Aktualitātes|Par NBS|Dienests|Personālsastāvs|Vienības|Operācijas|NBS rezerve|Rekrutēšana|Mediji
Resursi un rīki
Oficiālā vēstule
Jautā rekrutētājiem!
Tavai drošībai!
Fotogalerija
Video galerija
Normatīvie akti
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kontaktinformācija
Saites
Meklēšana
Saistītās iestādes
NBS Apvienotais štābs
Sauszemes spēku kājnieku brigāde
Jūras spēku flotile
Gaisa spēku aviācijas bāze
Mācību vadības pavēlniecība
Nodrošinājuma pavēlniecība
Militārā policija
Speciālo uzdevumu vienība
Štāba bataljons
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Republikas Zemessardze
Nacionālie bruņotie spēki / Rekrutēšana / Biežāk uzdotie jautājumi
Biežāk uzdotie jautājumi

Kā pieteikties?

Kur var pieteikties profesionālajam dienestam?
Profesionālajam dienestam var pieteikties Nacionālo bruņoto spēku Rekrutēšanas un atlases centrā (RAC). Tālrunis uzziņām: 67137137

Kā var pieteikties profesionālajam dienestam?
1. Lai pieteiktos profesionālajam dienestam, NBS interneta vietnes www.mil.lv sadaļā „Rekrutēšana” atrodi pieteikuma veidlapu, aizpildi to.
Aizpildīto anketu nosūti Rekrutēšanas un atlases centram, izvēloties vienu no sev piemērotākajiem anketas nosūtīšanas veidiem:
1) pa faksu uz šādu numuru - 67809111;
2) pa pastu uz šādu adresi Rekrutēšanas un atlases centrs, Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006;
3) uz šādu e-pasta adresi - rekrutesana@mil.lv
Kandidātus, kuri pēc pieteikuma anketas aizpildīšanas un saņemtās informācijas izvērtēšanas atbilst profesionālā dienesta prasībām, virza turpmākai atlasei.

2. Lai pieteiktos profesionālajam dienestam, vari ierasties arī Rekrutēšanas un atlases centrā, Krustabaznīcas iela 9, Rīga, LV-1006. Apmeklētāju pieņemšana: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00

3. Lai pieteiktos profesionālajam dienestam, vari ierasties arī jebkurā regulāro spēku vai Zemessardzes vienībā. Informāciju par tām meklē šeit. Apmeklētāju pieņemšana: darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Ja vēlos studēt Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā (NAA), vai arī tad ir jāpiesakās profesionālajam dienestam?
Jā, ir jāpiesakās. Protams, to norādot pieteikuma anketā. NAA studenti (kadeti) arī ir karavīri, kuri ir izturējuši atlasi, pieņemti profesionālajā dienestā un sekmīgi beiguši kadeta kandidāta apmācības kursu.

Kas var pieteikties?

Vai profesionālajam dienestam var pieteikties jebkurš Latvijas iedzīvotājs?
Nē, nevar. Profesionālajā dienestā pieņem tikai Latvijas pilsoņus vecumā no 18 gadiem.

Vai profesionālajam dienestam var pieteikties sievietes?
Jā, var. Profesionālajā dienestā pieņem abu dzimumu Latvijas pilsoņus vecumā no 18 gadiem.

Kāda vecuma Latvijas pilsoņi var pieteikties profesionālajam dienestam?
Pieteikties profesionālajam dienestam var abu dzimumu Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 40 gadiem dienestam NBS vienībās, bet studijām NAA – vecumā no 18 līdz 27 gadiem (ar akadēmisko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību — līdz 30 gadiem).

