Iespējas profesionālajā dienestā (vakances) | Nacionālie bruņotie spēki

Iespējas profesionālajā dienestā (vakances)

Iespējas profesionālajā dienestā (vakances)

Karavīrs ir valsts aizstāvis, un tiesības uz darbu viņš realizē, pildot militāro dienestu, kuru pilda brīvprātīgi saskaņā ar profesionālā dienesta līgumu, kas noslēgts starp viņu un Aizsardzības ministriju.

Dienesta laiks un tā iedalījums

Uzsākot profesionālo dienestu, jaunais karavīrs vispirms apgūst kareivja profesijas zināšanas un iemaņas Militāras pamatapmācības kursā Kājnieku skolā Alūksnē. 

Kurss notiek vidēji reizi mēnesī un ilgst 13 nedēļas. To organizē lekciju un praktisko lauka nodarbību veidā, kas norit klasē, apvidū un lauka apstākļos neatkarīgi no laika apstākļiem. 

Kurss norit klātienē no pirmdienas līdz piektdienai, nepieciešamības gadījumā - arī brīvdienās. 

Brīvdienās, kad nav plānota apmācība un kursants ir sekmīgi apguvis mācību vielu vai nav noteikti kādi cita veida ierobežojumi, viņš var doties mājās. Kārtību noteiks Kājnieku skola. 

Pēc Militārās pamatapmācības kursa nonākot vienībā, karavīra laika iedalījums un ikdienas kārtība vienībā būs tāda, kādu ar pavēli par dienas sadali, ņemot vērā vienības dienesta specifiku, to būs noteicis vienības komandieris.

Karavīram ir pilnas slodzes darbs valsts aizsardzībā, kas nereti neiekļaujas standarta darba laikā. 

Karavīram pēc iespējas dienā nodrošina astoņu stundu dienestu, bet pirmssvētku dienās par vienu stundu īsāku dienestu, izņemot norīkojumus, ārkārtas (operatīvos) uzdevumus, taktisko, lidošanas un šaušanas mācību, kā arī apmācības kursu laiku, kas var būt noteikts ilgāks par astoņām stundām. Pārsvarā dienesta dienas ilgums ir no plkst. 08.30 līdz plkst. 17.00. 

Nedēļas nogales pārsvarā ir brīvas, taču var būt, ka ir ilgākas mācības un dienesta uzdevumi arī brīvdienās. Šo laiku var kompensēt ar brīvām dienām citā laikā. 

Karavīrs no dienesta brīvajā laikā var atstāt vienības izvietojumu bez īpašas atļaujas, ja vienības komandieris nav noteicis citu kārtību. Tādējādi atliks laiks sev un ģimenei arī pildot profesionālo dienestu. Ar komandiera atļauju no dienesta brīvajā laikā karavīrs var mācīties vai studēt, iegūstot militārajai karjerai nepieciešamo izglītību. 

 

Bruņoto spēku profesijas

Nacionālajos bruņotajos spēkos ir šādas profesiju grupas: 

- kareivju profesijas – dižkareivis/dižmatrozis, vecākais zemessargs, kareivis/matrozis, zemessargs;
- instruktoru profesijas – augstākais virsseržants/augstākais bocmanis, galvenais virsseržants/galvenais bocmanis, štāba virsseržants/štāba bocmanis, virsseržants/bocmanis, seržants, kaprālis;
- virsnieku profesijas – ģenerālleitnants/viceadmirālis, ģenerālmajors/kontradmirālis, brigādes ģenerālis/flotiles admirālis, pulkvedis/jūras kapteinis, pulkvežleitnants/komandkapteinis, majors/komandleitnants, kapteinis/kapteiņleitnants, virsleitnants, leitnants.

Profesijās nodarbinātie pilda aktīvo dienestu, kas ietver profesionālo dienestu, militārā dienesta tiešu izpildi mobilizācijas gadījumā un rezerves karavīru militārās mācības, kā arī zemessargu dienestu Zemessardzē. Karavīriem un zemessargiem ir piešķirtas dienesta pakāpes.
 

KAREIVJI - tavas militārās karjeras sākums

Profesijā nodarbinātie veic ikdienas un kaujas uzdevumus vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu. 

Šiem karavīriem piešķirta kareivja vai dižkareivja dienesta pakāpe.

