Pakāpju iedalījums

Karavīru dienesta pakāpes iedala vispārējās un Jūras spēku dienesta pakāpēs.

Karavīriem noteiktās dienesta pakāpes dalās trīs daļās - kareivju sastāva, instruktoru un virsnieku sastāva dienesta pakāpēs.

Spēku veidu pakāpju uzpleči iedalās pēc krāsām:

Sauszemes spēki

Sauszemes spēki

Gaisa spēki

Gaisa spēki

Jūras spēki

Jūras spēki

Militārā policija

Militārā policija

Dienesta pakāpju saīsinājumi un tulkojumi

VISPĀRĒJĀS

 

JŪRAS SPĒKI

NAVY

Kareivji – Privates / Seamen
Kareivis (kar.), 
OR-2
Private, 
OR-2
Matrozis (mtr.), 
OR-2
Seaman, 
OR-2
Dižkareivis (dkar.), 
OR-3
Private First Class, 
OR-3
Dižmatrozis (dmtr.), 
OR-3
First Seaman, 
OR-3
Jaunākie instruktori – NCO / Junior Petty Officers
Kaprālis (kpr.), 
OR-4
Corporal, 
OR-4
Kaprālis (kpr.), 
OR-4
Corporal, 
OR-4
 Seržants (srž.), 
OR-5 
Sergeant, 
OR-5  
Seržants (srž.), 
OR-5  
Sergeant, 
OR-5  
Vecākie instruktori – NCO / Senior Petty Officers
Virsseržants (vsrž.), 
OR-6
First Sergeant 
OR-6
Bocmanis (bcm.), 
OR-6
Boatswain, 
OR-6
Štāba virsseržants (štvsrž.),
OR-7
Sergeant First Class,
 OR-7
Štāba bocmanis (štbcm.),
OR-7
 Chief Petty Officer, 
OR-7
Augstākie instruktori – NCO / General Petty Officers
Galvenais virsseržants,
(gvsrž.), OR-8
Master Sergeant, 
OR-8
Galvenais bocmanis
(gbcm.), OR-8
Senior Chief Petty Officer OR-8
Augstākais virsseržants
(avsrž.), OR-9
Sergeant Major, 
OR-9
Augstākais bocmanis
(abcm.), OR-9
Master Chief Petty Officer
OR-9
Jaunākie virsnieki – Junior Officers
Leitnants (lt.), 
OF-0
Second Lieutenant,
OR-0
Leitnants (lt.), 
OF-0
Lieutenant Junior Grade,
OF-0
Virsleitnants (vlt.), 
OF-1
First Lieutenant, 
OF-1
Virsleitnants (vlt.), 
OF-1
Lieutenant Senior Grade,
OF-1
Kapteinis (kpt.), 
OF-2
Captain, 
OF-2
Kapteiņleitnants (kptlt.),
OF-2
Lieutenant Commander,
OF-2
Vecākie virsnieki – Senior Officers
Majors (maj.), 
OF-3
Major, 
OF-3
Komandleitnants (klt.),
OF-3
Commander Junior Grade,
OF-3
Pulkvežleitnants (plt.), 
OF-4
Lieutenant Colonel,
OF-4
Komandkapteinis (kkpt.),
OF-4
Commander Senior Grade, 
OF-4
Pulkvedis (plkv.), 
OF-5
Colonel, 
OF-5
Jūras kapteinis (jkpt.), 
OF-5
Navy Captain, 
OF-5
Augstākie virsnieki – Flag Officers
Brigādes ģenerālis (brģen.),
OF-6
Brigadier General, 
OF-6
Flotiles admirālis (fadm.),
OF-6
Rear Admiral, 
OF-6
Ģenerālmajors, (ģmaj.),
OF-7
Major General, 
OF-7
Kontradmirālis (kadm.),
OF-7
Counter Admiral, 
OF-7
Ģenerālleitnants, (ģlt.), 
OF-8
Lieutenant General,
OF-8
Viceadmirālis (vadm.),
OF-8
Vice Admiral,
OF-8