Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde
Jūras spēki
Gaisa spēki
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / NBS rezerve / Reģistrācija un uzskaite
Reģistrācija un uzskaite

Rezerves karavīru un rezervistu reģistrāciju, uzskaiti un iesaukšanu aktīvajā dienestā veic Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Rezerves karavīru un rezervistu reģistrācija un uzskaite ietver Nacionālo bruņoto spēku rezerves karavīru un rezervistu reģistra izveidi, personas datu un citas informācijas iegūšanu par militārā dienesta uzskaitei pakļautām personām, šīs informācijas iekļaušanu reģistrā un reģistra uzturēšanu.

Reģistrā iekļauj:

- ziņas par rezerves karavīriem – no profesionālā dienesta atvaļinātajiem karavīriem (līdz 2002.gada 30.jūnijam aktīvā dienesta un ierindas dienesta karavīriem), kuri ir derīgi militārajam dienestam, kā arī par zemessargiem, kuriem beidzies līgums par dienestu Zemessardzē, bet kuri nav sasnieguši maksimālo vecumu dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē;
- ziņas par rezervistiem - Latvijas pilsoņiem vīriešiem, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, kuriem nav noteikta invaliditāte un par kuriem nav pieņemts lēmums noņemt no uzskaites veselības stāvokļa dēļ;
- ziņas par Latvijas pilsonēm sievietēm, kuras apguvušas speciālās militārās apmācības kursu vai apmācību Zemessardzē un ieskaitītas rezervistos vai ar lēmumu atzītas par rezervistēm.

Informāciju par reģistrā reģistrējamiem rezervistiem un informāciju ziņu aktualizēšanai par reģistrā reģistrētajiem rezerves karavīriem un rezervistiem rezerves uzskaites struktūrvienības iegūst:

- no ārstniecības un izglītības iestādēm;
- no Iedzīvotāju reģistra, invaliditātes informatīvās sistēmas un Sodu reģistra.

Rezerves uzskaites struktūrvienības informāciju par visiem 18 gadu vecumu sasniegušiem Latvijas pilsoņiem vīriešiem pieprasa regulāri - reizi gadā. Informāciju par atsevišķiem rezerves karavīriem un rezervistiem pieprasa, kad tā nepieciešama.

No profesionālā dienesta atvaļinātie karavīri un no dienesta Zemessardzē atvaļinātie zemessargi Militārā dienesta likumā norādītajos gadījumos stājas rezerves karavīru uzskaitē.

Rezerves karavīri un rezervisti informē rezerves uzskaites struktūrvienību par plānoto izbraukšanu no valsts uz laiku, ilgāku par sešiem mēnešiem, - mēnesi pirms došanās uz ārvalstīm (ja objektīvu apstākļu dēļ tas ir iespējams). Minēto informāciju rezerves karavīrs vai rezervists iesniedz personīgi, ierodoties rezerves uzskaites struktūrvienībā, vai nosūta vēstuli pa pastu vai faksu. Informāciju var nosūtīt, izmantojot elektronisko pastu.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 200.pants nosaka atbildību par rezerves uzskaites noteikumu nepildīšanu. Par ziņu nesniegšanu Nacionālo bruņoto spēku rezerves uzskaites struktūrvienībām vai uzskaites kārtības neievērošanu, ja to izdarījusi šai uzskaitei pakļauta persona, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz septiņdesmit euro.

Rezerves karavīri atrodas Nacionālo bruņoto spēku rezervē līdz Militārā dienesta likumā dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai.

Rezervisti atrodas Nacionālo bruņoto spēku rezervē līdz 55 gadu vecuma sasniegšanai.

Rezerves karavīru un rezervistu no militārā dienesta uzskaites noņem:

- ja viņš ir sasniedzis Nacionālo bruņoto spēku rezervei noteikto maksimālo vecumu;
- ja viņš veselības stāvokļa dēļ atzīts par nederīgu militārajam dienestam;
- pieņemot profesionālajā dienestā;
- iestājoties Zemessardzē;
- ja viņš zaudē Latvijas pilsonību;
- nāves gadījumā.

Rezerves karavīra un rezervista dienesta apliecība

Dienesta apliecību izgatavo un reģistrē Atlases un rezerves personāla uzskaites centrs:
- pēc karavīra atvaļināšanās no profesionāla dienesta vai līguma ar zemessargu par dienestu Zemessardzē izbeigšanas;
- ja rezerves karavīrs tiek iesaukts aktīvajā dienestā vai rezervists uz mobilizācijas mācībām un viņam iepriekš nav izsniegta dienesta apliecība;
- pēc izmaiņām rezerves karavīra vai rezervista personas datos (vārda, uzvārda maiņa) un citā uz dienesta apliecības norādītajā informācijā;
- apliecība nozaudēta, nozagta vai bojāta;
- konstatētas nepilnības izsniegtajā dienesta apliecībā.

Rezerves karavīrs vai rezervists Atlases un rezerves uzskaites centrā iesniedz izgatavošanai nepieciešamo datu veidlapu un fotogrāfiju (3x4cm).

Rezerves karavīra  un rezervista apliecību neizsniedz, ja viņš noņemts no militārā dienesta uzskaites (Militāra dienesta likuma 68.pants).

Ja rezerves karavīrs vai rezervists iestājas profesionālajā vai Zemessardzes dienestā vai sasniedz maksimālo vecumu rezervē, zaudē Latvijas pilsonību vai veselības stāvokļa dēļ atzīts par nederīgu militārajam dienestam vai noņemts no militārā dienesta uzskaites, viņa pienākums ir nodot rezerves karavīra un rezervista apliecību Atlases un rezerves personāla uzskaites centrā.

Dienesta pildīšanas laikā apliecība pastāvīgi atrodas pie rezerves karavīra vai rezervista un apliecina viņa tiesības nēsāt, glabāt un lietot dienesta ieroci un speciālos līdzekļus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Rezerves karavīrs vai rezervists personīgi atbild par apliecības saglabāšanu. Rezerves karavīram vai rezervistam ir pienākums glabāt apliecību, lai tā nenonāktu citas personas rīcībā vai bojājumu dēļ nekļūtu lietošanai nederīga.

Ja apliecība nozaudēta, nozagta vai bojāta ārpus aktīvā dienesta pienākumu izpildes, rezerves karavīrs vai rezervists nekavējoties informē Atlases un rezerves personāla uzskaites centru.

 

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473