Pamatprasības:

- zina: militāro dienestu reglamentējošo dokumentu prasības, savus pienākumus un uzdevumus ikdienas un kaujas apstākļos, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;
- prot: nekavējoties un precīzi reaģēt ikdienas un kaujas apstākļos, uzturēt sev uzticēto apbruņojumu un tehniku kaujas gatavībā;
- atbild: par savu pienākumu un doto uzdevumu izpildi, par uzticētā apbruņojuma un tehnikas kaujas gatavību;
- izglītība: kareivja dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība – Militārās pamatapmācības kurss.

Pamatuzdevumi:

- godprātīgi pildīt karavīra vispārīgos pienākumus;
- mācīties un uzturēt nepieciešamo zināšanu un prasmju līmeni; 
- priekšzīmīgi pildīt dienesta pienākumus; 
- zināt un pildīt militāro reglamentu prasības; 
- ievērot militārās pieklājības noteikumus; 
- uzturēt kārtībā un kaujas gatavībā uzticēto šaujamieroci, kaujas tehniku un pārējo tehniku.

INSTRUKTORI – tava militārās karjeras izaugsme vidējā komandējošā līmenī

Profesijā nodarbinātie nodrošina vienību (apakšvienību) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, vada pakļautos karavīrus, veic to teorētisko sagatavošanu un praktisko apmācību atbilstoši noteiktajiem standartiem un uzdevumiem vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu.

Šiem karavīriem piešķirta dienesta pakāpe no kaprāļa līdz augstākajam virsseržantam.

Pamatprasības:

- zina: militāro dienestu reglamentējošo dokumentu prasības, vienības (apakšvienības) ikdienas un kaujas uzdevumus, pakļautā personālsastāva personas un uzskaites datus, sadzīves un dienesta apstākļus, vienības (apakšvienības) un personālsastāva materiāltehnisko nodrošinājumu, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;
- prot: motivēt personālsastāvu ikdienas un kaujas uzdevumu izpildei, sastādīt vienības (apakšvienības), karavīru individuālos apmācību plānus un norīkojumu sarakstus, vadīt pakļautā personālsastāva apmācību un organizēt materiāltehnisko līdzekļu uzglabāšanu un uzskaiti atbilstoši normatīvo dokumentu prasībām;
- atbild: par pakļautā personālsastāva ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, pakļautā personālsastāva militāro apmācību, audzināšanu, militāro disciplīnu, morālo stāvokli, stāju, kārtīgu izskatu, par ieroču, kaujas tehnikas un pārējās tehnikas, uzkabes, formastērpa izmantošanu un saglabāšanu, par to uzturēšanu lietošanas kārtībā;
- izglītība: attiecīgajai instruktora dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība.

Pamatuzdevumi:

- vadīt pakļautā personālsastāva apmācību, ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi; 
- plānot darba sadalījumu vienībā (apakšvienībā); 
- motivēt un audzināt personālsastāvu; 
- kontrolēt pakļautā personālsastāva dienesta pienākumu izpildes kvalitāti un atbilstību normatīvo dokumentu prasībām; 
- nodrošināt militārās disciplīnas ievērošanu, materiāltehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā, to pareizu glabāšanu, uzskaiti un ekspluatācijas noteikumu ievērošanu; 
- uzraudzīt iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu vienībā (apakšvienībā).

VIRSNIEKI – tavas komandiera un līdera militārās karjeras sākums un izaugsme augstākajā komandējošā līmenī

Profesijā nodarbinātie nodrošina vienību (apakšvienību) vadību vai veic uzdevumus, kas saistīti ar aktīvo dienestu.

Šiem karavīriem ir piešķirta leitnanta vai augstāka virsnieka dienesta pakāpe.

