Nacionālo bruņotos spēkus veido regulārie spēki, Zemessardze un bruņoto spēku rezerve. Bruņoto spēku rezervi veido rezerves karavīri un rezervisti.

Rezerves personāla uzskaites sektors plāno, organizē, vada un kontrolē rezerves personāla uzskaites un atlases procesu.

Adrese: Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 (2.stāvs, 216.kab.)

Rezerves karavīriem

Rezerves karavīram ir pienākums ierasties uz militārajām mācībām pavēstē noteiktajā vietā un laikā.

Rezerves karavīram no 2019. gada 1. februāra obligāti jāizmanto oficiālā elektroniskā adrese. 

Lai saņemtu transporta izdevumu kompensāciju, rezerves karavīram jāprecizē deklarētās dzīvesvietas adrese.

Rezerves karavīru mācības

Rezerves karavīru var iesaukt uz kārtējām vai pārbaudes militārajām mācībām Nacionālo bruņoto spēku vienībās. Rezerves karavīra pienākums ir šajās mācībās piedalīties.

Rezervistu militārā apmācība

Latvijas pilsonis, kurš atbilst personālsastāva komplektēšanas noteiktajām prasībām un dienestam rezervē noteiktajiem nosacījumiem, (rezervists) var brīvprātīgi pieteikties dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē un sekmīgi apgūt noteiktu militārās apmācības kursu.

Nacionālo bruņoto spēku mobilizācija

Atkarībā no valsts apdraudējuma veida, tā intensitātes un rakstura, kā arī apdraudētās teritorijas lieluma var izsludināt ārkārtējo situāciju vai izņēmuma stāvokli. Ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa gadījumā var izsludināt mobilizāciju, lai risinātu ar nacionālo drošību un valsts aizsardzību saistītos uzdevumus. 

Mobilizācija ir mērķtiecīgi plānoti un sagatavoti valsts militārās un civilās aizsardzības pasākumi valsts apdraudējuma novēršanai vai tā seku likvidācijai, izmantojot noteiktus cilvēku, materiālos un finanšu resursus.

Mobilizācija var būt vispārēja, daļēja un vietēja:
1) vispārēja mobilizācija tiek izsludināta kara gadījumā, pakļaujot visus mobilizācijas resursus un izmantojot tos valsts aizsardzības vajadzībām mobilizācijas plānos noteiktajā apjomā;
2) daļēja mobilizācija tiek izsludināta ārkārtējā situācijā vai izņēmuma stāvoklī, ierobežoti iesaistot mobilizācijas resursus valsts apdraudējuma novēršanā vai tā seku likvidācijā;
3) vietēja mobilizācija tiek izsludināta ārkārtējā situācijā noteiktā administratīvajā teritorijā.

Mobilizācija aptver Nacionālos bruņotos spēkus, valsts civilās aizsardzības sistēmu un tautsaimniecību. Civilās aizsardzības sistēmas uzdevums ir atbalstīt valsts aizsardzības sistēmu, ja noticis militārs iebrukums vai sācies karš. Savukārt tautsaimiecības mobilizācija nodrošina Nacionālos bruņotos spēkus ar uzdevumu izpildei nepieciešamajiem materiālajiem mobilizācijas resursiem – precēm, pakalpojumiem un īpašumu. 
 

Informācija rezerves karavīru un rezervistu darba devējiem

Militārā dienesta likuma 66.panta, kas nosaka kārtību, kādā rezerves karavīri iesaucami uz kārtējām un pārbaudes militārajām mācībām, 7.daļā noteikts, ka uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram darba devējs piešķir atvaļinājumu bez darba samaksas saglabāšanas norīkojumā norādītajā laikā līdz 60 dienām kalendāra gadā.

Rezervisti militārās apmācības kursā dod karavīra zvērestu

2018.gada 25.augustā Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā Alūksnē 38 rezervisti, kuri brīvprātīgi apgūst militārās pamatiemaņas, deva karavīra zvērestu, lai kļūtu par rezerves karavīriem.