Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par Mācību vadības pavēlniecību
Militārās mācību iestādes
Sporta klubs
Publikācijas
Fotogalerija
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Kājnieku skola / Apmācība / Kareivja pamatapmācības kurss
Kareivja pamatapmācības kurss

Kareivja pamatapmācības kurss notiek divos posmos.

KAREIVJA PAMATAPMĀCĪBAS  1.LĪMENIS

1. MĒRĶIS:

Apmācību rezultātā apgūt militāro iemaņu pamatus.

2. IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI:
2.1. Karavīriem – sekmīgi pabeidzis NBS Rekrutēšanas un atlases centra kandidātu atlasi profesionālajam dienestam;
2.2. Rezervistiem - iesaukts uz apmācību;
2.3. Jaunsargiem - sekmīgi pabeigta Jaunsardzes 3. līmeņa apmācība;
2.4. Zemessargiem - uzņemts Zemessardzē, nodots zemessarga zvērest

3. PASNIEDZĒJU (INSTRUKTORU) KVALIFIKĀCIJA
3.1. Kursa priekšnieks:
3.1.1. Virsseržants vai augstākas pakāpes;
3.1.2. Pieredze darbā ar personālu;
3.1.3. Stacionārās šaušanas sertifikāts.
3.2. Kursa seržants:
3.2.1. Seržants vai augstākas pakāpes;
3.2.2. Pieredze darbā ar personālu;
3.2.3. Stacionārās šaušanas sertifikāts.
3.3. Apmācību instruktors:
3.3.1. Kaprālis vai augstākas pakāpes;
3.3.2. Pieredze darbā ar personālu;
3.3.3. Stacionārās šaušanas sertifikāts.
3.4. Medicīnas pirmās palīdzības apmācībai –
3.4.1. Rezervistiem, Jaunsargiem, Zemessargiem - Personāls atbilstoši Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumiem Nr.557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” noteiktajām prasībām.
3.4.2. Karavīriem - Paplašinātās pirmās palīdzības apmācība - kursa pasniedzēji ir sertificēti pirmās palīdzības pasniedzēji, kuri atbilst šādām prasībām:
3.4.2.1. ir sertificētas ārstniecības personas (ārsti, ārsta palīgi, māsas);
3.4.2.2. ir apguvuši mācību kursa programmas karavīra–glābēja mācību kursu (turpmāk – glābēja kurss) vai pēc satura un apjoma līdzvērtīgu mācību kursu ārvalstīs, kas ir atzīts Latvijas Republikā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;
3.4.2.3. vismaz 30 procentu individuālā kursa pasniedzēju ir sertificētas ārstniecības personas (ārsti, ārsta palīgi, māsas), kuras vada vai pārrauga nodarbības par medicīnisko materiālu un medikamentu lietošanu.

4. KURSA SATURS UN APJOMS:

Kursā tiek iekļauti sekojoši priekšmeti:

Nr.p.k.

PRIEKŠMETS

Stundu skaits

Teorija

Prakse

Kopā

1.

Ieroču apmācība (G36)

-

18

18

2.

Šaušanas apmācība

-

20

20

3.

Ierindas apmācība

-

12

12

4.

Normatīvie akti

9

-

9

5.

Lauka administrācija

-

4

4

6.

Lauka kauju iemaņas (LKI)

-

50

50

7.

Topogrāfija

4

-

4

8.

Orientēšanās

-

6

6

9.

Fiziskā sagatavotība

-

34

34

10.

Psiholoģija

4

-

4

11.

Sakaru apmācība

2

-

2

12.

Medicīna – pirmā palīdzība

8

10

18

 

12.1. pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācība (PP)*

7

8

15

 

12.2. Medicīnas apmācība (personīgā un dzīvojamo telpu higiēna un uzturs)

1

2

3

 

Kopā

27

154

181

5. KURSA NORISE:
5.1.  Vieta – klasē, apvidū un lauka apstākļos;
5.2.  Klātienē;
5.3.  Kursantu skaits kursā: minimālais – 24
  maksimālais – 60;
5.4.  Kursa ilgums: 181 stunda (vienas apmācības stundas garums 50 min.).

