Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Darba samaksa
Sociālās garantijas
Atvaļinājumi
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Personālsastāvs / Atlīdzības sistēma / Darba samaksa
Darba samaksa

Karavīru darba samaksu veido mēnešalga, piemaksas un prēmijas.

Mēnešalga

Karavīra mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību, ņemot vērā dienesta pakāpi un izdienu, reglamentē Ministru kabinets.

Mēnešalgu atbilstoši dienesta pakāpei karavīram nosaka no tās dienas, kad ir izdota pavēle par dienesta pakāpes piešķiršanu.

Karavīra izdienu nosaka atbilstoši pilniem nodienētiem gadiem, skaitot no dienas, kad uzsākts dienests vienībā (karavīrs ieskaitīts vienības personālsastāvā).

Karavīram izdienas stāžā ieskaita dienesta laiku profesionālajā dienestā (līdz 2002.gada 1.jūlijam — aktīvajā dienestā un ierindas dienestā), obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, Iekšlietu ministrijas sistēmas, valsts drošības un prokuratūras iestādēs amatos ar speciālajām dienesta pakāpēm un citas valsts bruņotajos spēkos nodienēto laiku, bet karavīram, kurš pieņemts aktīvajā dienestā līdz 2002.gada 1.jūlijam, arī 80 procentus no civilajās iestādēs nostrādātā laika.

Bāzes algu karavīram nosaka no pieņemšanas profesionālajā dienestā līdz nodienēts viens gads (pirmā gada pēdējā diena). Karavīrs mēnešalgu par otro un nākamajiem gadiem saņem ar dienu, kad sākas otrais (nākamais) izdienas gads.

Karavīram mēnešalgu par nepilnu mēnesi aprēķina, ņemot vērā nodarbināto dienu skaitu attiecībā pret kalendāro dienu skaitu (ieskaitot brīvdienas un svētku dienas) mēnesī.

Karavīrs, piedaloties starptautiskā operācijā un ātrās reaģēšanas spēkos ārpus Latvijas Republikas teritorijas, saņem mēnešalgu atbilstoši piešķirtai dienesta pakāpei un izdienai.

Karavīrs, kas:

- iecelts augstākai dienesta pakāpei atbilstošā amatā,

tā pildīšanas laikā saņem piemaksu mēnešalgu starpības apjomā;

- iecelts zemākai dienesta pakāpei atbilstošā amatā,

tā pildīšanas laikā saņem mēnešalgu atbilstoši savai dienesta pakāpei;

- uz noteiktu laiku valsts interesēs iecelts valsts civildienesta ierēdņa amatā vai citā amatā,

tā pildīšanas laikā saņem karavīram noteikto mēnešalgu (un karavīram noteiktos pabalstus un kompensācijas);

- saņem slimības pabalstu un tā apmērs ir mazāks par karavīra mēnešalgu,

saņem starpības kompensējumu no atalgojumam piešķirtajiem līdzekļiem;

- atstādināts no amata,

saņem mēnešalgu, karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju;

- bez attaisnojoša iemesla atstājis vienību vai dienesta vietu vai bez attaisnojoša iemesla nav ieradies noteiktā laikā dienesta vietā par šo, kā arī patvaļīgā prombūtnē pavadīto laiku,

nesaņem mēnešalgu, piemaksas, karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai, un šo laiku neieskaita viņa izdienas stāžā;

- atrodas arestā,

šajā laikā tiek nodrošināts ar uzturdevu, bet mēnešalgu, piemaksas un kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai viņam neizmaksā.

Piemaksas

Vispārējās piemaksas

Karavīrs saņem piemaksu ne vairāk kā 20 procentu apmērā no viņam noteiktās mēnešalgas, ja papildus saviem tiešajiem amata dienesta pienākumiem aizvieto prombūtnē esošu karavīru, pilda vakanta amata dienesta pienākumus vai papildus amata aprakstā noteiktajiem pienākumiem pilda vēl citus pienākumus.

