Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Militārās ceremonijas
Tradīcijas
Karavīra kalendārs
Resursi un rīki
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Kultūra, tradīcijas / Militārās ceremonijas / Militārā parāde
Militārā parāde

Militāro parādi rīko par godu Lāčplēša dienai 11. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 18. novembrī un citiem nozīmīgiem valsts un militāra rakstura notikumiem.

Militārās parādes personālu, laiku, vietu, karavīru formas tērpu, uzkabi, apbruņojumu, vienību pārvietošanās vai virzības maršrutu, nostāšanās un soļošanas kārtību parādē, medicīnisko, transporta un sakaru nodrošinājumu, kā arī fiziskās drošības pasākumus katrā atsevišķā gadījumā nosaka ar garnizona priekšnieka vai vienības komandiera pavēli.

Katra vienība piedalās parādē ar izvērstu savas vienības karogu.

Vienības, apakšvienības nostājas kājnieku parādes kopējā ierindā no labā flanga uz kreiso vai otrādi. Orķestris nostājas kopējās parādes ierindas labā flanga galā.

Pavēlē atsevišķi nosaka motorizētās vienības (apakšvienības), artilērijas un pretgaisa aizsardzības vienības (apakšvienības), kaujas bruņumašīnu vienības (apakšvienības) un citu vienību (apakšvienību) kaujas tehnikas atrašanās vietu.

Vietas trūkuma dēļ parādes komandieris var pavēlēt samazināt atstarpes un atstatumus starp vienībām (apakšvienībām).

Parādes marša līniju norāda ar līnijniekiem, kas izsoļo 10 soļu lielā atstatumā cits no cita.

Parādes pieņēmēja sagaidīšanai karavīri, kas piedalās parādē, nostājas šādā kārtībā: vienības komandieris kājnieku ierindā nostājas savas vienības pirmās apakšvienības labā flanga galā, pa kreisi no viņa vienā rindā nostājas vienības komandiera vietnieki, vēl pa kreisi – asistenti un karognesējs ar karogu.

Mehanizēto vienību (apakšvienību) komandieri nostājas savu vienību (apakšvienību) labā flanga galā pa labi no sev pakļauto apakšvienību komandieriem.

Parādes pieņēmējam tuvojoties ierindai, parādes komandieris komandē: "Uzmanību!" Pēc šīs komandas vienību (apakšvienību) komandieri (priekšnieki), karavīri un amatpersonas ieņem viņiem paredzētās vietas ierindā, nonākot vēl tuvāk parādes komandieris komandē: "Parāde – mierā! No labās (kreisās) godam – sveikt!" Pēc šīs komandas visi ieņem pamatstāju un izpilda ar ieročiem pozīciju „Godam sveikt”. Devis komandu, parādes komandieris nolaiž zobenu, kā noteikts Ierindas noteikumos, tuvojas parādes pieņēmējam, apstājas un ziņo. Piemēram: “Ģenerāļa kungs! Nacionālo bruņoto spēku vienības militārajai parādei par godu ... nostādītas. Parādes komandieris pulkvedis Ozoliņš.” Pēc ziņojuma viņš ar nolaistu zobenu pavada parādes pieņēmēju gar fronti, sekodams viņam no ārējās puses .

Pēc parādes komandiera komandas "Godam sveikt!" orķestris sāk spēlēt sagaidīšanas maršu, līdz parādes komandieris apstājies, lai ziņotu parādes pieņēmējam, un turpina to atskaņot, kamēr parādes pieņēmējs ir ieņēmis viņam norādīto vietu parādes pieņemšanai.

Sagaidot parādes pieņēmēju, ja parādes komandieris komandējis: “…, pa vienībām, godam – sveikt!”, parādes pieņēmējam pietuvojoties triju soļu attālumā parādes vienībai, tās komandieris dod komandu: “No labās (kreisās, uz vidu) godam – sveikt!” Parādes pieņēmējs sasveicinās ar vienības personālu: “Sveicināti, karavīri!” Ierindā stāvošie karavīri atbild: “Esiet sveiks(a)!” Kad parādes komandieris ir pagājis garām vienībai, tās komandieris savai vienībai komandē: “Brīvi!”

