Pieņemšana profesionālajā dienestā

Atlasi izturējušam kandidātam izsniedz un kandidāts izpilda iesniegumu par pieņemšanu profesionālajā dienestā.

Aizsardzības ministrs vai viņa pilnvarots komandieris (priekšnieks) ar atlasi izturējušiem kandidātiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā slēdz līgumu par profesionālo dienestu. Līgumā nosaka sešu mēnešu pārbaudes laiku.

Kandidātam ar norīkojumu ierodoties NBS vienībā, izdod pavēli par pieņemšanu profesionālajā dienestā, uzņemšanu visa veida apgādē un ieskaitīšanu vienības personālsastāvā. Karavīra dienests sākas ar dienu, kad viņš ir ieskaitīts vienības personālsastāvā.

Profesionālajā dienestā pieņemtajai personai, kura iepriekš nav dienējusi, reizē ar pieņemšanu dienestā vienības komandieris piešķir pirmo karavīra dienesta pakāpi kareivis (Jūras spēkos – matrozis).

Ja karavīrs pārbaudes laikā nav apguvis noteikto mācību programmu vai neatbilst profesionālā dienesta prasībām, viņu atvaļina no dienesta kā pārbaudes laiku neizturējušu.