6. KURSA ORGANIZĀCIJA:
6.1. Mācību kursu organizē un vada NBS regulāro spēku vienībās, Zemessardzē un Jaunsardzē;
6.2.  Mācību kurss tiek organizēts lekciju un praktisko lauku nodarbību veidā;
6.3.  Formas tērps – lauku/kaujas formas tērps;
6.4. Atskaitīšana no kursa:
6.4.1. disciplīnas un/vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi;
6.4.2. attaisnoti kavēts vairāk par 25-30% no kopējā kursa apjoma, nespēj iekļauties turpmākajā apmācībā (nespēj panākt pārējos, apgūt iekavētās tēmas);
6.4.3. attaisnoti nepiedalās vingrinājumos ar fiziskajām slodzēm (LKI, fiziskās sagatavotības) vairāk par 50% no kopējā kursa apjoma un nespēj sekmīgi iekļauties noslēguma daļā (parādīt pozitīvu rezultātu);
6.4.4. paša vēlēšanās.
6.4.5. pēc apmācību instruktoru lēmuma, ja kāda no iemaņu un zināšanu kvalitātēm ir kritiski zemā līmenī vai nav sasniegta (t.sk. attieksme).
6.5. Nenokārtojot B kvalifikāciju šaušanas apmācību, tas tiek ierakstīts kursa beigšanas apliecībā, apmācāmais turpina kārtot B kvalifikāciju vienībā.
6.6. Kursa laikā teorētiskās un praktiskās ieskaites atļauts kārtot divas reizes.
6.7. Mācību kursa norisi un izglītības procesa kvalitāti kontrolē Mācību vadības pavēlniecības štābs (ārējā kontrole) un vienība, kura realizē apmācības programmu vienības komandiera norīkota persona (iekšējā kontrole).

7. KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA: 
7.1. Apmācamajiem, kuri sekmīgi apguvuši Militārās pamatapmācības 1. līmeņa kursu tiek izsniegtas apliecības par:
7.1.1. kursa sekmīgu beigšanu (izsniedz vienība, kurā tiek realizēta apmācības programma);
7.1.2. pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācību ar triju stundu zināšanu pārbaudi, atbilstoši, Ministru kabineta noteikumiem Nr. 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” 8.pielikumam. Apliecība ir sarkanā krāsā, un paredzēta transportlīdzekļu vadītājiem, ieroču nēsātājiem un glabātājiem.
7.2. Pēc kursu pabeigšanas:
7.2.1. Zemessargs turpina dienestu Zemessardzē, turpina speciālo apmācību un apmācību vienības sastāvā. Zemessargs var turpināt profesionālo dienestu NBS un uzsākt Militārās pamatapmācības 2. līmeņa kursu.
7.2.2. Rezervists tiek ieskaitīts NBS rezervē, iecelts kara laika struktūras amatā. Tas var brīvprātīgi iestāties Zemessardzē bez papildu militārās apmācības vai iestāties profesionālajā dienestā un uzsākt Militārās pamatapmācības 2. līmeņa kursu;
7.2.3. Jaunsargam ir tiesības uzsākt dienestu Zemessardzē bez papildu militārās apmācības, iestāties profesionālajā dienestā NBS un uzsākt Militārās pamatapmācības 2. līmeņa kursu;
7.2.4. Karavīrs nodod karavīra zvērestu un turpina apmācību Militārās pamatapmācības 2. līmeņa kursā. Pārtraucot dienestu NBS, karavīrs var iestāties Zemessardzē bez papildu militārās apmācības.

 

KAREIVJA PAMATAPMĀCĪBAS  2. LĪMENIS

1. MĒRĶIS:
Papildināt Militārās pamatapmācības 1. līmeņa kursā apgūtās militārās iemaņas, pēc kursa apmācāmie spēj piedalīties vienkāršās kaujas operācijās - uzbrukums, aizkavēšana un aizsardzība.

2. IESTĀŠANĀS NOSACĪJUMI:
2.1. Zemessargiem:
2.1.1. Sekmīgi pabeigts Militārās pamatapmācības 1.līmeņa kurss;
2.1.2. Sekmīgi pabeigts pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kurss ar triju stundu zināšanu pārbaudi, atbilstoši Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumiem Nr. 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” un uz iestāšanās dienu no kursa beigšanas nav pagājuši ne vairāk kā divi gadi. Nokārto pirmās palīdzības teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi (ja nepieciešams, papildus apmāca/atkārto) vienībā, kur turpina apmācību Militārās pamatapmācības 2. līmeņa kursā.
2.1.3. Kandidāts iziet NBS Rekrutēšanas un atlases centra atlasi un atbilst profesionālajam dienestam.
2.1.4. Sekmīgi nokārtoti NBS fiziskās sagatavotības normatīvi.