Pēc parādes pieņēmēja uzrunas, kas beidzas ar vārdiem "Dievs, svētī Latviju!", parādes komandieris komandē: “Parāde – mierā! Latvijas valsts himnu godam – sveikt.” Orķestris atskaņo Latvijas valsts himnu.

Pēc Latvijas valsts himnas atskaņošanas, lai parādes vienības soļotu parādes maršā, parādes komandieris komandē: "Parāde – mierā! Parādes – maršam!" Pēc šīm komandām vienību (apakšvienību) komandieri (priekšnieki), karognesēji un viņu asistenti nostājas atbilstoši prasībām. Orķestris pēc diriģenta komandas iet visīsāko ceļu, lai ieņemtu vietu parādes pieņēmēja priekšā.

Parādes marša līnijas norādīšanai vienības karogu ņem stāvoklī "Godam sveikt!" un ar to salutē tikai Valsts prezidentam un ārvalstu vadītājiem.

Augstākie komandieri (priekšnieki), kas parādē tieši nekomandē vienības, un vienību štābu virsnieki, tāpat arī ārpus ierindas parādē klātesošie, parādes pieņēmēju sagaidīdami, zobenus no makstīm neizvelk, bet sveicina, pieliekot roku pie galvassegas.

Noteiktie līnijnieki iziet no ierindas un ieņem norādītās vietas pēc komandas "Parāde – mierā! Parādes – maršam!"

Orķestrim ieņemot tam noteikto vietu, parādes komandieris komandē: "Pa rotām (bataljoniem), karoga grupa taisni, pārējie uz la – bo! Ieroci plecā – ņemt! Divu (triju) līnijnieku atstatumā! Līdzināties uz labo (kreiso), soļos – marš!"

Pēc izpildkomandas "Soļos – marš!" orķestris sāk spēlēt gājiena maršu. Labā flanga galā stāvošā vienība (apakšvienība) sāk soļot taisni un izlīdzinās uz parādes maršam paredzētās līnijas. Pārējo vienību (apakšvienību) komandieri ved savas vienības (apakšvienības) līdz parādes marša līnijai ar ierindas vadīšanas komandām.

Dažādi spēku veidi vai ieroču šķiras seko cita aiz citas atstatumā. Motorizētās vienības (apakšvienības) seko pēc vienībām (apakšvienībām), uzsākot kustību pēc komandas un ievērojot drošības distanci.

Komandieri (priekšnieki) parādes maršā iet šādā kārtībā: parādes komandieris, vienības komandieris, vienības karognesējs ar karogu un asistenti, vienības komandiera vietnieks , vienības štāba priekšnieks pa kreisi no vienības komandiera vietnieka.

Atsevišķu vienību (apakšvienību) komandieri un augstākie priekšnieki, kā arī visi pārējie virsnieki, kas soļo vienības (apakšvienības) priekšā, salutē parādes pieņēmējam.

Kad tuvojas parādes pieņēmējs, atsevišķu vienību (apakšvienību) komandieri komandē, piemēram: “Bataljons – mierā! Uz labo (kreiso) godam – sveikt!”, tad visi šīs vienības (apakšvienības) karavīri vienlaikus pagriež galvu uz parādes pieņēmēja pusi un soļo tam garām, kā noteikts Ierindas noteikumos. Kad parādes vienības (apakšvienības) karavīri pagājuši parādes pieņēmējam garām, vienības (apakšvienības) komandieris komandē: ”Brīvi!” Pēc šīs komandas karavīri vienlaikus pagriež galvu taisni.

Parādes komandieris dod komandu un salutē pie pirmajiem līnijniekiem vai pirms parādes pieņēmēja un ņem zobenu atbilstoši noteiktajam. Tai pašā laikā, pagriežot galvu uz parādes pieņēmēja pusi, četrus soļus aiz viņa parādes komandieris pagriežas (pa labi vai pa kreisi), atstāj ierindu un, nenolaižot zobenu, nostājas pa labi (kreisi) no parādes pieņēmēja – vienā rindā gar parādes līniju pēc amatu vai pakāpju ranga, ar seju pret garām soļojošām vienībām (apakšvienībām).

Pēdējai parādes vienībai (apakšvienībai) aizsoļojot garām parādes pieņēmējam, orķestris, nepārtraucot skaņdarba atskaņošanu, uzsāk kustību un parādes maršā sveicina parādes pieņēmēju.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473