Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Par Mācību vadības pavēlniecību
Militārās mācību iestādes
Sporta klubs
Publikācijas
Fotogalerija
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Vienības / Mācību vadības pavēlniecība / Militārās mācību iestādes / Kājnieku skola / Apmācība / Kareivja pamatapmācības kurss
Kareivja pamatapmācības kurss

Kareivja pamatapmācības kurss notiek divos posmos.

KAREIVJA PAMATAPMĀCĪBAS  1.LĪMENIS

1. MĒRĶIS:

Sniegt karavīram minimāli nepieciešamās individuālās zināšanas un prasmes. 

2. UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI:
2.1. Izturējis NBS Rekrutēšanas un atlases centra veikto kandidātu atlasi profesionālajam dienestam un ir atlases komisijā noteikta nepieciešamība apgūt militārās pamatapmācības kursu;

2.2. Veselības kategorija atbilst AM 26.11.2002. pavēlei Nr.291 „Par NBS karavīru amatu (profesiju) sadalījumu atbilstoši veselības kategorijām un veselības stāvokļa kapacitātei”;

2.3. Fiziskās sagatavošanas pārbaude ir nokārtota ar novērtējumu – apmierinoši;

2.4. Brīvi runa, lasa un raksta valsts valodā;

2.5. Izglītība – vismaz pamatizglītība;

2.6. Nav aizliegumu, kas noteikti Militārā dienesta likuma 16.panta otrajā daļā;

2.7. Karavīra privātīpašums un tā pārvaldīšana nav šķērslis vai kavēklis militārā dienesta izpildei vai viņa pārvietošanai no vienības uz citu vienību. 

3. KURSA SATURS UN APJOMS:

Kursu skaits gadā – līdz 6 kursiem.

Kursā tiek iekļauti sekojoši priekšmeti:

N.p.k.

PRIEKŠMETS

Stundu skaits

1

2

3

1.

Darbība ar ieročiem

36

2.

Lauka kaujas iemaņas

70

3.

Darbs ar karti un kompasu

26

4.

Pirmās palīdzības sniegšana

27

5.

Aizsardzība no masveida iznīcināšanas ieročiem

12

6.

Fiziskā sagatavotība

44

7.

Ierindas mācība

14

8.

Sakaru līdzekļi

8

9.

Likumdošana

29

10.

Taktika

4

11.

Psiholoģija

4

12.

Vadība un administrācija

30

Kopā:

304

4. KURSA ILGUMS – 8 nedēļas

5. KURSA NORISE:
5.1. Kursu organizē un realizē NBS Kājnieku skola.

5.2. Apmācības procesu kontrolē Mācību vadības pavēlniecības štābs, NBS KS komandieris vai atsevišķi norīkotas amatpersonas.

6. KURSA NOTEIKUMI:
6.1. Apmācamie (kursanti) uz apmācības laiku tiek piekomandēti NBS KS pakļautībā;

6.2. Kursa dalībnieku ēdināšana un izmitināšana tiek organizēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.3. Apmācamo (kursantu) brīvais laiks ir noteikts dienas sadalē un iekšējas kartības noteikumos, pamatojoties uz LR NBS Iekārtas reglamentu un kursa apmācības plānu.

6.4. Apmācamie (kursanti) no kursa tiek atskaitīti:

6.4.1. pēc paša vēlēšanās;

6.4.2. par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu;

6.4.3. par nesekmību (ja atkārtotas pārbaudes laikā saņem neapmierinošu atzīmi);

6.4.4. ja apmācamajam (kursantam) veselības stāvokļa dēļ nav iespējams piedalīties apmācību procesā (nav apmeklējis 30% nodarbību jebkurā priekšmetā);

6.5. Pēc atskaitīšanas apmācības procesa laikā apmācamais (kursants) atkārtoti var tikt uzņemts nākošajā apmācības kursā, uzsākot apmācību no tā posma, no kura bija atskaitīts (ja nokārto nepieciešamās zināšanas pārbaudes).

7. KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA:
7.1. Kursa laikā tiek organizēta apgūto zināšanu, praktisko iemaņu un prasmju pārbaude un apmācamajiem pēc sekmīgas kursa beigšanas tiek izsniegta apliecība par Kareivja 1.līmeņa pamatapmācības kursa beigšanu un piešķirts MPS kods.