2.2. Rezervistiem:
2.2.1. Sekmīgi pabeigts Militārās pamatapmācības 1.līmeņa kurss;
2.2.2. Sekmīgi pabeigts pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kurss ar triju stundu zināšanu pārbaudi, atbilstoši Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumiem Nr. 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” un uz iestāšanās dienu no kursa beigšanas nav pagājuši ne vairāk kā divi gadi. Nokārto pirmās palīdzības teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi (ja nepieciešams, papildus apmāca/atkārto) vienībā, kur turpina apmācību Militārās pamatapmācības 2. līmeņa kursā.
2.2.3. Kandidāts iziet NBS Rekrutēšanas un atlases centra atlasi un atbilst profesionālajam dienestam;
2.2.4. Sekmīgi nokārtoti NBS fiziskās sagatavotības normatīvi.

2.3. Jaunsargiem:
2.3.1. Sekmīgi pabeigts Militārās pamatapmācības 1.līmeņa kurss;
2.3.2. Sekmīgi pabeigts pirmās palīdzības pamatzināšanu 12 stundu apmācības kurss ar triju stundu zināšanu pārbaudi, atbilstoši Ministru kabineta 14.08.2012. noteikumiem Nr. 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” un uz iestāšanās dienu no kursa beigšanas nav pagājuši ne vairāk kā divi gadi. Nokārto pirmās palīdzības teorētisko un praktisko zināšanu pārbaudi (ja nepieciešams, papildus apmāca/atkārto) vienībā, kur turpina apmācību Militārās pamatapmācības 2. līmeņa kursā.
2.3.3. Kandidāts iziet NBS Rekrutēšanas un atlases centra atlasi un atbilst profesionālajam dienestam;
2.3.4. Sekmīgi nokārtoti NBS fiziskās sagatavotības normatīvi.

2.4. Profesionālā militārā dienesta karavīriem:
2.4.1. Sekmīgi pabeigts Militārās pamatapmācības 1.līmeņa kurss;
2.4.2. Sekmīgi nokārtoti NBS fiziskās sagatavotības normatīvi.

3. PASNIEDZĒJU (INSTRUKTORU) KVALIFIKĀCIJA 
3.1. Kursa priekšnieks:
3.1.1. Virsseržants vai augstākas pakāpes;
3.1.2. Pieredze darbā ar personālu;
3.1.3. Taktiskās šaušanas nodarbību vadītāja kurss;
3.2. Kursa seržants:
3.2.1. Seržants vai augstākas pakāpes;
3.2.2. Pieredze darbā ar personālu;
3.2.3. Taktiskās šaušanas nodarbību vadītāja kurss.
3.3. Apmācību instruktors:
3.3.1. Kaprālis vai augstākas pakāpes;
3.3.2. Pieredze darbā ar personālu;
3.3.3. Taktiskās šaušanas nodarbību vadītāja kurss.
3.4. Medicīna – Paplašinātās pirmās palīdzības apmācība - kursa pasniedzēji ir sertificēti pirmās palīdzības pasniedzēji, kuri atbilst šādām prasībām:
3.4.1. ir sertificētas ārstniecības personas (ārsti, ārsta palīgi, māsas);
3.4.2. ir apguvuši mācību kursa programmas karavīra–glābēja mācību kursu (turpmāk – glābēja kurss) vai pēc satura un apjoma līdzvērtīgu mācību kursu ārvalstīs, kas ir atzīts Latvijas Republikā šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;
3.4.3. vismaz 30 procentu individuālā kursa pasniedzēju ir sertificētas ārstniecības personas (ārsti, ārsta palīgi, māsas), kuras vada vai pārrauga nodarbības par medicīnisko materiālu un medikamentu lietošanu.

4. KURSA SATURS UN APJOMS:

Kursā tiek iekļauti sekojoši priekšmeti:

N.p.k.

PRIEKŠMETS

Stundu skaits

Teorija

Prakse

Kopā

1.

Ieroču apmācība

0

0

0

2.

Šaušanas apmācība

0

30

30

3.

Ierindas apmācība

0

8

8

4.

Normatīvie akti

6

0

6

5.

