Karavīra pienākumi un tiesības | Nacionālie bruņotie spēki

Karavīra pienākumi un tiesības

Katra karavīra pienākums ir aizsargāt savu valsti, palīdzēt nelaimē nonākušajiem, pildīt savu komandieru pavēles un rīkojumus nekavējoties un bez ierunām, kā arī aizsargāt savus komandierus kara laikā, ievērot visas likumos un reglamentos noteiktās prasības, vienmēr sekot līdzi savam ārējam izskatam, fiziskajai sagatavotībai un uzvesties tā, lai ar savu uzvedību veicinātu sabiedrības uzticību viņam, kā valsts aizstāvim.

Karavīrs ar savu ārējo izskatu un uzvedību reprezentē ne tikai pats sevi, bet visus Nacionālos bruņotos spēkus kopumā, tādēļ karavīram jābūt vienmēr labā fiziskā formā, ar sakoptu ārējo izskatu un formas tērpu, kā arī jābūt pašdisciplinētam, ar augstām morāles normām un jārāda piemērs visiem apkārtējiem ar savu uzvedību ne tikai dienesta laikā, bet arī no dienesta brīvajā laikā. Karavīram jārīkojas un jāuzvedas tā, lai viņš ar savu uzvedību veicinātu sabiedrības uzticību viņam, kā valsts aizstāvim.

Ikvienam karavīram ir tiesības piedalīties dažādās nepolitiskās un nevalstiskās organizācijās, kā arī dibināt tās. Kā arī karavīram ir tiesības uz reliģijas un pārliecības brīvību, kā arī karavīram ir tiesības pārsūdzēt tiesā attiecībā uz viņu pieņemtos amatpersonu lēmumus, ja tie nepamatoti ierobežo viņa tiesības vai aizskar viņa godu un cieņu, un ja viņš ir izmantojis visas iespējas apstrīdēt lēmumu pakļautības kārtībā augstākām amatpersonām, ieskaitot aizsardzības ministru.

Karavīram ir iespējas iegūt militāro izglītību, iziet visdažādākos kvalifikācijas apgūšanas vai paaugstināšanas kursus ne tikai valstī, bet gan arī ārpus tās, ja tas ir nepieciešams viņa amata pildīšanai, ar apmācību saistītos izdevumus sedz no šim mērķim paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

Karavīrs ir atbildīgs par viņa rīcībā esošajām materiālajām vērtībām, viņam uzdoto uzdevumi izpildi, militāro dienestu reglamentējošo likumu un noteikumu ievērošanu. 

Par prettiesisku rīcību karavīru sauc pie disciplinārās atbildības, administratīvās atbildības vai kriminālatbildības, no viņa piedzen atlīdzību par nodarīto materiālo zaudējumu.

Karavīra saukšana pie disciplinārās atbildības neatbrīvo viņu no iespējamās kriminālatbildības un civiltiesiskās atbildības.