērts atcerēties: - nedari otram to, ko negribi, lai tev dara; - esi godīgs; - atbalsti biedrus. Dienests Nacionālajos bruņotajos spēkos prasa sociāli atbildīgu dzīves veidu. Tas sevī ietver arī rūpes par savu un tuvāko veselību. Slikta uzvedība, nenoteiktas un nevēlamas attiecības ar pretējo dzimumu, atrašanās apšaubāmās vietās un kompānijās var iznīcināt uzticamību, ko atgūt pēc tam ir daudz grūtāk vai pat neiespējami.

PROFESIONALITĀTE

PROFESIONALITĀTE: ESI CITIEM PAR PIEMĒRU! ESI LABĀKAIS! No karavīra tiek sagaidīta atbildīga rīcība vienmēr un visur. Tāpēc ir svarīgi, lai karavīrs ievērotu šos standartus ne vien dienestā, bet arī no dienesta brīvajā laikā – 24 stundas dienā 7dienas nedēļā.  Karavīram ir jāsargā savas profesijas gods un cieņa, turot doto solījumu. Katra karavīra taisnīga rīcība veicina bruņoto spēku prestižu sabiedrības acīs. Karavīra profesionalitāti nosaka ne tikai dienesta tiešo pienākumu pildīšana. Karavīram ir atbildīgi jāizturas pret lietām, kas var kļūt bīstamas - alkohola lietošana, narkotikas, azartspēles, savas naudas un līdzekļu slikta pārvaldīšana, informācijas sniegšana un interneta sociālo tīklu izmantošanu, pornogrāfija un seksuālo attiecību robežu pārkāpšana u.c. Karavīrs vienmēr un visur ir atbildīgs par viņam uzticēto ekipējumu un bruņojumu. Bezatbildīga rīcība var negatīvi ietekmēt ne vien karavīra personīgo reputāciju, bet arī turpmāko dienestu bruņotajos spēkos.

NOSLĒGUMS - ESI UZVARĒTĀJS!

Lai katrs karavīrs, kurš apzinās pilnīgu visu šo vērtību un standartu turēšanas un ievērošanas neiespējamību, vēl jo vairāk apņemas un cenšas pie tām turēties, tās nostiprināt sevī un ievērot dzīvē un dienestā.