Kādi ir galvenie ierobežojumi, kuru dēļ nepieņem profesionālajā dienestā? 
1. Pieteikties profesionālajam dienestam nevar abu dzimumu personas, kas nav Latvijas pilsoņi un nav sasnieguši 18 gadu vecumu, kā arī tās personas, kuras līdz maksimālā vecuma sasniegšanai nevar dienēt līgumā noteikto laiku – piecus gadus, tas ir, ir vecāki par 40 gadiem, bet studijām NAA – ir vecāki par 27 gadiem (ar akadēmisko izglītību vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību — līdz 30 gadiem).
2. Pieteikties profesionālajam dienestam nevar abu dzimumu personas, kas ir sodītas par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, ir aizdomās turētās, apsūdzētās un tiesājamās.
3. Pieteikties profesionālajam dienestam nevar abu dzimumu personas, kas ir vai ir bijušas PSRS, Latvijas PSR vai kādas ārvalsts drošības dienesta, izlūkdienesta vai pretizlūkošanas dienesta štata vai ārštata darbinieki, aģenti, rezidenti vai konspiratīvā dzīvokļa turētāji.
4. Profesionālajā dienestā nepieņem abu dzimumu personas, kas neatbilst dienestam veselības stāvokļa dēļ. Atbilstību noteiks medicīniskā komisija.
5. Profesionālajā dienestā nepieņem abu dzimumu personas, kurām nav vismaz pamatizglītība, lai dienētu NBS vienībās, un kurām nav vismaz vidējā izglītība, lai studētu NAA.
6. Profesionālajā dienestā nepieņem abu dzimumu personas, kas nepārvalda valsts valodu augstākajā (trešajā) prasmes pakāpē.

Vai ir kādas priekšrocības pieņemšanai profesionālajā dienestā?
Jā, ir. Tās dod tiesības pretendēt un iestāties profesionālajā dienestā ārpus kārtas.
1. Par priekšrocību tiek uzskatīta militārā dienesta pieredze (obligātais un/vai profesionālais dienests), dienests Zemessardzē, kā arī sekmīgi apgūta Jaunsargu apmācības programma.
2. Par priekšrocību tiek uzskatīta svešvalodu zināšana (angļu un/vai franču).
3. Par priekšrocību tiek uzskatīta iegūtā speciālā izglītība informācijas tehnoloģiju, sakaru un ārstniecības profesijās, kā arī iegūtā autovadītāja apliecība.

Vai profesionālajā dienestā pieņem personu, kura nav beigusi latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā?
Lai šādu personu pieņemtu profesionālajā dienestā, atlases procesā ir jāuzrāda valsts valodas prasmes augstāko (trešo) pakāpi apliecinošus dokumentus.

Kā notiek kandidātu atlase?

Kas ir kandidāta atlases process?
Tas ir process, kura laikā veic kandidāta individuālu izvērtēšanu pieņemšanai profesionālā dienestā noteiktajām prasībām, dienestam nepieciešamajām veselības stāvokļa, izglītības, valsts valodas zināšanu prasībām, morālajām un psiholoģiskajām īpašībām.

Kā notiek veselības stāvokļa pārbaude?
1. Lai veiktu veselības stāvokļa pārbaudi vispirms Jums būs jādodas pie sava ģimenes ārsta, lai saņemtu izrakstu no ambulatorās kartes par veselības stāvokli, kā arī uz narkoloģisko un psihiatrisko iestādi, lai saņemtu izziņu, ka kandidāts ir vai nav uzskaitē.
2. Pēc tam Jūs nosūtīs uz NBS Medicīnas nodrošinājuma centru ar 1.punktā noformētiem dokumentiem un pašrocīgi aizpildītu veselības aptaujas anketu, lai veiktu medicīnisko pārbaudi. Ambulatorā medicīniskā komisija veiks veselības stāvokļa pārbaudi un pieņems lēmumu par derīgumu profesionālajam dienestam, izsniedzot medicīniskās komisijas atzinumu, kurš ir derīgs sešus mēnešus.

Vai tikšu informēts par atlases procesā pieņemto lēmumu?
Jā. Kandidātus, kuri atzīti par nederīgiem pieņemšanai profesionālajā dienestā izvēlētajā amatā veselības stāvokļa vai sodāmības pārbaudes rezultātu dēļ, rakstiski informēs par pieņemto lēmumu, norādot atteikuma pamatojumu un vienlaicīgi informējot par šī lēmuma apstrīdēšanas iespējām. Savukārt, kandidātus, kuri atzīti par derīgiem pieņemšanai profesionālajā dienestā, uzaicinās uz atlasi profesionālajam dienestam.