7.2. Apmācamie (kursanti), kuri prasmju pārbaudījumus nav nokārtojuši, var atkārtoti kārtot tos nākošā kursa pārbaudījumu laikā.  

 

KAREIVJA PAMATAPMĀCĪBAS  2. LĪMENIS

1. MĒRĶIS:
1.1. Iemācīt kursantam pielietot Kareivja 1.līmeņa pamatapmācības kursā iegūtās zināšanas un iemaņas, nostiprinot tās prasmju līmenī lauka apstākļos, neatkarīgi no laika apstākļiem un diennakts perioda;

1.2. Integrēt apmācāmo nodaļas, vada līmeņa taktiskajos uzdevumos.

2. UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI:
2.1. Kareivis - pabeidzis Kareivja 1. līmeņa pamatapmācības kursu;

2.2. Jaunsargs – sekmīgi pabeidzis 4. gada noslēguma nometnes gala pārbaudījumus;

2.3. Veselības kategorija atbilst AM 26.11.2002. pavēlei Nr.291 „Par NBS karavīru amatu (profesiju) sadalījumu atbilstoši veselības kategorijām un veselības stāvokļa kapacitātei”;

2.4. Fiziskās sagatavošanas pārbaude ir nokārtota ar novērtējumu – apmierinoši;

2.5. Brīvi runā, lasa un raksta valsts valodā;

2.6. Izglītība – vismaz vidējā vispārējā vai vidējā speciālā izglītība;

2.7. Nav aizliegumu, kas noteikti Militārā dienesta likuma 16.panta otrajā daļā;

2.8. Karavīra privātīpašums un tā pārvaldīšana nav šķērslis vai kavēklis militārā dienesta izpildei vai viņa pārvietošanai no vienības uz citu vienību.


3. KURSA SATURS UN APJOMS:

Kursu skaits gadā – 6.

Kursā tiek iekļauti sekojoši priekšmeti:

N.p.k.

PRIEKŠMETS

Stundu skaits

1

2

3

1.

Ieroču apmācība

68

2.

Lauka kaujas iemaņas

95

3.

Darbs ar karti un orientēšanās apvidū

25

4.

Pirmās palīdzības sniegšana

9

5.

Fiziskā sagatavotība

16

6.

Taktika

27

7.

Vadība un administrācija

64

Kopā:

304

4. KURSA ILGUMS – 8 nedēļas

5. KURSA NORISE:
5.1. Kursu organizē un realizē NBS Kājnieku skola.

5.2. Apmācības procesu kontrolē Mācību vadības pavēlniecības štābs, NBS KS komandieris vai atsevišķi norīkotas amatpersonas.

6. KURSA NOTEIKUMI:
6.1. Apmācamie (kursanti) uz apmācības laiku tiek piekomandēti NBS KS pakļautībā;

6.2. Kursa dalībnieku ēdināšana un izmitināšana tiek organizēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

6.3. Apmācamo (kursantu) brīvais laiks ir noteikts dienas sadalē un iekšējas kartības noteikumos, pamatojoties uz LR NBS Iekārtas reglamentu un kursa apmācības plānu.

6.4. Apmācamie (kursanti) no kursa tiek atskaitīti:

6.4.1. pēc paša vēlēšanās;

6.4.2. par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpumu;

6.4.3. par nesekmību (ja atkārtotas pārbaudes laikā saņem neapmierinošu atzīmi);

6.4.4. ja apmācamajam (kursantam) veselības stāvokļa dēļ nav iespējams piedalīties apmācību procesā (nav apmeklējis 30% nodarbību jebkurā priekšmetā);

6.5. Pēc atskaitīšanas apmācības procesa laikā apmācamais (kursants) atkārtoti var tikt uzņemts nākošajā apmācības kursā, uzsākot apmācību no tā posma, no kura bija atskaitīts (ja nokārto nepieciešamās zināšanas pārbaudes).

7. KVALIFIKĀCIJAS PIEŠĶIRŠANA:

Kursa noslēgumā apmācamajiem tiek izsniegta apliecība par Kājnieku vada pamatapmācības kursa pabeigšanu, piešķirts MPS kods un iegūta kvalifikācija strēlnieks.

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473