Darba samaksa

Karavīru darba samaksu veido mēnešalga, piemaksas un prēmijas.

Darba samaksa

Mēnešalga

Karavīra mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību, ņemot vērā dienesta pakāpi un izdienu, reglamentē Ministru kabinets.

Mēnešalgu atbilstoši dienesta pakāpei karavīram nosaka no tās dienas, kad ir izdota pavēle par dienesta pakāpes piešķiršanu.

Karavīra izdienu nosaka atbilstoši pilniem nodienētiem gadiem, skaitot no dienas, kad uzsākts dienests vienībā (karavīrs ieskaitīts vienības personālsastāvā).

Karavīram izdienas stāžā ieskaita dienesta laiku profesionālajā dienestā (līdz 2002.gada 1.jūlijam — aktīvajā dienestā un ierindas dienestā), obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, Iekšlietu ministrijas sistēmas, valsts drošības un prokuratūras iestādēs amatos ar speciālajām dienesta pakāpēm un citas valsts bruņotajos spēkos nodienēto laiku, bet karavīram, kurš pieņemts aktīvajā dienestā līdz 2002.gada 1.jūlijam, arī 80 procentus no civilajās iestādēs nostrādātā laika.

Bāzes algu karavīram nosaka no pieņemšanas profesionālajā dienestā līdz nodienēts viens gads (pirmā gada pēdējā diena). Karavīrs mēnešalgu par otro un nākamajiem gadiem saņem ar dienu, kad sākas otrais (nākamais) izdienas gads.

Karavīram mēnešalgu par nepilnu mēnesi aprēķina, ņemot vērā nodarbināto dienu skaitu attiecībā pret kalendāro dienu skaitu (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas) mēnesī.

Karavīrs, piedaloties starptautiskā operācijā un ātrās reaģēšanas spēkos ārpus Latvijas Republikas teritorijas, saņem mēnešalgu atbilstoši piešķirtai dienesta pakāpei un izdienai. 

Karavīrs, kas:

- iecelts augstākai dienesta pakāpei atbilstošā amatā, tā pildīšanas laikā saņem piemaksu mēnešalgu starpības apjomā;
- iecelts zemākai dienesta pakāpei atbilstošā amatā, tā pildīšanas laikā saņem mēnešalgu atbilstoši savai dienesta pakāpei;
- uz noteiktu laiku valsts interesēs iecelts valsts civildienesta ierēdņa amatā vai citā amatā, tā pildīšanas laikā saņem karavīram noteikto mēnešalgu (un karavīram noteiktos pabalstus un kompensācijas);
- saņem slimības pabalstu un tā apmērs ir mazāks par karavīra mēnešalgu, saņem starpības kompensējumu no atalgojumam piešķirtajiem līdzekļiem;
- atstādināts no amata, saņem mēnešalgu, karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju;
- bez attaisnojoša iemesla atstājis vienību vai dienesta vietu vai bez attaisnojoša iemesla nav ieradies noteiktā laikā dienesta vietā par šo, kā arī patvaļīgā prombūtnē pavadīto laiku, nesaņem mēnešalgu, piemaksas, karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un šo laiku neieskaita viņa izdienas stāžā;
- atrodas arestā, šajā laikā tiek nodrošināts ar uzturdevu, bet mēnešalgu, piemaksas un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai viņam neizmaksā.

Piemaksas

Vispārējās piemaksas

Karavīrs saņem piemaksu ne vairāk kā 30 procentu apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata dienesta pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu karavīru, pilda vakanta amata dienesta pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.

Karavīrs saņem piemaksu par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē, ja viņa amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, un šī piemaksa nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no karavīram noteiktās mēnešalgas.

Piemaksas apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, kā arī laika posmu, uz kuru nosakāma piemaksa, reglamentē attiecīgās institiūcijas kompetentā amatpersona (institūcija).

Karavīram, kurš saskaņā ar šā panta pirmo daļu saņem piemaksu par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē un vēl citu šā panta pirmajā daļā minēto piemaksu, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt karavīram noteikto mēnešalgu.

Piemaksas starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos

Karavīrs, piedaloties starptautiskā operācijā, papildus mēnešalgai mēnesī saņem Ministru kabineta noteikumos  noteiktās piemaksas. Piemaksas apmērs atkarīgs no starptautiskās operācijas rakstura un drošības apstākļiem tās norises reģionā.

Speciālās piemaksas

Karavīrs saņem speciālās piemaksas par dienestu, kas saistīts ar īpašu risku, par nosacījumiem, kas saistīti ar amata dienesta specifiku. Speciālās piemaksas, to apmērus un noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.

Par īpašu risku uzskatāms amats (dienests), kas saskaņā ar darba vides risku novērtējumu ir saistīts ar tik lielā mērā paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai risku karavīra drošībai un veselībai, ka to nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar darba aizsardzības pasākumiem.

Karavīri saņem šādas speciālās piemaksas: 
- piemaksu karavīriem par tādu dienesta uzdevumu izpildi, kas saistīti ar paaugstinātu risku karavīru veselībai (dzīvībai); 
- piemaksu karavīriem par dienestu specifiskos (apgrūtinošos) apstākļos.

Karavīram, kurš sniedz atbalstu karavīru apmācību, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingenta apmācību dalībai starptautiskajā operācijā vai ātrās reaģēšanas spēkos, kā arī zemessargu vai rezerves karavīru apmācību organizēšanā vai piedalās to vadībā, ir tieši iesaistīts Latvijas Republikas kā uzņemošās valsts atbalsta funkcijas izpildes nodrošināšanā, kā arī sniedz atbalstu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējo militāro mācību organizēšanā Latvijas Republikas teritorijā vai ārvalstīs un tādu mācību organizēšanā, kas saistītas ar gatavošanos dalībai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas vai Eiropas Savienības kaujas dežūrās, vai piedalās minēto mācību vadībā, vai strādā ar valsts noslēpuma objektiem, ja tie saistīti ar valsts drošību, aizsardzību vai sabiedroto atbalstu, no 01.07.2018. var noteikt piemaksu līdz 25 procentiem no mēnešalgas.

Prēmijas

Ar NBS komandiera pavēli var piešķirt un izmaksāt prēmiju karavīriem par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, pildot dienesta pienākumus. Prēmiju kopējais apmērs 2018.gadā attiecīgajam karavīram nedrīkst pārsniegt 120 procentus no mēnešalgas, ikreizējais prēmijas apmērs – 60 procentus no mēnešalgas;
Prēmiju izmaksai kalendāra gada laikā var izmantot ne vairāk kā desmit procentus no atalgojumam piešķirto līdzekļu apjoma.