Lauka administrācija

0

0

0

6.

Lauka kaujas iemaņas (LKI)

0

90

90

7.

Topogrāfija

6

0

6

8.

Orientēšanās

0

21

21

9.

Fiziskā sagatavošana

0

46

46

10.

Psiholoģija

4

0

4

11.

Medicīna – Paplašinātās pirmās palīdzības apmācība (PPP) apmācība

10

14

24

 

11.1. Medicīnas apmācība - iepriekšējo pirmās palīdzības pamatzināšanu apmācības (PP) tēmu pārbaude/atkārtošana

1

0

1

 

11.2. Medicīna – Paplašinātās pirmās palīdzības (PPP) apmācība*

9

14

23

12.

Sakaru apmācība

7

10

17

13.

Aizsardzība pret masu iznīcināšanas līdzekļiem

2

4

6

 

Kopā

35

223

258

 

5. KURSA NORISE:
5.1.  Vieta – klasē, apvidū un lauka apstākļos;
5.2.  Klātienē;
5.3.  Kursantu skaits kursā: minimālais – 24
     maksimālais – 60
5.4.  Kursa ilgums – 258 stundas (5 - 6 nedēļas, vienas apmācības stundas garums 50 min.)

6. KURSA ORGANIZĀCIJA:
6.1. Mācību kursu organizē un vada NBS regulāro spēku vienībās un Zemessardzē.
6.2. Mācību kurss tiek organizēts lekciju un praktisko lauku nodarbību veidā;
6.3. Formas tērps – kaujas formas tērps;
6.4. Atskaitīšana no kursa:
6.4.1. disciplīnas un/ vai iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumi;
6.4.2. attaisnoti kavēts vairāk par 25-30% no kopējā kursa apjoma, nespēj iekļauties turpmākajā apmācībā (nespēj panākt pārējos, apgūt iekavētās tēmas);
6.4.3. attaisnoti nepiedalās vingrinājumos ar fiziskajām slodzēm (LKI, fiziskās sagatavotības) vairāk par 50% no kopējā kursa apjoma un nespēj sekmīgi iekļauties noslēguma daļā (parādīt pozitīvu rezultātu);;
6.4.4. paša vēlēšanās.
6.4.5. pēc apmācību instruktoru lēmuma, ja kāda no iemaņu un zināšanu kvalitātēm ir kritiski zemā līmenī vai nav sasniegta (t.sk. attieksme).
6.5. Nenokārtojot A1 kvalifikāciju šaušanas apmācībā, tas tiek ierakstīts kursa beigšanas apliecībā. Karavīrs turpina kārtot A1 kvalifikāciju vienībā, pēc kursa beigšanas.
6.6. Kursa laikā teorētiskās un praktiskās ieskaites atļauts kārtot vairākas reizes.
6.7. Militārās pamatapmācības 2. līmeņa kurss normatīvo aktu izpratnē ietver daļu no Kareivja pamatapmācības kursa programmas.
6.8. Mācību kursa norisi un izglītības procesa kvalitāti kontrolē Mācību vadības pavēlniecības štābs (ārējā kontrole) un vienība, kura realizē apmācības programmu vienības komandiera norīkota persona (iekšējā kontrole).
6.9. Apmācību metodiskie norādījumi atbilstoši 15.pielikumam.

7. KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA
7.1. Apmācamajiem, kuri sekmīgi apguvuši Militārās pamatapmācības 2. līmeņa kursu tiek izsniegtas apliecības par:
7.1.1. pamatapmācības kursa sekmīgu beigšanu (izsniedz vienība, kurā tiek realizēta apmācības programma);
7.1.2. Karavīru paplašinātās pirmās palīdzības mācību kursa apgūšanu. Apliecībā ir norādīts, ka karavīrs ir beidzis paplašinātās pirmās palīdzības individuālo kursu, nokārtojis ieskaiti un, pildot dienesta pienākumus, ir tiesīgs lietot karavīra individuālo medicīnisko materiālu un medikamentu komplektu (turpmāk – individuālais komplekts). Apliecība ir derīga piecus gadus;
7.2. Noslēdzot kursu:
7.2.1. Karavīrs turpina dienestu NBS Regulāro spēku vienībā. Pārtraucot dienestu, tas var iestāties Zemessardzē bez papildus militārās pamatapmācības vai tikt ieskaitīts rezervē.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473