Apmācības kurss un sociālās garantijas | Nacionālie bruņotie spēki

Apmācības kurss un sociālās garantijas

Latvijas pilsonis, kurš atbilst personālsastāva komplektēšanas noteiktajām prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, (rezervists) var brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apgūt noteiktu militārās apmācības kursu, pēc kura pabeigšanas tiek ieskaitīts rezervē rezerves karavīra statusā.

Kārtību, kādā organizē brīvprātīgo militāro apmācību, kā arī materiāltehnisko, finansiālo un apgādes nodrošinājumu nosaka aizsardzības ministrs. Mācību laiku un vietu nosaka Nacionālo bruņoto spēku komandieris.

Rezervistu militārās apmācības kursa apraksts

Rezervista militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatu kursā rezervists iegūst militārās pamatiemaņas individuālās apmācības līmenī, apgūstot tādus priekšmetus kā ieroču apmācība, šaušanas apmācība, normatīvie akti, lauka administrācija, lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās, sakaru apmācība un medicīna, bet  kolektīvās apmācības līmenī - lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī. Rezervists apgūst arī pamatus vienā no specialitātēm, piemēram, radiostaciju “Harris” sakarnieks, granātšāvēju “AT-4” un “Carl Gustaf” operators, ložmetēju “KSP 58B” un “Browning” ložmetējnieks, tā palīgs, kā arī specialitātē, kas saistīta ar paplašinātās pirmās palīdzības sniegšanu (individuālā līmenī).

Apmācība norit klātienē klasē, apvidū un lauka apstākļos lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kārtojot teorētiskās un praktiskās ieskaites.

2018. gadā rezervistu militārās apmācības kursu (pilotprojektu) sekmīgi pabeidza 36 rezervisti, 2019. gadā – 10 rezervisti, 2020. gadā – 17, bet 2021. gadā 35 rezervisti. 

Rezervistu militārās apmācības kurss 2022. gadā

Norises laiks Pieteikšanās beigu laiks

No 6.augusta līdz 28.augustam

Līdz 17.jūlijam

Turpmākais rezervistu apmācības kursa biežums un apmācāmo skaits būs atkarīgs no rezervistu intereses par iespējām brīvprātīgi iesaistīties valsts aizsardzībā un apgūt militārās iemaņas, kas nepieciešamas rezerves karavīram.

Sociālās garantijas

Militārās apmācības laikā:
1) rezervists pilda aktīvo dienestu, viņam ir karavīra statuss un mācību laiks tiek ieskaitīts viņa izdienas stāžā;
2) rezervistu nodrošina ar dzīvojamo telpu kazarmā vai lauka apstākļos — teltī;
3) uz rezervistu attiecas Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 21. panta pirmā, otrā un ceturtā daļa, kas nosaka izmaksājamā pabalsta apmēru karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma vai nāves gadījumā;
4) rezervistam tiek nodrošināta karavīra uzturdeva, formas tērps un nepieciešamais inventārs;
5) rezervistam par katru militāro mācību dienu izmaksā kompensāciju. Kareivis par vienu dienu saņem 29,75 eiro. Izmaksājamai kompensācijai netiek piemēroti nodokļi. Kompensāciju izmaksā ar pārskaitījumu norādītajā bankas kontā mēneša laikā pēc apmācības kursa beigām.

Turpmākā dienesta gaita

Sekmīgi apgūstot militārās apmācības kursu, rezervists dod karavīra zvērestu, saņem rezerves karavīra apliecību un mobilizācijas norīkojumu un tiek ieskaitīts bruņoto spēku rezervē rezerves karavīra statusā, tādējādi sākot pildīt rezerves karavīra pienākumus: 
1) ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
2) ierasties uz medicīnisko pārbaudi pavēstē noteiktajā vietā un laikā;
3) saglabāt un pilnveidot nepieciešamās kaujas zinības, iemaņas un sagatavotību;
4) mobilizācijas gadījumā izpildīt Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības izsniegtajā pavēstē noteikto.

Ar papildu jautājumiem aicinām vērsties Rezerves personāla uzskaites sektorā pa tālruni 67800270 vai e-pastu rezervists@mil.lv!