Psiholoģiskais atbalsts

Psihologu dienestsNBS Psihologu dienestā ir apvienoti dažādu NBS vienību psihologi, virsnieki-speciālisti, kas nodarbojas ar zinātniski-pētniecisko, atlases, apmācību un konsultatīvo darbību.

Psiholoģiskā palīdzība bruņotajos spēkos ir pasākumu sistēma, kas vērsta uz karavīru, viņu ģimenes locekļu, kā arī militāro vienību civilo darbinieku dažādu psiholoģisko grūtību prevenciju, atvieglošanu vai pārvarēšanu; kā individuālu, tā arī grupas psiholoģisko grūtību risināšanu.

Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt karavīram labāk orientēties sarežģītās dienesta un dzīves situācijās, rast izeju no tām, atklājot un izmantojot paša iekšējos resursus.

NBS psihologi ir arī konsultanti komandieriem jautājumos par personālu vienībās un starptautiskajās operācijās.

NBS psihologs ir iekļauts vienības vadības grupā un ir atbildīgs par labvēlīga psiholoģiskā mikroklimata veicināšanu vienībā.

Psihologam ir skaidri vienības mērķi un vērtības, viņš ciena pastāvošo kārtību un noteikumus, un dara visu iespējamo, lai aizsargātu karavīru intereses. Karavīra intereses vienmēr tiek stādītas augstāk par personīgajām interesēm.

Psiholoģisko atbalstu (anonīmu un bezmaksas) karavīri un viņu ģimenes locekļi var saņemt visās NBS vienībās, sazinoties ar NBS psihologiem:

Vilnis Čerņavskis NBS galvenais psihologs NBS Apvienotais štābs 29465636 vilnis.cernavskis(at)mil.lv
Helēna Deksne-Briede Vecākais psihologs Zemessardzes štābs 26321382
67335928
helena.deksne(at)mil.lv
Solvita Vaserberga Psihologs Nodrošinājuma pavēlniecības štābs 26422367 solvita.vaserberga(at)mil.lv
Anita Čodere Psihologs Sauszemes spēku mehanizētā kājnieku brigāde 26370368 anita.codere(at)mil.lv
Marina Streļcova Vecākais psihologs Gaisa spēki 20215261 marina.strelcova(at)mil.lv
Inga Igaune Psihodiagnostikas centra priekšniece, psihologs Nodrošinājuma pavēlniecība Psihodiagnostikas centrs 26339637
67072794
inga.igaune(at)mil.lv
Ilga Romanovska Psihologs Nodrošinājuma pavēlniecība Psihodiagnostikas centrs 26320068
67072798
ilga.romanovska(at)mil.lv
Sandra Reinfelde Psihologs Nodrošinājuma pavēlniecība Psihodiagnostikas centrs 26184913 sandra.reinfelde(at)mil.lv
Irina Bogdanova Psihologs Nodrošinājuma pavēlniecība Psihodiagnostikas centrs 26486834 irina.bogdanova(at)mil.lv
Elīna Kalneniece Psihologs Nodrošinājuma pavēlniecība Psihodiagnostikas centrs 22113231 elina.kalneniece(at)mil.lv

NBS vienību psihologi

Atv. majors VILNIS ČERŅAVSKIS, Mg. psych.

Moto: “Nemelo sev, un nebūs jāmelo citiem...”

Izglītība:
Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (Daugavpils Universitāte, 2005)
Psihodinamiskās konsultēšanas konsultants (Latvijas Universitāte Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts, 2002)
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā. Personāla psihologa kvalifikācija (Rīgas pedagoģijas un
izglītības vadības augstskola, 2001)

Profesionālās darbības sfēras:
Psiholoģiskais atbalsts karavīriem un viņu ģimenēm.
Individuālā konsultēšana.
Pāru konsultēšana.

Mobilais tālrunis: 29465636
E-pasts: Vilnis.Cernavskis (at) mil.lv

 

Psiholoģe, civilā darbiniece SOLVITA VASERBERGA, Mg. psych.