Piemaksu par prombūtnē esoša karavīra aizvietošanu vai vakanta amata dienesta pienākumu pildīšanu var noteikt ne vairāk kā diviem karavīriem. Piemaksu par vakanta amata dienesta pienākumu pildīšanu var noteikt uz laiku līdz četriem mēnešiem.

Karavīrs saņem piemaksu par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē, ja viņa amata pienākumos neietilpst pedagoģiskā darba veikšana, un šī piemaksa nedrīkst būt lielāka par 50 procentiem no karavīram noteiktās mēnešalgas.

Piemaksas apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, kā arī laika posmu, uz kuru nosakāma piemaksa, reglamentē attiecīgās institiūcijas kompetentā amatpersona (institūcija).

Karavīram, kurš saskaņā ar šā panta pirmo daļu saņem piemaksu par pedagoģisko darbu militārajā izglītības iestādē un vēl citu šā panta pirmajā daļā minēto piemaksu, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt karavīram noteikto mēnešalgu.

Piemaksas starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos

Karavīrs, kurš dalībai starptautiskajā operācijā norīkotas ātrās reaģēšanas vienības sastāvā atrodas ārpus Latvijas Republikas teritorija,  mēnesī saņem piemaksu 570 euro apmērā.

Karavīrs, piedaloties starptautiskā operācijā, papildus mēnešalgai mēnesī saņem piemaksu 1423 euro apmērā. Piemaksas apmērs atkarīgs no starptautiskās operācijas rakstura un drošības apstākļiem tās norises reģionā. Noteiktās piemaksas apmērs par dienestu Afganistānā tiek reizināts ar koeficentu 1,8. Karavīrs, kurš starptautiskās operācijas laikā veic nesprāgušās munīcijas neitralizēšanu vai speciālās operācijas, mēnesī saņem piemaksu 285 euro apmērā. Par gaisa kuģa apkalpes locekļa dienesta pienākumu pildīšanu uz gaisa kuģa karavīrs saņem piemaksu 8,60 euro stundā, bet mēnesī ne vairāk kā 285 euro apmērā.

Speciālās piemaksas

Karavīrs saņem speciālās piemaksas par dienestu, kas saistīts ar īpašu risku, par nosacījumiem, kas saistīti ar amata dienesta specifiku. Speciālās piemaksas, to apmērus un noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabinets.

Par īpašu risku uzskatāms amats (dienests), kas saskaņā ar darba vides risku novērtējumu ir saistīts ar tik lielā mērā paaugstinātu psiholoģisko vai fizisko slodzi vai risku karavīra drošībai un veselībai, ka to nevar novērst vai samazināt līdz pieļaujamam līmenim ar darba aizsardzības pasākumiem.

Karavīri saņem šādas speciālās piemaksas:
- piemaksu karavīriem par tādu dienesta uzdevumu izpildi, kas saistīti ar paaugstinātu risku karavīru veselībai (dzīvībai);
- piemaksu karavīriem par dienestu specifiskos (apgrūtinošos) apstākļos.

Prēmijas

Karavīru ne biežāk kā divas reizes gadā atbilstoši noteiktajai prēmēšanas kārtībai un kritērijiem var prēmēt par darba kvalitāti un darba ieguldījumu, pildot attiecīgās institūcijas attiecīgajam periodam plānotos uzdevumus vai neparedzētus un ārkārtējus uzdevumus, kā arī par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (dienesta) pienākumus.

Prēmiju izmaksai kalendāra gada laikā var izmantot ne vairāk kā desmit procentus no atalgojumam piešķirto līdzekļu apjoma.

Prēmiju kopējais apmērs karavīram kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no mēnešalgas, bet ikreizējās prēmijas apmērs — 60 procentus no mēnešalgas. Par vienu un to pašu gadījumu nedrīkst izmaksāt vairākas prēmijas.

2010. un 2011.gadā, lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, valsts institūcijas neizmaksā prēmijas un neveic materiālo stimulēšanu. 2013. un 2014.gadā prēmiju izmaksai valsts institūcijas var izmantot ne vairāk kā piecus procentus no gadskārtējā valsts budžeta likumā atlīdzībai paredzētā līdzekļu apjoma.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473