Vecākā instruktora kurss

Kursa mērķis:

Sniegt kursantiem nepieciešamās zināšanas un iemaņas, kuras nepieciešamas ieņemot vienības štāba nodaļas instruktora un vecāko instruktoru amatus dažādās NBS vienībās.

Uzņemšanas nosacījumi:

Sekmīgi pabeigts „Instruktora kurss” vai tam pielīdzinātie kursi Latvijā un/vai ārzemēs; dienesta pakāpe, ne zemāka kā seržants; sekmīgi nokārtots iestājpārbaudījums fiziskajā sagatavotības normās; veselības kategorija atbilstoši pēdējās ikgadējās dispanserizācijas rezultātiem – vismaz B5.

Kursa saturs:

 • Vecākā instruktora funkcijas LR NBS
 • Fiziskā sagatavotība
 • Apmācību plānošana un projektu vadība
 • Vēsture
 • Vadība un psiholoģija
 • Štāba procedūras un lēmuma pieņemšanas process
 • Kaujas inženieratbalsts
 • Masveida iznīcināšanas ieroči
 • Uguns atbalsts
 • Sakari
 • Kaujas nodrošinājuma atbalsts
 • Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO)
 • Nacionālie bruņotie spēki (NBS)
 • Psiholoģisko operāciju (PSYOPS) un Civilmilitārās sadarbības (CIMIC) dienests
 • Sadarbība ar plašsaziņas līdzekļiem

Kursa ilgums:

5 nedēļas

Kursa dalībnieku skaits

Maksimālais (optimālais)                        – 24 kursanti (1 vads) – viena mācību grupa;

Minimālais (lai kurss notiktu)       – 8 kursanti (1 nodaļa).

Kursa norise un vadība:

Mācību kurss notiek vadoties pēc „Vecākā instruktora” mācību kursa programmas prasībām un mērķu izpildes standartiem. Mācību kursu realizē NBS Instruktoru skola, lauka mācībām izmantojot teritorijas Cēsu novadā, kā arī citās NBS vienībās. Mācības tiek organizētas kā lekcijas, vingrinājumi un praktiskie vingrinājumi dienā un nakts laikā, paaugstinātās fiziskās un garīgās slodzes apstākļos. Mācību kursa kontroli veic NBS Mācību Vadības pavēlniecība un Instruktoru skolas komandieris.

Kvalifikācijas piešķiršana:

Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši kursa gala pārbaudījumus, tiek piešķirta kvalifikācija „Vecākais instruktors”, kas ir pamats virsseržanta dienesta pakāpes piešķiršanai, izsniegta kursa beigšanas apliecība, sekmju un vērtējuma lapas. Kursantiem jākārto beigu pārbaudījumi, atbilstoši mācību programmas profesionālajām kvalifikācijas prasībām, par ko tiek sniegts vērtējums 10 ballu un ieskaišu sistēmā, kā arī ieteikumi prasmju pilnveidošanai.