Kādi dokumenti jāņem līdz, ierodoties uz atlasi profesionālajam dienestam?
Kandidātam, ierodoties uz atlasi profesionālajam dienestam, līdzi jāņem tālāk minētie dokumenti: 
1.medicīniskās izziņas (oriģionāli);
2. LR pilsoņa pase;
3. pašrocīgi aizpildīta autobiogrāfija (CV);
4. izglītību (civilo un militāro) apliecinoši dokumenti (oriģināli);
5. iepriekšējo dienesta stāžu (izdienu) apliecinoši dokumenti;
6. agrāk piešķirto dienesta (t.sk. speciālo) pakāpju apliecinoši dokumenti;
7. valsts valodas prasmes augstāko (trešo) pakāpi apliecinošus dokumentus, ja kandidāts nav beidzis latviešu mācībvalodas skolu vai divplūsmu skolu latviešu plūsmā.

Kādi fiziskie normatīvi jākārto, piedaloties atlasē profesionālajam dienestam?
Atlasē pārbauda sekojošus fiziskos normatīvus (minimālās prasības):
* skrējiens
- vīrieši: 3000m – 14:29 min.;
- sievietes: 1500m - 8:56 min.
* ķermeņa augšdaļas pacelšana/nolaišana (vēdera preses vingrinājums)
- vīrieši - 43 reizes 2 minūšu laikā;
- sievietes - 31 reizes 2 minūšu laikā.
*roku saliekšana/iztaisnošana balstā guļus
- vīrieši - 33 reizes 2 minūšu laikā;
- sievietes - 14 reizes 2 minūšu laikā.
Fiziskās sagatavotības pārbaudes laikā ir jāsasniedz maksimāli labākais rezultāts, jo kandidātu nominēšana notiek konkursa kārtībā - jo labāks rezultāts, jo augstāka vieta sarakstā dienestam bruņotajos spēkos!
Kandidāta fiziskās sagatavotības pārbaudi veic arī pārbaudes termiņa (sešu mēnešu) laikā.

Kādi vēl pārbaudījumi tiks veikti atlases procesā?
Psihologu dienests veiks kandidātu intelektuālo pārbaudi un vērtēs morālās un psiholoģiskās īpašības.

Kā notiek pieņemšana profesionālajā dienestā?

Kad tiks slēgts līgums par profesionālo dienestu?
Atlasi izturējušam kandidātam jāaizpilda iesniegums par pieņemšanu profesionālajā dienestā, pēc kura iesniegšanas būs jāparaksta arī līgums.

Uz kādu termiņu jāslēdz līgums?
Līgumu slēdz uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem, vai līdz aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai.

Vai ir arī pārbaudes laiks?
Jā, ir. Slēdzot līgumu, tiek noteikts sešu mēnešu pārbaudes laiks. Ja karavīrs pārbaudes laikā nav apguvis noteikto mācību programmu vai neatbilst profesionālā dienesta prasībām, viņu atvaļina no dienesta kā pārbaudes laiku neizturējušu.

Kad līgums stājas spēkā?
Līgums par profesionālo dienestu stājas spēkā pēc vienības komandiera pavēles izdošanas ar datumu, kad karavīrs ieskaitīts vienības personālsastāvā.

Vai līgumu var lauzt un pagarināt?
Profesionālā dienesta līgumu pirms termiņa var izbeigt katrā laikā, pusēm par to vienojoties. Pēc līguma termiņa beigšanās to, pusēm vienojoties, var pagarināt katru reizi noteikto laiku, bet ne ilgāk kā līdz aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanai.

Kad sākas reāla dienesta izpilde?
Karavīra dienests sākas ar dienu, kad viņš ir ieskaitīts vienības personālsastāvā. Kandidātam ar norīkojumu ierodoties NBS vienībā, izdod pavēli par pieņemšanu profesionālajā dienestā, uzņemšanu visa veida apgādē un ieskaitīšanu vienības personālsastāvā.

Kā notiek dienesta izpilde?
Karavīra dienesta dienas ilgums ir atkarīgs no dienesta nepieciešamības. Detalizētu dienesta pienākumu izpildes un atpūtas laika sadali un tās nosacījumus paredz Militārā dienesta iekārtas reglaments un uz tā pamata izdotās pavēles.

