Prasības pieņemšanai profesionālajā dienestā | Nacionālie bruņotie spēki

Prasības pieņemšanai profesionālajā dienestā

Prasības pieņemšanai profesionālajā dienestā

Profesionālajā dienestā - dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā - pieņem Latvijas pilsoņus un pilsones vecumā no 18 gadiem, kas atbilst noteiktajām veselības stāvokļa, izglītības, profesionālās un fiziskās sagatavotības, valsts valodas zināšanu un citām prasībām, kā arī morālajām un psiholoģiskajām īpašībām.

Pilsonība

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem Latvijas Republikas pilsoni.

Dzimums

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kandidātu neatkarīgi no dzimuma.

Vecums

Profesionālajā dienestā pieņem vecumā no 18 gadiem.

Dienestam vienībās pieņem kandidātu līdz 40 gadu vecumam.

Aizsardzības akadēmijā studijām profesionālā bakalaura studiju programmās pieņem līdz 30 gadu vecumam, bet studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā – līdz 35 gadu vecumam.

Izglītība

Dienestam vienībās pieņem kandidātu, kas ir ieguvis vismaz pamatizglītību.

Aizsardzības akadēmijā uzņem: 

1) studijām profesionālā bakalaura studiju programmās – ar vidējo izglītību; 

2) studijām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā - ar augstāko izglītību (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);

3) mācību programmā „Virsnieka speciālista pamatkurss” - kas ir ieguvis:
- profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju jurista specialitātē, izņemot, ja kandidē uz juriskonsulta, operatīvās darbības vai izmeklēšanas speciālista amatu, tad akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē,
- profesionālo maģistra grādu un kvalifikāciju psihologa specialitātē,
- ārsta grādu un kvalifikāciju ārsta specialitātē,
- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību informācijas tehnoloģiju, datortehnikas, elektronikas, telekomunikācijas, telemātikas, kiberdrošības, datorvadības vai datorzinātnes specialitātē,
- bakalaura grādu teologa specialitātē,
- bakalaura grādu un profesionālo kvalifikāciju diriģenta specialitātē,
- akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību farmācijā.

Valsts valodas prasme

Dienestam vienībās pieņem kandidātu, kas pārvalda valsts valodu vidējā līmenī (B1), bet studijām aizsardzības akadēmijā – augstākajā līmenī (C1).

Sodāmība

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā nepieņem kandidātu:

1. kas ir sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu vai par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, izņemot 2.2 daļā minēto gadījumu,

2. kas kriminālprocesā ir atzīts par aizdomās turēto vai apsūdzēto,

3. kas par 1. punktā minētu noziedzīgu nodarījumu notiesāts, atbrīvojot no soda, vai kriminālprocess pret to izbeigts uz nereabilitējoša pamata, izņemot 2.2 daļā minēto gadījumu,

4. kas ir sodīts par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aiz neuzmanības, izņemot 1. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu, ja sodāmība nav noņemta vai nav dzēsta likumā noteiktajā kārtībā,

5. kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, izņemot 2.1 daļā minēto gadījumu.

2.1 daļa. Aizsardzības ministra izveidota komisija noteiktajā kārtībā no 01.01.2019. var atļaut Latvijas pilsoņa, kas ir atvaļināts no militārā vai cita valsts dienesta par disciplīnas pārkāpumiem, pieņemšanu militārajā dienestā, bet ne agrāk kā piecus gadus pēc atvaļināšanas dienas.

2.daļa. Aizsardzības ministra izveidota komisija noteiktajā kārtībā no 09.03.2021. var atļaut 1. vai 3. punktā minētā Latvijas pilsoņa pieņemšanu militārajā dienestā, ja viņš nav izdarījis tīšu smagu vai sevišķi smagu noziegumu un sodāmība ir dzēsta vai noņemta vai pēc nolēmuma par kriminālprocesa izbeigšanu uz nereabilitējoša pamata ir pagājuši ne mazāk kā pieci gadi.

Veselības stāvoklis

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kandidātu, kas atbilst dienestam veselības stāvokļa dēļ. Atbilstību noteiks ambulatorā medicīniskā komisija.

Fiziskā sagatavotība

Kandidātam atbilstoši savam dzimumam un vecuma grupai karavīru fiziskās sagatavotības pārbaudē jāsaņem vismaz vērtējums “Apmierinoši”.

Fiziskie normatīvi vīriešiem

Fiziskie normatīvi sievietēm

Citas prasības un ierobežojumi

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā nepieņem kandidātu:

1) kas ir vai ir bijis PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs,

2) kura pieņemšana dienestā neatbilst nacionālās drošības interesēm saskaņā ar Militārās izlūkošanas un drošības dienesta atzinumu.

Dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā pieņem kandidātu, kas atbilst noteiktajām psiholoģiskajām īpašībām. Atbilstību noteiks Psihodiagnostikas centrs.

Kandidātam, kas agrāk nav apmācīts militārajam dienestam, pēc pieņemšanas profesionālajā dienestā dienestam vienībās un studijām aizsardzības akadēmijā un līguma par profesionālo dienestu noslēgšanas uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem, vispirms jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss.