Militārā apmācība studentiem

Militārā dienesta likums nosaka, ka Latvijas pilsoņi, kas iegūst izglītību akreditētā augstskolā vai koledžā un iestājušies Zemessardzē, var apgūt speciālu militārās apmācības kursu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Personām, kuras apguvušas šo kursu, kā arī ieguvušas augstāko izglītību, izmaksā kompensāciju. Ministru kabinets nosaka kompensācijas apmēru, tās izmaksas kritērijus un izmaksāšanas kārtību.

Finanšu un ekonomiskās krīzes laikā tika būtiski samazināts valsts aizsardzības budžets. Šī iemesla dēļ Nacionālie bruņotie spēki ir pārtraukuši studentu speciālo militāro apmācību.  

Augstskolu studentu militāro apmācību kā pilotprojektu varētu atsākt ne ātrāk kā 2017./2018. mācību gadā.

Militārās mācības organizē pēc brīvprātības principa, lai sagatavotu Latvijas pilsoņus valsts teritorijas un sabiedrības aizsardzībai. Militārajās mācībās sniedz zināšanas, kas izmantojamas, dienot regulārajos spēkos Zemessardzē vai bruņoto spēku rezervē.

Aizsardzības ministrija un augstskola noslēdz līgumu par sadarbību militāro mācību organizēšanā. Līgumā nosaka līguma priekšmetu, pušu tiesības un pienākumus, saistības attiecībā uz studentiem, līguma izpildes termiņu un vietu, līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtību, kā arī citus ar militāro mācību organizēšanu saistītus noteikumus.

Nacionālie bruņotie spēki saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāniem informē, apzina un atlasa tos Latvijas pilsoņus, kas iegūst izglītību augstskolā.

Studenti militārajām mācībām piesakās katru gadu līdz 1.oktobrim kādā no Zemessardzes reģionālajiem bataljoniem. Zemessardzes brigādes apkopo reģionālajos bataljonos saņemtos iesniegumus un informē Nacionālos bruņotos spēkus par studentiem, kuri vēlas iesaistīties militārajās mācībās.

Studentiem, kuri pilda dienestu Zemessardzē, obligāto veselības pārbaudi pirms militāro mācību uzsākšanas veic tad, ja no pēdējās obligātās veselības pārbaudes ir pagājis vairāk nekā gads.

Lai sāktu militārās mācības, studenti iestājas Zemessardzē, un viņiem veic obligāto veselības pārbaudi. Izdevumus par obligāto veselības pārbaudi sedz no Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.

Militārās mācības notiek šādās programmās:

- kareivja kurss (viena gada programma);
- jaunākā instruktora kurss (viena gada programma);
- komandējošā sastāva virsnieka pamatkurss (divu gadu programma);
- virsnieka speciālista pamatkurss (pusgada programma).

Militārajās mācībās iekļauj teorētiskās nodarbības, praktiskās nodarbības un vasaras lauka nometnes.

Nacionālie bruņotie spēki plāno militārās mācības un nodrošina ar pasniedzējiem, mācību līdzekļiem, ieročiem, formas tērpiem, ekipējumu un munīciju, kā arī nodrošina uzturdevu praktisko nodarbību un vasaras lauka nometņu laikā.