Izglītība:
Ģimenes mediācija Latvijā (2017)
Psiholoģisko traumu terapija ar EMDR (2016)
Instruktoru kurss “STRAIMY” (2015)
Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā un praktiskā psihologa kvalifikācija (SPPA, 2009)
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un praktiskā psihologa kvalifikācija (SPPI, 2001)

Profesionālās darbības sfēras:
psiholoģiskais atbalsts vienību komandieriem, karavīriem un viņu ģimenēm visās NBS vienībās;
individuālas, pāru un grupu konsultācijas;
mācību programmu izstrāde un realizēšana;
personālaptaujas, komandu izpēte, komandas veidošanas treniņu vadīšana.
komandieru un vadītāju kompetenču izvērtēšana un tālākās attīstības programmas izstrāde;
personības attīstības un pilnveides treniņi (“Stresa vadība”, “Komandas vadība”, „Emocionālās inteliģences pilnveidošana”, „Domāšanas efektivitātes uzlabošana”, „Laika plānošana”, „Resursu menedžments”, „Saskarsmes prasmju pilnveidošana” u.c. pēc pieprasījuma).

Mobilais tālrunis: 26422367
E-pasts: solvita.vaserberga (at) mil.lv

 

Psiholoģe, kapteine HELĒNA DEKSNE-BRIEDE, Mg. psych.

Moto: „Cilvēka aicinājuma būtība slēpjas attīstībā un spējā mainīties”.

Izglītība:
Vecākā virsnieka speciālista  kurss (Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2016).
Jaunākā štāba virsnieka kurss (Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2012).
Profesionālais maģistra grāds organizāciju psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija, 2012).
Marte Meo praktiķe (2010).
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola, 2008).
Vada komandiera kvalifikācija (Nacionālā aizsardzības akadēmija, 2003).

Profesionālās darbības sfēras:
psiholoģiskais atbalsts zemessargiem, karavīriem un civilajiem darbiniekiem, nepieciešamības gadījumā arī viņu ģimenēm;
psiholoģisko nodarbību un treniņu vadīšana pēc pieprasījuma (atbalsta grupas, saskarsmes treniņi u.c.);
pētījumu un psiholoģiskās izpētes veikšana pēc pieprasījuma.

Mobilais tālrunis: 26321382
E-pasts: helena.deksne-briede(at)mil.lv

 

Kapteine ANITA ČODERE, Mg. psych.

Moto:  „Bieži ir svarīgāk „kā”, nevis „kas”.
 „Dzīvojam vienu reizi, bet katru dienu.” /A.Aļeksejčiks/

Izglītība:
Eksistenciālais psihoterapeits (Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, Viļņa, 2014)
Latvijas Nacionālā Aizsardzības akadēmija virsnieka speciālista pamatkurss (2013)
Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (Latvijas Universitāte, 2003)
Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, psihologa asistenta kvalifikācija (Latvijas Universitāte, 2000)

Profesionālās darbības sfēras:
Psiholoģiskais atbalsts: individuālā psiholoģiskā konsultēšana, psihoterapija SzS KBde karavīriem un viņu ģimenēm, nepieciešamības gadījumā arī citu vienību karavīriem.
Izglītojošo nodarbību, lekciju, komandas veidošanas un saskarsmes treniņu vadīšana pēc pieprasījuma („Stresa vadība”, „Konfliktu cēloņi un to risināšanas stratēģijas”, „Saskarsmes psiholoģija”, „Motivācija” un c.)
Personāla motivācijas, savstarpējo attiecību apakšvienībā izpēte un citu pētījumu veikšana pēc vienību komandieru vajadzības. 
Psihodiagnostika, - atlases nolūkā.

Mobilais tālrunis: 26370368
E-pasts: Anita.Codere (at) mil.lv; anitacodere@gmail.com

 

Psiholoģe, virsleitnante MARINA STREĻCOVA, Mg. psych.

Izglītība:
Virsnieka speciālista pamatkurss (Nacionālā Aizsardzības akadēmija, 2017)
Profesionālā maģistra grāds psiholoģijā, psihologa kvalifikācija (Latvijas Universitāte, 2009)
Profesionālā bakalaura grāds psiholoģijā, psihologa asistenta kvalifikācija (Latvijas Universitāte, 2006)

Profesionālās darbības jomas:
psiholoģiskais atbalsts vienību komandieriem, karavīriem un viņu ģimenēm;
individuālā psiholoģiskā konsultēšana, psiholoģiskā palīdzība krīzes situācijās, to skaitā pēc pārciestas vardarbības;
izglītojošo nodarbību un lekciju vadīšana pēc pieprasījuma;
psiholoģiskā novērtēšana.

Mobilais tālrunis: 20215261
E-pasts: marina.strelcova(at)mil.lv