Pamatprasības:

- zina: NATO un ES pamatnostādnes aizsardzības jautājumos, valdības politiku valsts aizsardzības jomā, gaisa, jūras un sauszemes spēku savstarpējo sadarbību nacionālajās, starptautiskajās un NATO operācijās, militāro dienestu reglamentējošo dokumentu prasības, pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavību, tās individuālos uzdevumus un uzdevumus kolektīvās aizsardzības sistēmā, personālsastāva vadības pamatprincipus, normatīvo dokumentu prasības valsts aizsardzības jomā, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;
- prot: plānot vienības (apakšvienības) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi, tās nodrošinājumu ar personālsastāvu un materiāltehniskajiem resursiem, nodrošināt pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavību, izstrādāt vienības (apakšvienības) un tās personālsastāva attīstības plānus;
- atbild: par pakļautās vienības (apakšvienības) kaujas un mobilizācijas gatavību, pakļautā personālsastāva militāro sagatavotību, audzināšanu, militāro disciplīnu un morālo stāvokli, pakļautās vienības (apakšvienības) materiāltehnisko līdzekļu stāvokli un saglabāšanu, materiāltehnisko līdzekļu un finanšu apgādi, drošības tehnikas prasību ievērošanu;
- izglītība: attiecīgajai virsnieka dienesta pakāpei noteiktā atbilstošā militārā izglītība.

Pamatuzdevumi:

- atkarībā no dienesta pakāpes un amata plānot, vadīt, analizēt un koordinēt vienību (apakšvienību) ikdienas un kaujas uzdevumu izpildi; 
- nodrošināt bruņoto spēku militāro sagatavotību, kaujas un mobilizācijas gatavību; 
- veikt valsts drošības situācijas kontroli, aizsardzības plānošanu un attīstības koncepciju izstrādi; 
- nodrošināt bruņoto spēku militāro pārstāvniecību NATO un ES.
 

Iespējamās dienesta vietas

Uzsākot profesionālo dienestu, bruņotie spēki piedāvā iespēju izvēlēties dienestu kādā no apakšvienībām:

- Sauszemes spēku Mehanizētajā kājnieku brigādē Ādažos, 
- Jūras spēkos Liepājā un Rīgā,
- Gaisa spēkos Lielvārdē, 
- Štāba bataljonā Rīgā, 
- Zemessardzē:
- 36. kaujas atbalsta bataljonā Lūznavā un Daugavpilī (“Meža Mackevičos”), 
- 25. kaujas atbalsta bataljonā Valmierā, Stāmerienā un “Meža Strautiņos” Alūksnes novadā. 

Plaša specialitāšu izvēle

Bruņoto spēku karavīri savus tiešos amata pienākumus pilda trijās profesijās - virsnieki, instruktori un kareivji -, kā arī vairāk nekā 35 funkcionālajās (ieroču šķiru) jomās, piemēram, kājnieki, artilērija, pretgaisa aizsardzība, kaujas inženieri, auto un kaujas tehnika, medicīniskais nodrošinājums, sakari un informācijas sistēmas, un jau vairāk nekā 175 specialitātēs

Piedāvājot tik plašu nodarbinātības jomu un specialitāšu klāstu, iespēja veidot militāro karjeru bruņotajos spēkos tiek dota gan tiem, kuri ieguvuši tikai pamatizglītību, gan arī tiem, kuri ieguvuši vidējo un augstāko izglītību vai kuri apguvuši kādu bruņotajiem spēkiem nepieciešamu arodu profesionālās izglītības iestādēs. 

Iepazīsti dažas no tām, noskatoties video:

Nepieciešamākās specialitātes

Dienestam speciālistu amatos un specializētājās vienībās bruņotie spēki aicina kandidātus ar 1. līmeņa augstāko izglītību IT jomā, ar 1. vai 2. līmeņa augstāko izglītību telekomunikāciju jomā, ar vidējo tehnisko izglītību autotransporta jomā, autovadītājus (B, C kategorija), kā arī kandidātus ar pieredzi transporta remonta un citās jomās.  

Darbs, atgriežoties Latvijā

Atgriezties Latvijā, lai, iestājoties profesionālajā dienestā, kopā sargātu valsti – šādu iespēju bruņotie spēki piedāvā tiem pilsoņiem, kuri patlaban dzīvo ārvalstīs, bet arī apsver domu par atgriešanos. Lai iestātos profesionālajā dienestā Latvijā, ir jāiesniedz pieteikuma anketa. 

Atjaunošanās dienestā

Aicinām atgriezties aktīvajā dienestā karavīrus, kuri ir atvaļinājušies rezervē, bet dienesta pakāpei noteiktais maksimālais vecums vēl ļauj slēgt profesionālā dienesta līgumu, jo par katru izdienas stāža gadu pēc atjaunošanās aktīvajā dienestā izdienas pensija tiks paaugstināta par diviem procentiem.