Vai dienesta laikā ir jāpiedalās starptautiskajās operācijās?
Jā, ir. Patlaban, slēdzot līgumu par profesionālo dienestu, karavīrs apņemas godprātīgi pildīt militāro dienestu gan Latvijā, gan starptautisko organizāciju, piemēram, NATO, ES vienībās, gan starptautiskajās operācijās. Starptautisko organizāciju un operāciju vienības komplektē ar karavīriem no tām bruņoto spēku vienībām, kurām tiek uzdots pildīt šos pienākumus.
Lai arī brīvprātības princips vairs nepastāv, karavīram joprojām ir iespēja atteikties no dalības operācijā, izvēloties dienestu tādā bruņoto spēku vienībā, kura nav iekļauta dalībai starptautiskajās operācijās, vai atvaļināties rezervē. Lēmums par atteikšanos karavīram jāpieņem, pirms sākas sagatavošanās dalībai operācijā.
Karavīra dalība starptautiskajās operācijās ir neatņemama viņa karjeras sastāvdaļa.

Vai pirms dienesta uzsākšanas notiek apmācība? 
1. Personai, kas agrāk nav apmācīta militārajam dienestam, pēc pieņemšanas profesionālajā dienestā jāpabeidz amatam noteiktais militārās apmācības kurss Kājnieku skolā Alūksnē vai Apmācību rotā Ādažos, kurš ilgst 13 nedēļas.
2. Persona ar iepriekš iegūtu dokumentāri pierādāmu militāru izglītību (karjeras kursi) uz noteiktiem amatiem tiek uzņemti bez papildus apmācības.

Kas ir profesionālais dienests? 
Profesionālais dienests ir militārais dienests, kuru Latvijas pilsonis pilda brīvprātīgi saskaņā ar profesionālā dienesta līgumu, kas noslēgts starp viņu un Aizsardzības ministriju.

Kas ir karavīrs un ko nozīmē karavīra statuss?
Latvijas pilsonis karavīra statusu iegūst, sākdams pildīt aktīvo dienestu, un to zaudē, beigdams pildīt aktīvo dienestu. Karavīrs ir valsts aizsardzībā. Viņa dzīvību, brīvību, godu un cieņu aizsargā likums. Karavīrs ir valsts aizstāvis, un tiesības uz darbu viņš realizē, pildot militāro dienestu. Uz viņu neattiecas darba tiesiskās attiecības reglamentējošo normatīvo aktu normas, izņemot normas, kuras nosaka atšķirīgas attieksmes aizliegumu un tiesības, kas pienākas grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, ciktāl tas nav pretrunā ar Militārā dienesta likumā noteikto.

Kāds ir karavīru darbalaiks?
Karavīra dienesta dienas ilgums ir atkarīgs no dienesta nepieciešamības. Detalizētu dienesta pienākumu izpildes un atpūtas laika sadali un tās nosacījumus paredz Militārā dienesta iekārtas reglaments un uz tā pamata izdotās pavēles.

Vai profesionālā dienesta karavīrs saņem atalgojumu?
Profesionālā dienesta karavīrs aktīvā dienesta laikā saņem Ministru kabineta noteikto dienesta atalgojumu. Dienesta atalgojumā ietilpst alga atkarībā no dienesta pakāpes un izdienas stāža, kā arī noteikumos paredzētās piemaksas.

Kādas vēl priekšrocības saņem karavīrs aktīvā dienesta laikā?
Profesionālā dienesta karavīrs militārā dienesta laikā atrodas daļējā valsts apgādībā. Katrs karavīrs dienesta laikā saņem karavīra uzturdevu vai tās kompensāciju, karavīra formas tērpu vai mantiskās apgādes kompensāciju un nepieciešamo dienesta inventāru. Profesionālā dienesta karavīram ir tiesības dienesta laikā ārstniecības iestādēs saņemt apmaksātu veselības aprūpi. Karavīrs ir pakļauts valsts obligātajai apdrošināšanai noteiktajā kārtībā.

Plašāk par karjeras iespējām vari uzzināt un/vai pieteikties profesionālajam dienestam Rekrutēšanas un atlases centrā. Tālrunis uzziņām: 67137137.  

Aktuālās saites
© Nacionālie bruņotie spēki 2010, Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473