Nodarbību analizēšanas un vērtēšanas kurss

Kursa mērķis: Sniegt zināšanas, pilnveidot prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas patstāvīgā mācību nodarbību sagatavošanā, vadīšanā, analīzē un vērtēšanā.

Kursa saturs:

  • Nodarbības vadītāja darba vērtēšanas un analīzes metodika un pamatprincipi
  • Atbildes reakcija
  • Pasniedzēja darba pedagoģiskie priekšnosacījumi
  • Pašattīstības priekšnosacījumi
  • Praktiskie vingrinājumi nodarbību izvērtēšanā un analīzē.

Kurss tiek organizēts divos posmos: 

Neklātiene: Ne vēlāk kā mēnesi pirms klātienes posma sākuma kursanti saņem mācību metodisko materiālu pašmācībai. 
Klātiene: Praktiskie vingrinājumi mācību nodarbību vadīšanā, vērtēšanā un analīzē.

Iestāšanās nosacījumi:

  • Karavīra tiešais darbs saistīts ar mācību nodarbību vērtēšanu un analīzi
  • Sekmīgi pabeigts «Nodarbību sagatavošanas un vadīšanas kurss» vai «Kājnieku vada nodaļas komandiera kurss» (pēc 1999. gada 01.novembra) vai «Jaunākā instruktora kurss» NBS Instruktoru skolā (līdz 01.11. 2000. LR ZS Kājnieku mācību centrā), vai atbilstoši citu Latvijā vai ārvalstu mācību iestāžu kursi.

Kursa ilgums: 5 dienas

Kursa realizācija: NBS Instruktoru skola

Piešķirta kvalifikācija: Kursantiem, kuri sekmīgi nokārtojuši visus pārbaudījumus, tiek izsniegta NBS Instruktoru skolas «Nodarbību analizēšanas un vērtēšanas kursa» beigšanas apliecība un vērtējuma lapa.

Kursa biežums: Pēc NBS pieprasījuma