Kareivju/instruktoru speciālistu kurss

Kursa mērķis:

Sniegt apmācāmajiem nepieciešamās militārās pamatzināšanas un prasmes, lai viņi spētu iekļauties NBS apakšvienību ikdienas dienestā un mācībās.

Uzņemšanas nosacījumi:

Izglītība - atbilstoši instruktora speciālista amata specialitātei. Veselības kapacitāte atbilstoša dienestam NBS.

Kursa saturs:

Likumi un reglamenti; LR NBS struktūra, būtiskākās spējas; Individuālais ekipējums; ierindas apmācība; ieroču apmācība; kaujas šaušana; topogrāfija, sakari; pirmā medicīniskā palīdzība; aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem (AMII); LKI (dzīvošana lauka apstākļos); fiziskā sagatavotība; nodarbību sagatavošana un vadīšana; kaujas procedūras; taktika; militārā vadība; vienību apgādes struktūra un darbība; personāla vadība NBS; vides aizsardzība 

Kursa ilgums:

6 nedēļas (sadalīts divos blokos 3+3 nedēļas)

Kursa dalībnieku skaits:

minimālais - 5 kursanti; optimālais - 10 kursanti; maksimālais - 20 kursanti

Kursa norise un vadība:

Kursu sagatavo un realizē NBS Instruktoru skola Cēsīs, izmantojot mācību telpas skolā un lauku teritorijas Cēsu novadā. Kurss organizēts pēc apmācību cikla principa, divos blokos, katrs 3 nedēļas. Katrs apmācību cikls organizēts secīgi teorijas, vingrinājumu un kontroles sadaļās. Mācību kontroli veic NBS Instruktoru skolas komandieris un Mācību vadības pavēlniecības štābs.

Kursa finansējums:

Instruktoru speciālistu kursa izdevumus sedz no NBS līdzekļiem, kurus kursants atmaksā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot proporcionalitātes principu atbilstoši apgūstamajam Instruktoru speciālistu kursa bloka stundām.

Kvalifikācijas piešķiršana:

Kursu beidzot, tiek piešķirta instruktora speciālista kvalifikācija. Kursantiem jākārto beigu pārbaudījumi, atbilstoši mācību programmas profesionālajām kvalifikācijas prasībām, saņemot vērtējumu 10 ballu un ieskaišu sistēmā, kā arī ieteikumus prasmju pilnveidošanai. Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši pārbaudījumus, tiek izsniegta apliecība, kas ir par pamatu instruktora speciālista dienesta pakāpes piešķiršanai.